Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 1. Особистий огляд, як виняткова форма митного контролю


Вступ

Сьогодні робота митних органів України спрямована на захист економічних інтересів нашої держави, боротьбу із злочинністю, забезпечення реалізації вимог митного законодавства України. Митні правила України дещо відрізняються від тих, цю застосовуються в інших країнах, але в них, в цілому, враховуються положення міжнародних конвенцій з митних питань. Разом з тим, законодавчі акти, що були прийняті у перші роки незалежності, вже не відповідають вимогам сьогодення.

Конституція України вперше замість проголошення простого набору прав і свобод, як це було у попередніх конституціях, визначила систему прав і свобод у всіх основних сферах суспільного життя, зробивши підтвердження цим визнаний людством про те,що всі права єнеподільними, універсальними , взаємозалежними і взаємопов‘язаними. Крім матеріального закріплення прав і свобод, у ст. 35 Конституції України вперше було закладено правові підвалини для реформування діючих і запровадження нових механізмів системи захисту прав і свобод людини.

Характеристика України як демократичної і правової держави повною мірою відповідатиме міжнародним стандартам тільки тоді, коли реально забезпечуватимуться права і свободи людини та громадянина, коли людина, її життя і здоров‘я, честь і гідність, недоторканність і безпека реально визнаватимуться в Україні найвищою цінністю. Модель демократичної держави, яку ми хочемо мати, визначатиметься передусім тим, як на практиці забезпечуються права особи, чи вони залишаються тільки на папері. Правова реформа, повинна бути цілком спрямованою на права особи.

Права та свободи людини й громадянина визначили значною мірою розвиток більшості держав на шляху політичної демократії, економічного прогресу та співробітництва і не втратили своєї актуальності. Взагалі розвиток суспільства свідчить про можливість просування його шляхом домінування свободи і права, формування вільної, незалежної, законослухняної особистості.

Актуальність даної теми зумовлюється тим, що незважаючи на прийняття нового Митного кодексу проведення особистого огляду і гарантування при цьому прав і свобод людини є фактично неможливо, передусім це пов’язано як із статусом митних органів так і проблемами правового регулювання самої процедури особистого огляду, особливо це стосується примусового особистого огляду[1].

 

Розділ 1. Особистий огляд, як виняткова форма митного контролю

Висновок до першого розділу

Згідно з усім вище зазначеним матеріалом першого розділу, можна зробити такий висновок:

Огляд - це визначений законом чи іншими нормативно-правовими актами обов'язок громадян пред'явити певну річ, документи на вимогу уповноважених осіб.Особистий огляд здійснюється уповноваженою особою однієї статі з особою, яку оглядають, у присутності понятих тієї самої статі в приміщенні або в інших місцях, які виключають доступ сторонніх і відповідають вимогам санітарії і гігієни[1].

Особа, щодо якої збираються провести процедуру особистого огляду, в праві сама показати приховувані предмети. Розглянемо таку ситуацію:

Приховуваний предмет буде витягнутий з кишені верхнього одягу громадянина - це один варіант, а якщо фізична особа рішуче, навмисно роздягнеться, не звертаючи увагу на оточуючих – це інший варіант. У двох випадках має місце незаконне переміщення товарів через митний кордон, і подальша дія митного органу має проводитись згідно закону. Що стосується самої видачі товарів особою, залучаючи ,наприклад, до адміністративної відповідальності за порушення митний правил, то добровільна видача може в подальшому розглядатись у якості обставин, пом`якшуючих адміністративну відповідальність. Тобто добровільна видача особою (громадянином) предметів, які не дозволені при переміщенні (перетині) митного кордону, має великий плюс для митника (уповноваженої особи), для того щоб не порушити прав і свобод особи, яке б могло відбутись при проведенні особистого огляду [8].

Що стосується статі при проведенні особистого огляду, то законодавцем передбачений виняток щодо умови про стать. Це стосується медичного працівника. Залучення медичного працівника протилежної статі, є умовою, яка порушує конституційні приписи, щодо особистої недоторканості, честі та гідності особи. Це пов’язано з тим, що кожна людина є індивідуальною особистістю, і має свої власні моральні погляди на життя. Тому вона має повне право на відмову у проходження особистого огляду, до того часу, поки не буде залучено медичного працівника однієї статі. Також є випадки, коли віросповідання особистості не дозволяє відкривати частини тіла, перед особою протилежної статі. Тому, слід зауважити даний факт, і внести зміни до статті 57 Митного Кодексу України, а саме змінити положення про можливість залучення медичного працівника протилежної статі по відношенню до особи, яка підлягає особистому огляду [9].

