Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Заборони у митному режимі знищення або руйнування.


На виконання цієї норми затверджено Наказ № 763, відповідно до якого дозвіл на розміщення у митний режим знищення або руйнування не видається щодо:

1) товарів, заборонених до ввезення на митну територію України;

2) транзиту через митну територію України;

3) товарів, стосовно яких не здійснено необхідні види контролю;

4) не надано дозвіл на їх знищення або руйнування;

5) неякісна та небезпечна продукція (крім продукції, яка стала неякісною та небезпечною під час перебування під митним контролем на митній території України, якщо при ввезенні на цю територію не було відмовлено у документальному підтвердженні її якості та безпеки);

6) товари, вилучені митними органами як предмети порушення митних правил;

7) електроенергія та інші товари, що не можуть бути ідентифіковані; ядерних матеріалів,

8) спеціальних розщеплювальних матеріалів;

9) особливо небезпечних хімічних речовин; отруйних речовин; небезпечних відходів; радіоактивних відходів;

10) товарів, розміщених у митний режим імпорту;

11) товарів, у результаті знищення або руйнування яких утворюються особливо небезпечні хімічні та отруйні речовини, небезпечні чи радіоактивні відходи;

12) культурних цінностей; представників тваринного та рослинного світу, які відповідно до законів України й міжнародних договорів України, укладених у встановленому законодавством порядку, охороняються державою (крім випадків, коли їх знищення необхідне для запобігання епідеміям і епізоотіям). [14]

Також митний органом забороняється видання дозволу на поміщення товарів у митному режими знищення або руйнування, коли:

· не були подані належні документи;

· в зоні діяльності митного органу відсутнє підприємство, що має ліцензію на провадження діяльності зі знищення окремих видів товарів, якщо знищення (руйнування) проводиться таким підприємством;

· знищення таких товарів є економічно невигідною операцією;

· знищення товарів становить загрозу для життя і здоров’я населення, шкодить навколишньому середовищу;

· в інших випадках, визначених законодавством України. [2]

 

2.3. Правові вимоги, виконання яких дозволяє завершити дію митного режиму знищення або руйнування.

Відповідно до статті 181 Митного Кодексу України, митний режим знищення або руйнування завершується після виконання операцій зі знищення або руйнування та декларування залишків (відходів) у відповідний митний режим.

За фактом знищення товарів у митному режимі знищення або руйнування складається Акт, який підписується усіма особами, які були присутніми: власником товарів або уповноваженою ним особою, посадовою особою митного органу, яка здійснювала контроль за проведенням операцій із знищення або руйнування заявлених товарів, посадовими особами державних органів, які надавали дозвіл на знищення або руйнування товарів.

Кількість примірників даного Акту дорівнює кількості осіб, підприємств, які були присутніми під час здійснення операцій із знищення або руйнування товарів.

Залишки (відходи) після здійснення знищення або руйнування, які мають господарську цінність, мають бути поміщені в обраний декларантом митний режим протягом 10 днів як іноземні товари, а відходи (залишки), що не мають такої цінності мають бути знищені відповідно до українського законодавства. [1] [2].

Отже, підставами для завершення митного режиму знищення або руйнування є:

1) фактичне проведення операцій зі знищення або руйнування товарів, при яких товари під митним контролем знищуються або приводяться у стан, що виключає можливість їх використання;

2) декларування залишків (відходів) у відповідний митний режим протягом 10 днів;

3) знищення залишків (відходів), які не мають господарської цінності відповідно до чинного законодавства України;

4) складання Акту, що підтверджує проведення операцій зі знищення або руйнування, підписання даного Акту власником товарів або уповноваженою ним особою, усіма посадовими особами та підприємствами, які брали участь у здійсненні операцій зі знищення або руйнування.

 

Висновок до Розділу 2

У Розділі 2 були розглянуті питання умов поміщення товарів в митний режим знищення або руйнування, приписи, обмеження, заборони, правові підстави закінчення митного режиму знищення або руйнування.

Основною умовою поміщення товарів в митний режим знищення або руйнування є подача письмової заяви встановленої форми до митного органу.

