Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Категория Религия: 30 Страница

Данная категория - Религия на нашем сайте имеет 8151 страниц.

Значение различия между обладанием и бытием Основа модуса обладания -- общество приобретателей Принцип обладания и анальный характер Как понимали активность и пассивность великие мыслители Стремление отдавать, делиться с другими, жертвовать собой Здесь и сейчас -- прошлое и будущее Социальный характер и социоструктура общества Существуют ли реальные шансы создать новое общество? РЕЙКИ - история возникновения и развитие Ладони расположены по бокам головы рядом с ушами. Так же руки можно располагать на обеих стопах сразу или на пятках или ближе к пальцам ног. Способ последовательной балансировки чакр ВЕЛИКИЙ ШИРК И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ ДЕЙСТВИЕ СОГЛАСНО КОРАНУ И ХАДИСАМ И ВЫЙТИ ИЗ НЕЕ ЧЕЛОВЕКУ МОЖНО БУДЕТ ТОЛЬКО ЦЕНОЙ ИСПОВЕДНИЧЕСТВАИЛИЖЕКРОВИШАлтпь. Посвящается мученикам апокалиптических времен РОЗДІЛ IV. СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧЕ ВИТЛУМАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ РЕЛІГІЇ Тема XXIX. Вільнодумство, секуляризація та натуралістична Предмет і об'єкт релігієзнавства Структурні поділи й особливості релігієзнавства Понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства Герменевтичний аспект релігієзнавства Принципи релігієзнавчих досліджень як гносеологічні феномени Принципи дуальності і загальнолюдськості Зміна парадигм методологічного мислення в релігієзнавстві Вчення про релігію епохи середніх віків і Нового часу Дисциплінарні вияви релігієзнавства Сутність і визначення феномену релігії Структура релігії і закономірності її змін Релігія - духовно-онтологічна основа буття антропологічної цілісності Витоки релігії: багатоманіття їх концептуального визначення Ідея подвійності світу - головна риса релігійної свідомості Істини буття Бога в релігії. Докази буття Бога Есхатологічна перспектива світу Проблема можливості пізнання релігії Відображальне відношення і власний зміст релігійного феномену Релігійна діяльність: сутність та форми вияву Особливості інтелектуальної діяльності в релігії Культова діяльність в її праксеологічному вимірі Релігійне виправдання підприємницької діяльності Культова особливість як основа конфесійної диференціації Людина - вінець Божого творіння і образ Божий Божественний промисел і свобода людини. Теодіцея і антроподіцея Сенс буття людини у світі. Вчення про спокуту і спасіння ТемаХ РЕЛІГІЯ ЯК ІСТОРИЧНЕ ЯВИЩЕ Проблема періодизації історії релігії і її типологізація Загальні закономірності еволюції релігії Роль особи в релігійному житті: особа як фундатор та ідеолог релігії Час та умови виникнення вірувань Первісні вірування, міфологія, світогляд Історичне підґрунтя виникнення етнічних релігій Біблія як священна книга християнства Засади християнського віровчення Культ в системі християнської релігії Особливості і метатеологічні функції філософської теології Буддійська філософія і її основні школи Дохристиянські вірування на українських теренах Прийняття і поширення християнства в Україні Українське християнство: особливості, віхи історії Релігія і Церква в тоталітарну добу Багатоконфесійність України. Міжконфесійні колізії-трагедія українського народу ТЕМА XVII РЕЛІГІЯ ЯК СУСПІЛЬНИЙ ФЕНОМЕН Форми соціально-функціональних виявів релігії Інституалізація релігії. Типологія релігійних інституцій Природа і особливості світських релігій Психологічні корені релігії і релігійності. Релігійні переживання Релігійна віра: природа, вияви, структура Психологічні функції релігії. Релігія і духовне здоров'я особи й народу Релігійність особи: мотиви і вияви Показники та критерії релігійності Релігійне життя як релігійне діяння Функціональність як сутнісна характеристика релігії Поліфункціональність релігії: вияви функціональності релігійного комплексу Сакралізація і секуляризація як вияв суспільного статусу релігії Релігія в мистецтві і мистецтво в релігії Структурний рівень взаємовпливу релігії і політики Еволюція теократичної ідеї