Розділ 2. Законодавче врегулювання здійснення особистого огляду

Висновок до другого розділу

З огляду на все вище сказане,можна зробити такий висновок:

В Митному Кодексі України чітко зазначені особи, які підлягають та не підлягають особистому огляду, місце проведення особистого огляду, права особи (захист прав), щодо якої проводиться особистий огляд.

Але дивлячись на все це, можна сказати, що виходячи з обов'язку держави дотримуватися прав і свобод людини, митні органи зобов'язані проводити особистий огляд в коректній формі, яка виключає приниження гідності особистості і заподіяння неправомірної шкоди здоров'ю та майну особи, яку оглядають, в межах, необхідних для виявлення прихованих товарів.

Однак, зазначені межі законодавством не конкретизовані. Якщо в процесі особистого огляду, неправомірними діями митників була заподіяна шкода майну особи, щодо якої здійснювався огляд, то дана особа, реалізуючи своє право, може вимагати відшкодування заподіяної шкоди відповідно до законодавства. Але слід зауважити, що шкода може бути заподіяна не тільки незаконними діями (бездіяльністю) митних органів, а й являється наслідком діяльності, передбаченої митним законодавством, оскільки нерідко при митному контролі виникає необхідність заподіяння шкоди, в іншому випадку неможливо здійснення ефективного митного контролю[8;18].

 

 

Висновки

На сучасному етапі розвитку митна система зустрілася з низкою проблем, пов’язаних, з одного боку, з прагненням держави інтегруватися в європейську спільноту, що вимагає адаптації митного законодавства до загальновизнаних норм і стандартів митної діяльності, а з іншого – з неможливістю ефективно виконувати поставлені завдання за умов украй нестабільного, не розвинутого належною мірою митного законодавства[17].

 

Форми митного контролю з метою уніфікації митної діяльності під час проведення митних процедур на різних видах транспорту мають регулюватися не лише в МКУ, а й на підзаконному рівні. Правове регулювання особистого огляду як виняткової форми митного контролю, що певною мірою обмежує право на вільне пересування, межує з небезпекою порушення права на честь і гідність, підлягає верифікації стосовно відповідності Конституції України й міжнародним стандартам у сфері прав людини.

Майже кожен елемент особистого митного огляду потребує окремої уваги, аналізу і додаткового нормативного регулювання [8].

Отже, специфічність особистого огляду, як виняткової форми митного контролю полягає в тому, що особистий огляд межує з реальною небезпекою порушення основних прав і свобод людини і громадянина. На основі проаналізованого вище матеріалу роботи, слід врахувати такі пропозиції, які в подальшому можуть бути враховані при розробці нового нормативно-правового акту з питань митної справи, а також при внесенні змін до чинного на сьогодні Митного Кодексу України:

1. внести зміни до ч. 1 статті 57 Митного Кодексу України «Особистий огляд», а саме потрібно ширше роз’яснити «достатні підстави» застосування особистого огляду до осіб, які переміщуються через митний кордон України, тобто здійснити тлумачення юридичних та фактичних підстав;

2. у статті 40 Митного Кодексу України вказати, що застосуванню митного контролю не підлягають посадові особи, які наділені «представницькою недоторканністю», а саме Президент України; Голова Верховної Ради України; народні депутати України; Прем’єр – міністр України; Перший віце-прем’єр-міністр України; Голова та судді Верховного Суду України; Голова та судді Конституційного Суду України; Міністр закордонних справ України; Генеральний прокурор України. А також виключити із даного списку членів їхніх сімей, які прямують разом з ними, тому що вони згідно законодавства України не наділені імунітетом недоторканності;

3. до статті 57 Митного Кодексу України внести уточнення, що стосуються залучення медичного працівника, а саме про те, щоб медичний працівник був однієї статі з особою, щодо якої проводиться особистий огляд.

Я неодмінно погоджуюсь з думкою Кузь Софії і приєднуюсь до неї, але у ст.40 Митного Кодексу України, посадові особи, які не підлягають особистому огляду, а саме: Президент України; Голова Верховної Ради України; народні депутати України; Прем’єр – міністр України; Перший віце-прем’єр-міністр України; Голова та судді Верховного Суду України; Голова та судді Конституційного Суду України; Міністр закордонних справ України; Генеральний прокурор України, я б взагалі виключила це і прописала б у Митному Кодексі України, що особистому огляду підлягають усі особи без виключення, тому що через це (“пом`якшення правил для посадових осіб”) трапляється дуже багато порушень митних правил, провезення контрабанди, речей, які заборонені для переміщення через Митний Кордон України [10].

На мій погляд( і на погляд Мазура А.В.) таке поняття, як особистий огляд,доречно замінити на особистий догляд (наприклад в Росії особистий огляд і особистий догляд різні поняття) Тому що:

Огляд здійснюється тільки зором, не торкаючись нічого,поверхнево,а догляд з розпакування і.т.і.

Особистий огляд здійснювати доречніше до приміщень, територій і транспортних засобів (поверхневий огляд), а особистий догляд, це на мою думку здійснення процедури щодо людини.

 

Використана література

1. Інформація про особистий огляд - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://crimealawyers.com/osobistii-oglyad.

2. Митний Кодекс України- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

3. Інформація щодо проведення особистого огляду - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uristinfo.net.

4.Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – від 01.01.2013 р.

5. Таможенное право в Украине: Учеб.пособие для студентов юрид. вузов и фак. / За ред. Сандровский К.К. К.: Вентури, 2000. - 208 с.

6. Основи митної справи: Навч. посібник / За ред. П.В. Пашка. - 2-ге вид. - К.: Знання, КОО, 2002. - 318с.

7. Митна справа: Словник-довідник. - X.: Кн. рекламне агентство "РА", 2000. - 320 с.

8.Таможенно–правовые аспекты соблюдения прав человека при проведении личного досмотра ,також. Дело № 2`09. / За ред. Погодина Н.А., 2001. - 16-20 с.

9. Митне право України: Навч. пос. / За заг. ред. Юлдашева О.Х.;Дьомін Ю.М., Дьоміна С.Ю., Железняк Н.М. та ін.– К., 2009. – 141-150 с.

10. Особливості проведення особистого огляду, як виняткової форми митного контролю. Наукова стаття - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://iful.at.ua/Konferencija/kr_Ostrogljad_s_Kuz_stattja.pdf.

11. Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. - К., 2004. – 74 с.

12. Основи митної справи: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2002. –34 с.

13. Митне право України: Навч. посібник. / За ред.Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. - Харків: Еспада, 2002. – 105-110 с.

14. Митне право України: навч. посібник/За заг. ред. В.В. Ченцова та Д.В. Приймаченка/Вид. 2. – К.: Істина, 2008. – 328 с.

15. Организационно-правовые основы таможенного дела в Украине./ За ред. Кивалов С.В. - Одесса, 1994. – 286 с.

16.Коментар до Митного кодексу України / За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. - К.: Юстініан, 2004. - 736 с.

17. Митне право України: Навч. посібник // В.Я. Настюк, М.Г. Шульга. -X.: Нац. юрид. акад. України, 2001. - 114 с.

18. Правові основи митної справи її Україні (Конспект курсу лекцій програмних тем). / За ред. Жорін Ф.Л. Навч. посібник. -К.:КНЕУ, 2001.- 248с.

19. Про затвердження Положення про порядок здійснення особистого огляду громадян, які прямують через митний кордон України: Наказ ДМСУ від 09.06.1992 р.

20. Про затвердження форм Постанови про проведення особистого огляду та Протоколу особистого огляду: Наказ ДМСУ від 21.04.2003 р. № 262.

21. Международное таможенное право. / За ред.Сандровский К.К. Учебник. - К.: Знання, КОО, 2000. - 461 с.

 

Додатки

ПОСТАНОВА

Про проведення особистого огляду

"___" ____________ 20__ р., _____ год. _____ хв.

