Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Місце та межі проведення особистого огляду


Приміщення, в якому має проводитися особистий огляд, повинно до початку огляду бути обстежене посадовими особами митного органу. Двері в суміжні приміщення, вікна, ілюмінатори та таке інше повинні бути зачиненими, предмети, які можуть бути використані як засоби нападу - вилучені.

Особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам, посадовою особою митного органу однієї статі з громадянином, стосовно якого проводиться особистий огляд, у присутності не менш як двох понятих тієї самої статі. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому огляду, та працівники митних органів.

Доступ до приміщення, де проводиться огляд, громадян, які не беруть участі в ньому, і можливість спостерігати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключені.

Облаштування приміщення для проведення особистого огляду проводиться разом з облаштуванням митного поста або іншого структурного підрозділу митного органу [13;14].

Визначення таких приміщень здійснюється у відповідності до положень статті 25 МКУ “Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв'язку митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій” та статті 114 МКУ “Службові приміщення митних органів у портах, міжнародних аеропортах і на прикордонних залізничних станціях” [2].

Громадянин, який пройшов особистий огляд, має право зробити заяву з обов'язковим занесенням її до протоколу.

 

Для проходження митного контролю юридичні та фізичні особи, що переміщують через митну територію товари та предмети, повинні подати митниці необхідні для митного контролю документи. їх перелік та порядок надання встановлюється митною службою.

На митному посту особистий огляд може також проводитися за письмовою постановою керівника поста або особи, яка його заміщує, з обов'язковим повідомленням протягом доби керівника відповідного митного органа про підстави і результати такого огляду [3;20].

 

 

Дотримання прав людини (громадян) під час проведення особистого огляду

Громадянин, стосовно якого здійснюється особистий огляд, має право:

1) до початку проведення особистого огляду ознайомитися з рішенням про проведення особистого огляду та порядком його проведення;

2) ознайомитися із своїми правами та обов’язками під час проведення особистого огляду;

3) надавати пояснення та заявляти клопотання;

4) добровільно видати товари, що переміщуються ним через митний кордон України з порушенням вимог законодавства з питань державної митної справи;

5) робити заяви з обов’язковим внесенням їх посадовою особою митного органу, яка проводить особистий огляд, до протоколу проведення такого огляду;

6) користуватися рідною мовою та послугами перекладача;

7) ознайомитися з актом проведення особистого огляду після його складення та зробити заяву, яка підлягає внесенню до акта;

8) оскаржувати рішення, дії митного органу щодо проведення такого огляду [1;2].

Якщо під час огляду незаконно зіпсуто якісь речі громадянина, то митниця має їх відшкодувати. Після закінчення особистого огляду, незалежно чи були виявлені заборонені предмети чи ні, складається акт-протокол в трьох примірниках за результатами обстеження, який підписують всі особи, що були присутні на огляді, а також особа, яку оглядали. На цьому ж протоколі, особа, яку оглядали, може записати свої зауваження чи подати скаргу щодо порядку огляду. Перший примірник протоколу видається особі, яку оглядали, другий залишається у справах митниці, а третій надсилається до Державної митної служби України.

Дії осіб, які здійснювали особистий огляд, можуть бути оскаржені начальнику відповідної митниці, а рішення начальника митниці або особи, що його заміщає, - Голові Держмитслужби України [17].

Висновок до другого розділу

З огляду на все вище сказане,можна зробити такий висновок:

В Митному Кодексі України чітко зазначені особи, які підлягають та не підлягають особистому огляду, місце проведення особистого огляду, права особи (захист прав), щодо якої проводиться особистий огляд.

Але дивлячись на все це, можна сказати, що виходячи з обов'язку держави дотримуватися прав і свобод людини, митні органи зобов'язані проводити особистий огляд в коректній формі, яка виключає приниження гідності особистості і заподіяння неправомірної шкоди здоров'ю та майну особи, яку оглядають, в межах, необхідних для виявлення прихованих товарів.

Однак, зазначені межі законодавством не конкретизовані. Якщо в процесі особистого огляду, неправомірними діями митників була заподіяна шкода майну особи, щодо якої здійснювався огляд, то дана особа, реалізуючи своє право, може вимагати відшкодування заподіяної шкоди відповідно до законодавства. Але слід зауважити, що шкода може бути заподіяна не тільки незаконними діями (бездіяльністю) митних органів, а й являється наслідком діяльності, передбаченої митним законодавством, оскільки нерідко при митному контролі виникає необхідність заподіяння шкоди, в іншому випадку неможливо здійснення ефективного митного контролю[8;18].

