Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Нарахування та стягнення митних платежів на товари, що переміщуються у митному режимі імпорту.


Основою для нарахування та стягнення митних платежів на товари, що переміщуються у митному режимі імпорту є митна вартість цих товарів.

Згідно ст.3 МКУ, до митних платежів відносяться мито, акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції);

Мито - це загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом України та МКУ, який нараховується та сплачується відповідно до МКУ, законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. За товари, що переміщуються у митному режимі імпорту сплачується ввізне мито.

У випадках, передбачених законами України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України), з метою захисту економічних інтересів України та українських товаровиробників у разі ввезення товарів на митну територію України, незалежно від інших видів мита, можуть застосовуватися особливі види мита:

1) спеціальне мито;

2) антидемпінгове мито;

3) компенсаційне мито.

Спеціальне мито встановлюється:

1) як засіб захисту національного товаровиробника, у разі якщо товари ввозяться на митну територію України в обсягах та/або за таких умов, що їх ввезення заподіює або створює загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику;

2) як заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України.

Антидемпінгове мито встановлюється відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом демпінгу, що заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди національному товаровиробнику.

Компенсаційне мито встановлюється відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом субсидованого імпорту, що заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди національному товаровиробнику.

Платниками мита є:

1) особа, яка ввозить товари на митну територію України у порядку та на умовах, встановлених МКУ;

2) особа, на адресу якої надходять товари, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових або експрес-відправленнях, несупроводжуваному багажі, вантажних відправленнях;

3) особа, на яку покладається обов’язок дотримання вимог митних режимів, які передбачають звільнення від оподаткування митом, у разі порушення таких вимог;

4) особа, яка використовує товари, митне оформлення яких було здійснено з умовним звільненням від оподаткування, не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям такого звільнення згідно з МКУ, іншими законами України, а також будь-які інші особи, які безпідставно використовують звільнення від оподаткування митом (податкову пільгу);

5) особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження товари, що були випущені у вільний обіг на митній території України із звільненням від оподаткування митними платежами, до закінчення строку, визначеного законом;

6) особа, яка реалізує товари, транспортні засоби відповідно до статті 243 МКУ [ 17].

У випадках, встановлених МКУ та іншими законами з питань оподаткування, при ввезенні на митну територію України від оподаткування митом звільняються деякі категорії товарів: валюта України, іноземна валюта, цінні папери та банківські метали; товари, що ввозяться на митну територію України в рамках міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; архівні документи, придбані з метою внесення їх до Національного архівного фонду тощо.

Відповідно до Податкового кодексу України, платниками податку є:

- особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини.

- особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України.

До підакцизних товарів належать:

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

- нафтопродукти, скраплений газ;

- автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Для цілей оподаткування платником ПДВ є будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також: особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, встановлених митним законодавством; особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну територію України, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із цим Кодексом, а також будь-які інші особи, що використовують податкову пільгу, яку для них не призначено.

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з ввезення товарів на митну територію України [ 18 ].

 

Висновок до Розділу 3.

 

Таким чином, митне оподаткування товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що ввозяться в Україну у митному режимі імпорту полягає у визначенні фактурної та митної вартості, нарахуванні митних платежів : ввізного митна, акцизного податку, податку на додану вартість. Основою для нарахування та стягнення митних платежів на товари, що переміщуються у митному режимі імпорту є митна вартість цих товарів. При ввезенні товарів на територію України у митному режимі імпорту, спочатку визначається митна вартість товарів, яка базується на фактурній вартості та включає додаткові витрати, визначені МКУ. Основою для нарахування акцизного податку є митна вартість товарів. Акцизний податок сплачується за певні категорії товарів, визначені Податковим кодексом України. Податок на додану вартість нараховується на основі митної вартості товарів та акцизного податку ( якщо він є ).

 

Висновки

 

Імпорт – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України.

Митний режим імпорту відмінний від інших митних режимів особливим порядком переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, проведенням митного контролю та митного оформлення, а також здійсненням операцій з товарами, що перебувають під митним контролем.

Митний режим імпорту характеризується особливою організацією митного контролю товарів і транспортних засобів комерційного призначення.

Митний контроль здійснюється:

- до початку митного оформлення у формі попереднього документального контролю, що включає в себе державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль;

- під час митного оформлення: усне опитування громадян, митний огляд, облік товарів та перевірка обліку, запити до інших органів державної влади, іноземних держав, огляд територій та приміщень, перевірка документів та відомостей;

- після митного оформлення й випуску товарів у вільний обіг. Пост – аудит здійснюється у формі документальної планової (виїзної чи невиїзної) та позапланової перевірки [ 4 ].

Митне оподаткування товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що ввозяться в Україну у митному режимі імпорту полягає у визначенні фактурної та митної вартості, нарахуванні митних платежів : ввізного митна, акцизного податку, податку на додану вартість.

 

Список використаних джерел

1. Гребельник О.П.Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.

2. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. Київ.: Центр навчальної літератури, 2005. - 696 с.

3.Марченко В. Б. Шаповалов Д. В. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2011. — 207 с.

4.Мінка Т.П.Підходи до класифікації адміністративно-правових режимів//Публічне право. – 2011. - № 2. – С. 40-47

5. Рушайло В. Б. Адміністративно-правові режими / Рушайло В. