Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Облік видатків загального фонду


Для обліку видатків у бюджетних установах Планом рахунків бухгалтерського обліку в бюджетних установах призна­чений активний рахунок 80 "Видатки із загального фонду". За дебетом рахунка протягом року відображають фактичні видатки бюджетних установ, а за кредитом відображають зменшення (поновлення) витрат у разі відшкодування касових видатків відповідно до чинного законодавства та в кінці року їх списання.

Рахунок 80 "Видатки із загального фонду" має два субрахунка:

801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи";

802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи".

На субрахунку 801 "Видатки з державного бгоджету на утримання установи та інші заходи" обліковуються фактичні видатки за рахунок коштів державного бюджету на утримання установ та інші заходи. Видатки бюджетних коштів проводяться відповідно до затверджених кошторисів.

Після закінчення року субрахунок 801 у головних розпо­рядників коштів закривається шляхом списання проведених протягом року видатків у дебет субрахунку 701 "Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи".

У кінці року фактичні видатки списуються з кредиту субрахунку 801 у дебет субрахунку 431 на результат виконання кошторису за загальним фондом.

На субрахунку 802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи" обліковуються фактичні видатки, проведені установами за рахунок коштів, одержаних з місцевого бюджету на виконання заходів, передбачених кошторисом даної установи.

Після закінчення року видатки із субрахунку 802 спису­ються у головних розпорядників коштів у дебет субрахунку 702 "Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи".

У кінці року фактичні видатки списуються з кредиту субрахунку 802 у дебет субрахунку 431 "Результат виконання кошторису за загальним фондом". Субрахунок 431 "Результати виконання кошторисів" передбачений для визначення результату установи від надання державних послуг, реалізації продукції, надання інших послуг відповідно до кошторису установи за загальним фондом за результатами року.

Видатки відображаються в різних меморіальних ордерах, на підставі яких записи за дебетом рахунка 801, 802 відобража­ються в регістрах аналітичного обліку.

Таблиця 4.2

Господарські операції з видатків загального фонду бюджету

Зміст господарської операції Кореспондуючі субрахунки
дебет кредит
1. Нарахована зарплата за рахунок коштів загального фонду 801, 802
2. Проведено нарахування на заробітну плату ЄСВ 801, 802
3. Затверджено звіт про використання коштів, наданих у підзвіт або на відрядження 801, 802
4. Списано матеріали, продукти харчування, медикаменти згідно з активами на списання 801, 802 231-239
5. Оприбутковано придбані необоротні активи, МШП за кошти загального фонду 801, 801 364, 675
6. Відновлено видатки загального фонду бюджету 801, 802 811, 812, 813
7. Списано в кінці року видатки за загальним фондом на результат виконання кошторису 801, 802

Облік видатків спеціального фонду

Облік фактичних видатків за рахунок коштів спеціального фонду ведеться на рахунку 81 "Видатки спеціального фонду", який має такі субрахунки:

811 "Видатки за спеціальними коштами";

812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень";

813 "Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду".

На субрахунках 811 "Видатки за спеціальними кошта­ми", 812 "Видатки за іншими власними надходженнями", 813 "Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду" обліковуються фактичні видатки спеціального фонду за кош­торисами доходів та видатків у частині, відповідно, спеціальних коштів, інших власних надходжень та інших коштів установ.

На субрахунку 811 можуть також обліковуватися витрати підсобних господарств.

Під час здійснення видатків спеціальних коштів, інших власних надходжень та інших коштів дотримуються такого самого порядку, який встановлено для 811 "Видатки за спеці­альними коштами". У бухгалтерському обліку операції зі спеці­альними коштами відображаються такими проведеннями (табл. 4.3):

Таблиця 4.3

 

Основні господарські операції з обліку спеціальних коштів

Зміст господарської операції Кореспондуючі субрахунки
дебет кредит
1. Нарахована зарплата з обов'язковими відрахуваннями на соціальні заходи за рахунок спеціальних коштів 811-813 661,651
2. Нарахування стипендій 811-813
3. Витрачені матеріали і продукти харчування, придбані за спеціальні кошти 811-813 231-239
4. Списання використаних виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування на підставі підтвердних документів 811-813 201-218, 231-236, 238, 239
5. Списання виявлених недостач і втрат виробни­чих запасів, матеріалів та продуктів харчування, придбаних у поточному році, у минулих роках за розрахунками з централізованого постачання 811-813, 432, 683, 684 231-236, 238, 239
6. Списання витрачених бланків суворої звітності на підставі акта 811-813 331, 362
7. Нарахування податку на додану вартість та інших податків, що підлягають перерахуванню до Державного бюджету України 811-813 641, 642
8. Здійснення видатків за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги (сума без ПДВ) 364, 675
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 364, 675
9. Списання видатків, проведених за кошти, що надійшли як гуманітарна допомога 364, 675
10. Проведення видатків за коштами, що віднося­ться до інших надходжень спеціального фонду 326, 364, 675
11. Списані видатки, проведені у звітному році 811-813


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.