 

 

Висновки

На сучасному етапі розвитку митна система зустрілася з низкою проблем, пов’язаних, з одного боку, з прагненням держави інтегруватися в європейську спільноту, що вимагає адаптації митного законодавства до загальновизнаних норм і стандартів митної діяльності, а з іншого – з неможливістю ефективно виконувати поставлені завдання за умов украй нестабільного, не розвинутого належною мірою митного законодавства[17].

 

Форми митного контролю з метою уніфікації митної діяльності під час проведення митних процедур на різних видах транспорту мають регулюватися не лише в МКУ, а й на підзаконному рівні. Правове регулювання особистого огляду як виняткової форми митного контролю, що певною мірою обмежує право на вільне пересування, межує з небезпекою порушення права на честь і гідність, підлягає верифікації стосовно відповідності Конституції України й міжнародним стандартам у сфері прав людини.

Майже кожен елемент особистого митного огляду потребує окремої уваги, аналізу і додаткового нормативного регулювання [8].

Отже, специфічність особистого огляду, як виняткової форми митного контролю полягає в тому, що особистий огляд межує з реальною небезпекою порушення основних прав і свобод людини і громадянина. На основі проаналізованого вище матеріалу роботи, слід врахувати такі пропозиції, які в подальшому можуть бути враховані при розробці нового нормативно-правового акту з питань митної справи, а також при внесенні змін до чинного на сьогодні Митного Кодексу України:

1. внести зміни до ч. 1 статті 57 Митного Кодексу України «Особистий огляд», а саме потрібно ширше роз’яснити «достатні підстави» застосування особистого огляду до осіб, які переміщуються через митний кордон України, тобто здійснити тлумачення юридичних та фактичних підстав;

2. у статті 40 Митного Кодексу України вказати, що застосуванню митного контролю не підлягають посадові особи, які наділені «представницькою недоторканністю», а саме Президент України; Голова Верховної Ради України; народні депутати України; Прем’єр – міністр України; Перший віце-прем’єр-міністр України; Голова та судді Верховного Суду України; Голова та судді Конституційного Суду України; Міністр закордонних справ України; Генеральний прокурор України. А також виключити із даного списку членів їхніх сімей, які прямують разом з ними, тому що вони згідно законодавства України не наділені імунітетом недоторканності;

3. до статті 57 Митного Кодексу України внести уточнення, що стосуються залучення медичного працівника, а саме про те, щоб медичний працівник був однієї статі з особою, щодо якої проводиться особистий огляд.

Я неодмінно погоджуюсь з думкою Кузь Софії і приєднуюсь до неї, але у ст.40 Митного Кодексу України, посадові особи, які не підлягають особистому огляду, а саме: Президент України; Голова Верховної Ради України; народні депутати України; Прем’єр – міністр України; Перший віце-прем’єр-міністр України; Голова та судді Верховного Суду України; Голова та судді Конституційного Суду України; Міністр закордонних справ України; Генеральний прокурор України, я б взагалі виключила це і прописала б у Митному Кодексі України, що особистому огляду підлягають усі особи без виключення, тому що через це (“пом`якшення правил для посадових осіб”) трапляється дуже багато порушень митних правил, провезення контрабанди, речей, які заборонені для переміщення через Митний Кордон України [10].

На мій погляд( і на погляд Мазура А.В.) таке поняття, як особистий огляд,доречно замінити на особистий догляд (наприклад в Росії особистий огляд і особистий догляд різні поняття) Тому що:

Огляд здійснюється тільки зором, не торкаючись нічого,поверхнево,а догляд з розпакування і.т.і.

Особистий огляд здійснювати доречніше до приміщень, територій і транспортних засобів (поверхневий огляд), а особистий догляд, це на мою думку здійснення процедури щодо людини.

 

Використана література

1. Інформація про особистий огляд - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://crimealawyers.com/osobistii-oglyad.

2. Митний Кодекс України- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

3. Інформація щодо проведення особистого огляду - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uristinfo.net.

4.Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – від 01.01.2013 р.

5. Таможенное право в Украине: Учеб.пособие для студентов юрид. вузов и фак. / За ред. Сандровский К.К. К.: Вентури, 2000. - 208 с.