Я, __________________________________________________ митниці

(посада посадової особи митного органу, яка виносить постанову)

_____________________________________________________________,

(прізвище та ініціали посадової особи митного органу, яка виносить постанову)

маючи достатні підстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України (перебуває в зоні митного контролю; у транзитній зоні міжнародного аеропорту), приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені для ввезення в Україну (вивезення з України; транзиту через територію України) (непотрібнезакреслити), на підставі ст. 57 Митного кодексу України

ПОСТАНОВИВ:

1.__________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали посадової особи митного

______________________________________________________________ органу, якій доручається проведення особистого огляду) провести особистий огляд громадянина(ки)_____________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові особи, щодо

______________________________________________________________,

особистого огляду якої виноситься постанова) який(яка) народився _____________________________________________.

(зазначити число, місяць, рік народження)

2. Про підстави для огляду та його результати повідомити

начальника ____________________________ митниці або особу, що його

(назва митниці)

заміщує, протягом доби з часу винесення цієї постанови (п.2 заповнюється в разі винесення постанови особою, зазначеною в ч. 2 ст. 57 Митного кодексу України).

_______________________ ___________ ____________________

(посада посадової особи (підпис) (ініціали, прізвище) митного органу, яка виносить постанову)

Постанову мені пред'явлено _______________________________________

(підпис особи, щодо особистого огляду якої винесено постанову)

Начальник Управління організації

боротьби з контрабандою та

порушеннями митних правил І.Г.Калетнік

[20].

 

ПРОТОКОЛ

Особистого огляду

 

"___" ____________ 20__ р. ________________________

(назва населеного пункту)

Я, __________________________________________________________ (прізвище, ініціали, посада посадової особи, яка проводить особистий огляд)

______________________________________________________ митниці,

(назва митниці)

згідно з постановою _______________ _____________________ митниці

(посада) (назва митниці)

______________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

про проведення особистого огляду за участю понятих:

1. ______________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, домашня адреса)

2. ______________________________________________________________;

(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, домашня адреса)

медичного працівника: ___________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові,

_____________________________________________________________,

рік народження, домашня адреса)

перекладача: ____________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи)

а також

____________________________________________________________:

(відомості про інших осіб, що беруть участь у проведенні особистого огляду, їх статус)

1. ______________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, домашня адреса)

2. ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, домашня адреса)

 

на підставі ст. 57 Митного кодексу України провів(ела) особистийогляд громадянина(ки) __________________________________________

(громадянство, прізвище, ім'я та по батькові, дата народження,

_____________________________________________________________

адреса постійного або тимчасового проживання, дані паспорта або

______________________________________________________________,

іншого документа особи, особистий огляд якої проведено)

про що склав(ла) цей протокол.

-----------------------------------------------------------------

Громадянина(ку) ____________________________________________

(прізвище, ініціали особи,

______________________________________________________________

особистий огляд якої проведено)

Перед початком особистого огляду ознайомлено з постановою про проведення особистого огляду, правами та обов'язками особи, особистий огляд якої проводиться, і йому (їй) запропоновано добровільно видати предмети, приховані від митного контролю.

Учасникам огляду роз'яснено їх права та обов'язки.

Підпис особи, особистий огляд якої проведено: ____________________

 

Підписи понятих: 1. __________________ 2. __________________

Підпис медичного працівника: _________________________________

Підпис перекладача: _____________________

Підписи інших осіб, що брали участь у проведенні особистого огляду:

1. ___________________

2. ___________________

Підпис посадової особи митного органу,

яка склала протокол __________________________________________

 

Друга сторінка протоколуособистого огляду

Особистий огляд розпочато о _ годині _ хвилин "__" ___ 20_ р.

Особистий огляд проводився в приміщенні _____________________

(зазначити в якому)

Громадянин(ка) ______________________________________________

(прізвище, ініціали особи, огляд якої проведено)

заявив(ла) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

і видав(ла) _____________________________________________________

(перелік предметів, їх відмітні ознаки, кількість і вартість, місцезнаходження)

______________________________________________________________

(Якщо є додаток, то зазначити:"Дивись додаток N __")

Подальший огляд проводився (не проводився) (непотрібне закреслити)

Під час особистого огляду, крім предметів, виданих добровільно, виявлено: ___________________________________________

(перелік предметів, їх відмітні ознаки,

____________________________ кількість і вартість, місцезнаходження)

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

(Якщо є додаток, то зазначити:"Дивись додаток N __ ")

Під час особистого огляду використовувались інструменти та технічні засоби: ________________________________________________.