походження влади Сучасні богословські концепції поєднання релігії та політики Держава і Церква: основні моделі взаємодії Державно-церковні відносини в Україні Релігія як етнічна ознака народу Космополітизм та етнічність релігії Історичні етапи та закономірності етнорелігієгенезу Функції і роль релігії в етнічних процесах людства Релігія в національному бутті українського народу Особливості релігії як морального чинника. Етичні виміри релігії Оновлення морально-етичного вчення сучасних релігій Свобода совісті: зміст і структура Свобода совісті й толерантність Основні пріоритети державної політики щодо релігії та Церкви Кількісні показники сучасних релігій Конфесійна структура і географія релігій в Україні Політизація релігії. Еволюція соціально-політичних орієнтацій і діяльності релігійних організацій Глобальні проблеми сучасності в їх релігійному тлумаченні і розв'язанні Міжконфесійні відносини у світі. Проблема християнського екуменізму Інтеграція теології і західної філософської та соціальної думки Антропологічна пантеїзація християнства Онтологічна пантеїзація християнства Теоретичні та методологічні проблеми дослідження новітніх релігійних течій Причини появи новітніх релігійних течій Перспективи новітніх релігійних течій Вільнодумство - традиційне явище духовного життя Основні напрямки сучасного вільнодумства. Доля атеїзму в світі Секуляризація і секулярні процеси сучасності Натуралістичні міфи - феномен нової білярелігійної свідомості Етноконфесійна ситуація в Україні. Міжцерковні та внутрішньо-конфесійні відносини Становлення національних церков як складова національного відродження Релігійний чинник в контексті політичного життя України Національна безпека і релігійне життя Релігійна та релігієзнавча освіта в Україні Законодавче закріплення свободи совісті в Україні ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА Основания классификации и виды идеологий. Понятия идейно-политического течения и идейно-политического спектра. Консерватизм – идейная основа политики сохранения сложившихся форм общественной жизни. Неоконсерватизм. Социализм и его разновидности. Идейные доктрины социал-демократии и коммунистического движения. Национализм, его базовый принцип и основные разновидности. Фашизм как крайняя форма экспансионистского национализма. Базовые идеи анархизма, пацифизма, феминизма, экологизма, глобализма, антиглобализма и религиозного фундаментализма. Понятие «национальная идея». Нация-государство как результат практической реализации идеи нации. Национальная идея – исходное положение белорусской государственной идеологии. Концепция белорусской государственности – элемент национально-государственной идеологии. Традиционные (социокультурные) идеалы и ценности – составляющая белорусской национально-государственной идеологии. Политическая составляющая идеологии белорусского государства. Экономическая составляющая идеологии белорусского государства. Постижение темной стороны души. Приведение в равновесие культуры и Тени. Романтическая любовь в качестве Тени. С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Таухид (Единобожие) как термин Шариата Ширк (Многобожие) как термин Шариата Почему ширк является самым большим из грехов? Языковое значение слова «Иман». Вера в Аллаха (аль-Иману биЛЛях). Куфр (неверие) – как термин Шариата Этимология слов «бог» и «божество» в русском языке. Языковое значение слова «Илях». Грамматический анализ слов «Ля иляха илля-Ллах» Абсолютное смирение (зуль) и кротость с возвеличиванием Аллаха Искренность (Ихляс) перед Аллахом. Высказывания сподвижников и учёных первых поколений Ислама относительно Искренности Высказывания сподвижников и учёных первых поколений Ислама, говорящие об их страхе перед лицемерием. Черниговское и Северское княжества СЕВЕРОРУССКИЕ КНЯЖЕСТВА В XII -- НАЧАЛЕ XIII ВЕКА Владимиро-Суздальское княжество ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ, История с волосатыми приматами. Новый взгляд на человеческую эволюцию. Три крупных шага человеческой расы. Галлюциногены как подлинное утраченное звено. Что такое растительные