Митний огляд розглядає дану заяву, в праві провести огляд місця, де будуть проводитися операції зі знищення або руйнування.

У разі відсутності заборон та обмежень на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування, керівник митного органу або уповноважена ним особа видає дозвіл, шляхом накладення резолюції «Знищення(руйнування) дозволено.

У разі відмови у дозволі митним органом має бути негайно повідомлена особа, яка заявила товари на поміщення у митний режим знищення і руйнування. Відмова надається в письмовій або електронній формі із вмотивованими підставами.

Також у даному Розділі були проаналізовані законодавчі акти з даного питання: Наказ Державної Митної Служби України «Про затвердження Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем» №905, що втратив силу, на підставі прийняття Наказу Міністерства Фінансів України «Порядок виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму» № 657.

Діючий наказ, що регулює дане питання, потребує значних доробок та серйозних доповнень: у ньому майже відсутній понятійний апарат з даного питання, особливості митного контролю та митного оформлення товарів, що помішуються у митний режим знищення або руйнування.

 

 

Висновок

У ході написання курсової роботи з теми «Правове забезпечення митного режиму знищення або руйнування був розглянутий митний режим знищення або руйнування.

У Розділі 1 наводиться дефініція поняття митного режиму знищення або руйнування, виділяється місце даного режиму в системі митних режимів.

Отже, відповідно до статті 175 Митного Кодексу України: знищення або руйнування – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари під митним контролем знищуються або приводяться у стан, який виключає можливість їх використання з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами, установленими на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Дане визначення не є досконалим, оскільки воно вживається в нормативно-правових актах як: митний режим знищення або руйнування і митний режим знищення (руйнування), що створює двояке розуміння.

Порівнюючи визначення митного режиму знищення в Митному Кодексі Митного Союзу та діючому Митному Кодексі Республіки Білорусь, хотілося б зазначити, що в їх поняття знищення входить і руйнування.

Знищення – це повна втрата товаром його споживчих властивостей, руйнування може призвести до часткової втрати. До чого прагнув законодавець? До розуміння митного режиму як знищення або руйнування? Чи, все ж, в нас підхід як у наших російсько-білоруських колег? Дане питання має бути розглянутим і уточненим на законодавчому рівні.

Також з’ясоване місце митного режиму знищення або руйнування в системі митних режимів.

Важливість даного режиму дуже недооцінена, оскільки:

· даний режим виводить декларанта з безвихідного становища, коли споживчі властивості товару втрачені через закінчення терміну використання або внаслідок непереборної сили тощо, оскільки йому непотрібно витрачати кошти на транспортування таких товарів через митний кордон України;

· знищення або руйнування шкідливих або небезпечних товарів охороняє навколишнє середовище, життя та здоров’я населення;

· унеможливлює вилучення товарів поза митним контролем:

· унеможливлює підробку знищених товарів.

У Розділі 2 в пункті 2.1 аналізуються діючий акт, який регулює дане питання - Наказ Міністерства Фінансів України «Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму», який замінив Наказ Державної Митної Служби України «Про затвердження Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем» №905 .

В чинному Наказі Міністерства Фінансів України дуже багато серйозних недоліків: відсутній понятійний апарат до даного митного режиму, наводяться лише стислі загальні положення, які дублюють Митний Кодекс України, відсутні критерії до підприємств, які можуть здійснювати операції зі знищення або руйнування, вимоги для отримання ліцензії та проходження атестації такими підприємствами.

В пункті 2.2 надається перелік приписів, обмежень і заборон, які передбачені митним режимом знищення або руйнування.

Основною умовою поміщення товарів в митний режим знищення або руйнування є наявність товару, який відповідає вимогам для поміщення в даний режим, звернення із заявою встановленої форми до представників митних органів, наявність дозволів від митних органів та відповідних спеціальних державних органів, при руйнуванні окремих категорій товарів.

Спільним наказом Державної митної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і мистецтв України та Міністерства аграрної політики України «Про затвердження Переліку випадків, коли дозвіл на розміщення товарів у митний режим знищення або руйнування не видається» від 26.10.2004 р. № 763/516/413/735/378 наводиться перелік товарів, поміщення яких в митний режим знищення або руйнування заборонений.