(найменування технічних та/або інших засобів)

На підставі ст. 377 Митного кодексу України за цим протоколом вилучено:

------------------------------------------------------------------

| N | Назва та відмітні ознаки |Кількість| Вартість |Примітки |

|п/п| вилучених предметів | (вага) | | |

|---+-----------------------------+---------+----------+---------|

|---+-----------------------------+---------+----------+---------|

|---+-----------------------------+---------+----------+---------|

(якщо є додаток, то зазначити:"Дивись додаток N __ ")

Заява (пояснення) гр. _______________________________________

(прізвище, ініціали особи, особистий огляд якої проведено)

при складанні протоколу:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(якщо є додаток, то зазначити:"Дивись додаток N __ ")

Особистий огляд закінчено о __годині __хвилин "__" __ 20__ р.

------------------------------------------------------------------

Зміст протоколу мені перекладено (якщо перекладач не залучався, то закреслити).

З протоколом ознайомився(лась) та отримав(ла) ___________________

(підпис особи, особистий огляд якої проведено)

"___" __________ 20__ р.

------------------------------------------------------------------

Записано вірно. Зауважень щодо особистого огляду та змісту протоколу немає(є) (непотрібне закреслити)

______________________________________________________________

(якщо є додаток, то зазначити:"Дивись додаток N __ ")

Підписи понятих: 1. _____________________

2. _____________________

------------------------------------------------------------------

Зауваження медичного працівника: немає (є) (непотрібнезакреслити)

____________________________________________________________

(якщо є додаток, то зазначити:"Дивись додаток N __ ")

Підпис медичного працівника ___________________

Підпис перекладача ___________________________

Підписи інших осіб, що брали участь у проведенні особистого огляду

1. _________________

2. _________________

Підпис посадової особи митного органу, яка склала протокол

_____________________________________________________________

Вступ

Сьогодні робота митних органів України спрямована на захист економічних інтересів нашої держави, боротьбу із злочинністю, забезпечення реалізації вимог митного законодавства України. Митні правила України дещо відрізняються від тих, цю застосовуються в інших країнах, але в них, в цілому, враховуються положення міжнародних конвенцій з митних питань. Разом з тим, законодавчі акти, що були прийняті у перші роки незалежності, вже не відповідають вимогам сьогодення.

Конституція України вперше замість проголошення простого набору прав і свобод, як це було у попередніх конституціях, визначила систему прав і свобод у всіх основних сферах суспільного життя, зробивши підтвердження цим визнаний людством про те,що всі права єнеподільними, універсальними , взаємозалежними і взаємопов‘язаними. Крім матеріального закріплення прав і свобод, у ст. 35 Конституції України вперше було закладено правові підвалини для реформування діючих і запровадження нових механізмів системи захисту прав і свобод людини.

Характеристика України як демократичної і правової держави повною мірою відповідатиме міжнародним стандартам тільки тоді, коли реально забезпечуватимуться права і свободи людини та громадянина, коли людина, її життя і здоров‘я, честь і гідність, недоторканність і безпека реально визнаватимуться в Україні найвищою цінністю. Модель демократичної держави, яку ми хочемо мати, визначатиметься передусім тим, як на практиці забезпечуються права особи, чи вони залишаються тільки на папері. Правова реформа, повинна бути цілком спрямованою на права особи.

Права та свободи людини й громадянина визначили значною мірою розвиток більшості держав на шляху політичної демократії, економічного прогресу та співробітництва і не втратили своєї актуальності. Взагалі розвиток суспільства свідчить про можливість просування його шляхом домінування свободи і права, формування вільної, незалежної, законослухняної особистості.

Актуальність даної теми зумовлюється тим, що незважаючи на прийняття нового Митного кодексу проведення особистого огляду і гарантування при цьому прав і свобод людини є фактично неможливо, передусім це пов’язано як із статусом митних органів так і проблемами правового регулювання самої процедури особистого огляду, особливо це стосується примусового особистого огляду[1].

 

Розділ 1. Особистий огляд, як виняткова форма митного контролюПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.