галлюциногены. Глава 4. Растения и приматы: почтовые открытки из каменного века. Познавательная способность человека. Возникновение человеческого воображения в доисторическую эпоху. Глава 5. Привычка как культура и как религия. Шаманизм как катализатор общества. Различия в сексуальной политике. Соприкосновение с разумом за природой. Уоссон:его противоречия и другие грибные кандидаты в сому. Сома как мужское лунное божество. Аргумент, более правдоподобный. Фантазии о грибах в минойский период. Глава 9. Алкоголь и алхимия духа. Натуральные и синтетические средства. Сексуальные стереотипы и алкоголь. Конопля как определенный культурный,стиль. Ориентомания и конопля в Европе. Глава 11. Довольства пеньюара: сахар, кофе, чай и шоколад. Кофе и чай: новая альтернатива алкоголю. Глава 12. Дым вам в глаза: опий и табак. Опий и культурный стиль: Де Квинси. Глава 13. Синтетические средства: героин,кокаин, а также телевидение. Современная антинаркотическая истерия. Наркотики и международные разведывательные службы. Глава 14. Краткая история психоделиков. Шепоток о каком-то грибе нового света. ЛСД и психоделические шестидесятые. Факты в пользу галлюциногенных триптаминов. Гиперпространство и свобода человека. Встречи с замечательным сверхразумом. Эпилог:глядя вовне и внутрь в море звезд. От лугопастбищных угодий к звездам. Структурные типы основных галлюциногенов. Варнашрама-дхарма. Совершенное общественное устройство. Размышления Счастье — это прогресс души, а не положение Беспринципный браман разрушает общество Правильная последовательность приобретения добрых качеств ость необходимое условие движения доброй жизни и потому всегда всеми учителями человечества предписывалась Людям известная, неизменная последовательность приобретения добрых качеств. Одни проповедуют любовь к богу и людям без самоотречения, другие -- гуманность, служение людям, человечеству без воздержания. Таков день человека скромной жизни, про которого, если он мягкого характера и не имеет исключительно неприятных для других привычек, говорят, что это человек, ведущий добрую жизнь. Можно желать быть добрым, мечтать о добре, не постясь; но в действительности быть добрым без поста так же невозможно, как идти, не вставши на ноги. Посмотрите на то, чем торгуют люди, пройдите по городу и досмотрите, что продается: наряды и предметы для объядения. В пятницу я пошел в Тулу и, встретив знакомого мне кроткого доброго человека, пригласил его с собой. Через пять минут торчала уже красная, вместо черной, голова без кожи, с стеклянно-остановившимися глазами, таким красивым цветом блестевшими за пять минут тому назад. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) Первая заповедь: Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии разве Мене Вторая заповедь: Не сотвори себе кумира, и всякаго подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им Третья заповедь: Не приемли имени Господа Бога твоего всуе Четвертая заповедь: Помни день субботный, еже святити его: шесть дний делай и сотвориши в них вся дела твоя, в день же седмый – суббота Господу Богу твоему Пятая заповедь: Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и да долголетен будеши на земли. Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы хорошо было тебе и чтобы продолжались дни твои на земле. Седьмая заповедь: Не прелюбы сотвори Девятая заповедь: Не послушествуй на друга своего свидетельства ложна Первая заповедь блаженства: Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное Третья заповедь блаженства: Блажени кротцыи, яко тии наследят землю Пятая заповедь блаженства: Блажени милостивии, яко тии помиловани будут Седьмая заповедь блаженства: Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся Восьмая заповедь блаженства: Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное Петиция о праве 1628 г. в Англии. Предпосылки буржуазной революции. Долгий парламент 1640-1653 гг. в Англии и его законодательство. Юр последствия гр войны 1861-1865 гг. в США (законод-во и К поправки). Установление Четвертой республики во Франции. Конституция 1946 