В пункті 2.3 наводяться підстави для завершення митного режиму знищення або руйнування.

Отже, щоб завершити даний митний режим необхідно:

1) провести фактичні операції зі знищення або руйнування товарів;

2) скласти завершальний Акт, який підтверджує проводження даних операцій. Даний акт має бути завірений усіма особами, що були присутніми підчас знищення або руйнування.

Підсумовуючи написання курсової роботи, хотілося б зазначити, що дана тема виявилася досить цікавою для дослідження. Але необхідно внести корективи в діюче законодавство України, а саме:

· з’ясувати поняття митного режиму знищення або руйнування (що саме має на увазі законодавець - дані поняття співвідносяться як гіперооніми (тобто, ширше поняття знищення включає в себе вужче поняття руйнування, або ж, все таки, дані поняття можливі у альтернативному застосуванні, оскільки знищення – це повне унеможливлювання використання споживчих властивостей товару, руйнування ж передбачає і часткову втрату товаром його якостей. Для вирішення цього питання можна звернутися до російського чи білоруського досвіду.

· створити нормативно-правовий акт, який буде повністю присвячений митному режиму знищення або руйнування, із детальний поясненням процедур митного контролю, митного оформлення, критерієм для підприємств, які можуть займатися митним режим знищення або руйнування, спеціалізованим понятійним апаратом для даного митного режиму.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Митний кодекс України № 4495-VI від 13.03.2012 з останніми змінами від 01.01.13. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17;

2. Науменко В.П., Пашко П.В., Руссков В.А. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. – К.:Знання, 2004– 112 с – 116 с.

3. Наказ Міністерства Фінансів України «Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму» від 31.05.12. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z1669-12;

4. Таможенный Кодекс Таможенного Союза от 06.07.12. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

5. Таможенный Кодекс Республики Беларусь №204-3 от 07.12.06. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

6. В. Даль. Толковый словарь. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vidahl.agava.ru/;

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави» №427 від 21.05.12. [Електронний ресурс]. Режим доступу: : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1120-2000-п;

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням №1120 від 13.07.00. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

10. Наказ Державної Митної Служби України «Про затвердження Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем» №905 24.12.2003 (втратив чинність на підставі наказу Міністерства Фінансів України № 657 від 31.05.2012);

11. Митний кодекс України № 92-IV від 11.07.2002 (втратив чинність на підставі Митного кодексу України № 4495-VI від 13.03.2012). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/92-15;

12. Дубініна А.А. Митна справа. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/ekonomika/mitna_sprava_-_dubinina_aa;

13. Закон України «Про відходи» № 187/98-ВР від 05.03.1998 з останніми змінами від 18.11.2012. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр;

14. Спільний наказ Державної митної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і мистецтв України та Міністерства аграрної політики України «Про затвердження Переліку випадків, коли дозвіл на розміщення товарів у митний режим знищення або руйнування не видається» від 26.10.2004 р. № 763/516/413/735/378. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://eejc.org.ua/info/31;

15. Додаток А.

 

Додаток А

Форма заяви про поміщення товару в обраний митний режим.

 

 

Форма

 

 

Начальнику_________________________

(назва митного органу)

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові керівника

підприємства, місцезнаходження )

 

ЗАЯВА

 

Прошу надати відповідно до ____________________________________

(положення нормативно-правових актів)

дозвіл на ____________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

__________________________________________________________________,

(код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

__________________________________________________________________

(місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи)

 

____________________________________________________________________________________________

(електронна адреса)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ОПЕРАЦІЮ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ДОКУМЕНТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА / ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Керівник підприємства ________________ __________________

(підпис, дата) (ініціали, прізвище)

 

М.П.

(за наявності)

Продовження додатка 1

Зворотний бік заяви

РІШЕННЯ МИТНОГО ОРГАНУ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОК ДІЇ ДОЗВОЛУ/ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОЗВОЛУ/ ПРИЧИНИ ВІДМОВИ:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_____________________________ ______________ _______________

(посада посадової особи митного органу) (підпис, дата) (ініціали, прізвище)

 

М.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.