6. Основи митної справи: Навч. посібник / За ред. П.В. Пашка. - 2-ге вид. - К.: Знання, КОО, 2002. - 318с.

7. Митна справа: Словник-довідник. - X.: Кн. рекламне агентство "РА", 2000. - 320 с.

8.Таможенно–правовые аспекты соблюдения прав человека при проведении личного досмотра ,також. Дело № 2`09. / За ред. Погодина Н.А., 2001. - 16-20 с.

9. Митне право України: Навч. пос. / За заг. ред. Юлдашева О.Х.;Дьомін Ю.М., Дьоміна С.Ю., Железняк Н.М. та ін.– К., 2009. – 141-150 с.

10. Особливості проведення особистого огляду, як виняткової форми митного контролю. Наукова стаття - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://iful.at.ua/Konferencija/kr_Ostrogljad_s_Kuz_stattja.pdf.

11. Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. - К., 2004. – 74 с.

12. Основи митної справи: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2002. –34 с.

13. Митне право України: Навч. посібник. / За ред.Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. - Харків: Еспада, 2002. – 105-110 с.

14. Митне право України: навч. посібник/За заг. ред. В.В. Ченцова та Д.В. Приймаченка/Вид. 2. – К.: Істина, 2008. – 328 с.

15. Организационно-правовые основы таможенного дела в Украине./ За ред. Кивалов С.В. - Одесса, 1994. – 286 с.

16.Коментар до Митного кодексу України / За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. - К.: Юстініан, 2004. - 736 с.

17. Митне право України: Навч. посібник // В.Я. Настюк, М.Г. Шульга. -X.: Нац. юрид. акад. України, 2001. - 114 с.

18. Правові основи митної справи її Україні (Конспект курсу лекцій програмних тем). / За ред. Жорін Ф.Л. Навч. посібник. -К.:КНЕУ, 2001.- 248с.

19. Про затвердження Положення про порядок здійснення особистого огляду громадян, які прямують через митний кордон України: Наказ ДМСУ від 09.06.1992 р.

20. Про затвердження форм Постанови про проведення особистого огляду та Протоколу особистого огляду: Наказ ДМСУ від 21.04.2003 р. № 262.

21. Международное таможенное право. / За ред.Сандровский К.К. Учебник. - К.: Знання, КОО, 2000. - 461 с.

 

Додатки

ПОСТАНОВА

Про проведення особистого огляду

"___" ____________ 20__ р., _____ год. _____ хв.

Я, __________________________________________________ митниці

(посада посадової особи митного органу, яка виносить постанову)

_____________________________________________________________,

(прізвище та ініціали посадової особи митного органу, яка виносить постанову)

маючи достатні підстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України (перебуває в зоні митного контролю; у транзитній зоні міжнародного аеропорту), приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені для ввезення в Україну (вивезення з України; транзиту через територію України) (непотрібнезакреслити), на підставі ст. 57 Митного кодексу України

ПОСТАНОВИВ:

1.__________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали посадової особи митного

______________________________________________________________ органу, якій доручається проведення особистого огляду) провести особистий огляд громадянина(ки)_____________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові особи, щодо

______________________________________________________________,

особистого огляду якої виноситься постанова) який(яка) народився _____________________________________________.

(зазначити число, місяць, рік народження)

2. Про підстави для огляду та його результати повідомити

начальника ____________________________ митниці або особу, що його

(назва митниці)

заміщує, протягом доби з часу винесення цієї постанови (п.2 заповнюється в разі винесення постанови особою, зазначеною в ч. 2 ст. 57 Митного кодексу України).

_______________________ ___________ ____________________

(посада посадової особи (підпис) (ініціали, прізвище) митного органу, яка виносить постанову)

Постанову мені пред'явлено _______________________________________

(підпис особи, щодо особистого огляду якої винесено постанову)

Начальник Управління організації

боротьби з контрабандою та

порушеннями митних правил І.Г.Калетнік

[20].