г. Будьте полными в своих поступках, и если вы полны, вы все поймете, а без понимания никто не полон. Единственная его позиция — позиция спонтанного ответа. С чем бы он ни встретился, он отвечает этому весь целиком, он отвечает со всей полнотой, от всего сердца. Мандарин провинции Лю отправился встречать перелетную птицу, появившуюся в окрестности, и препроводил ее в парадный покой. Бродя по склонам горы Тэй, Конфуций встретил Юнь-ши-ши, идущего в одном тулупе, перепоясанном веревкой, по вересковому полю, поющего и играющего на лютне. У меня много радостей, — ответил тот. В этой фразе проглядывает лукавая улыбка Ли-цзы. Он показывает, что на Конфуция это произвело огромное впечатление. Утешения, утешения, и все до одного пустые. Не проводите вопрос с черного хода. ВОПРОС: Когда учение становится медитацией? Старик, у тебя ни жены, ни сына, Постарайтесь понять каждую фразу, в каждой из них — глубочайший смысл. Старик, у тебя — ни жены, ни детей. А смерть уж на пороге. Смерть — это возвращение туда, откуда мы пришли, когда родились. Так откуда мне знать, что, умирая здесь, я не рождаюсь где-то там еще? ВОПРОС: Я вижу, что саньясины едят очень хорошо и часто, и не слышал от вас ничего по поводу этой диеты. Говорят, еда ускоряет сперму, еда - грех для языка, ее следует прежде предложить богам и т.п. Дело не в делании, а во внесении осознанности в ваше существо, и эта осознанность изменит все. Вы пьянчуги. Нужны ли будут глухому доказательства, когда глухота его кончится? Вдруг столько звуков, которых он прежде никогда не слышал, они окружат его со всех сторон. К сумасшедшему дому подъехал роскошный лимузин, из которого вышел немолодой человек с аристократическими манерами. Рано или поздно для искренне вопрошающего наступает этот великий миг понимания, когда он чувствует себя утомленным, усталым от всей этой чепухи, что длится во имя мышления. Конечно: если нельзя отдохнуть при жизни, то когда же еще? Настоящее мгновение — это все, что у вас есть. Пользуйтесь им мудро, не давайте никому обмануть себя. ВОПРОС: Можно ли верить в Дао, не вмешиваться в чужую жизнь, принимать каждое мгновение и при этом быть психиатром? Как при этом можно совместить Дао с психотерапией? Да, можно быть психиатром. По сути дела, только даос и может быть настоящим психотерапевтом. Ищущий истину должен отбросить все эти рационализации. Станьте ничем, так, чтобы на вас никто не взглянул, тогда вы сможете прожить собственную жизнь так, как вы хотите ее прожить. Ни у кого не возникнет желания вмешиваться. Целостный человек — прекрасен, совершенный — мертв. Маркиз Вен был в восхищении от этого ответа. Чтобы погрузиться в существование, надо отбросить все слова, саму привычку облекать все в слова, — надо отбросить язык. Язык — это барьер. В его незнании заключается знание, потому что он был в состоянии незнания, когда нет барьеров. Как может жечь огонь, если вы не знаете, что это огонь и что он жжет. Он вошел в огонь, но не сгорел. Огонь обжигает только потому, что в вас существует идея, что он жжет. На самом деле обжигает идея, а не огонь. Вы можете убедиться в этом на простых вещах. Внутри — пьяные от предвечности до судного дня, Что вы приобретете, следуя пути шамана Чего надо ожидать на пути шамана Мать-Богиня, из тебя произошло все, Инструменты, Ингредиенты и Настройки Великая Мать несет жизнь и смерть Быть истинно Человеком – значит быть истинно Божественным Урок мифа: Богиня и ее Возлюбленный Первобытная духовность, поэзия и сила Мелектаус и его падение с небес Мать содержит в себе все Силы и все Формы Истинная духовность человечна и практична Магия – это поэзия: поэзия - это сила Теперь попробуйте следующий ритуал. Магическая формула с дополнительными инструкциями Загадайте желание, затем сильно захотите его исполнения. Здоровая духовность означает стремление к хорошим вещам в жизни. Часть 2-ая: подлинное очищение. Как часто – нужно использовать Магическую Формулу или любую другую её часть и оставаться в форме? Ведьма ищет полезные образцы для подражания.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.