 

ПРОТОКОЛ

Особистого огляду

 

"___" ____________ 20__ р. ________________________

(назва населеного пункту)

Я, __________________________________________________________ (прізвище, ініціали, посада посадової особи, яка проводить особистий огляд)

______________________________________________________ митниці,

(назва митниці)

згідно з постановою _______________ _____________________ митниці

(посада) (назва митниці)

______________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

про проведення особистого огляду за участю понятих:

1. ______________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, домашня адреса)

2. ______________________________________________________________;

(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, домашня адреса)

медичного працівника: ___________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові,

_____________________________________________________________,

рік народження, домашня адреса)

перекладача: ____________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи)

а також

____________________________________________________________:

(відомості про інших осіб, що беруть участь у проведенні особистого огляду, їх статус)

1. ______________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, домашня адреса)

2. ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, домашня адреса)

 

на підставі ст. 57 Митного кодексу України провів(ела) особистийогляд громадянина(ки) __________________________________________

(громадянство, прізвище, ім'я та по батькові, дата народження,

_____________________________________________________________

адреса постійного або тимчасового проживання, дані паспорта або

______________________________________________________________,

іншого документа особи, особистий огляд якої проведено)

про що склав(ла) цей протокол.

-----------------------------------------------------------------

Громадянина(ку) ____________________________________________

(прізвище, ініціали особи,

______________________________________________________________

особистий огляд якої проведено)

Перед початком особистого огляду ознайомлено з постановою про проведення особистого огляду, правами та обов'язками особи, особистий огляд якої проводиться, і йому (їй) запропоновано добровільно видати предмети, приховані від митного контролю.

Учасникам огляду роз'яснено їх права та обов'язки.

Підпис особи, особистий огляд якої проведено: ____________________

 

Підписи понятих: 1. __________________ 2. __________________

Підпис медичного працівника: _________________________________

Підпис перекладача: _____________________

Підписи інших осіб, що брали участь у проведенні особистого огляду:

1. ___________________

2. ___________________

Підпис посадової особи митного органу,

яка склала протокол __________________________________________

 

Друга сторінка протоколуособистого огляду

Особистий огляд розпочато о _ годині _ хвилин "__" ___ 20_ р.

Особистий огляд проводився в приміщенні _____________________

(зазначити в якому)

Громадянин(ка) ______________________________________________

(прізвище, ініціали особи, огляд якої проведено)

заявив(ла) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

і видав(ла) _____________________________________________________

(перелік предметів, їх відмітні ознаки, кількість і вартість, місцезнаходження)

______________________________________________________________

(Якщо є додаток, то зазначити:"Дивись додаток N __")

Подальший огляд проводився (не проводився) (непотрібне закреслити)

Під час особистого огляду, крім предметів, виданих добровільно, виявлено: ___________________________________________

(перелік предметів, їх відмітні ознаки,

____________________________ кількість і вартість, місцезнаходження)

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

(Якщо є додаток, то зазначити:"Дивись додаток N __ ")

Під час особистого огляду використовувались інструменти та технічні засоби: ________________________________________________.

(найменування технічних та/або інших засобів)

На підставі ст. 377 Митного кодексу України за цим протоколом вилучено:

------------------------------------------------------------------

| N | Назва та відмітні ознаки |Кількість| Вартість |Примітки |

|п/п| вилучених предметів | (вага) | | |

|---+-----------------------------+---------+----------+---------|

|---+-----------------------------+---------+----------+---------|

|---+-----------------------------+---------+----------+---------|

(якщо є додаток, то зазначити:"Дивись додаток N __ ")

Заява (пояснення) гр. _______________________________________

(прізвище, ініціали особи, особистий огляд якої проведено)

при складанні протоколу:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(якщо є додаток, то зазначити:"Дивись додаток N __ ")

Особистий огляд закінчено о __годині __хвилин "__" __ 20__ р.

------------------------------------------------------------------

Зміст протоколу мені перекладено (якщо перекладач не залучався, то закреслити).

З протоколом ознайомився(лась) та отримав(ла) ___________________

(підпис особи, особистий огляд якої проведено)

"___" __________ 20__ р.

------------------------------------------------------------------

Записано вірно. Зауважень щодо особистого огляду та змісту протоколу немає(є) (непотрібне закреслити)

______________________________________________________________

(якщо є додаток, то зазначити:"Дивись додаток N __ ")

Підписи понятих: 1. _____________________

2. _____________________

------------------------------------------------------------------

Зауваження медичного працівника: немає (є) (непотрібнезакреслити)

____________________________________________________________

(якщо є додаток, то зазначити:"Дивись додаток N __ ")

Підпис медичного працівника ___________________

Підпис перекладача ___________________________

Підписи інших осіб, що брали участь у проведенні особистого огляду

1. _________________

2. _________________

Підпис посадової особи митного органу, яка склала протокол

_____________________________________________________________Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.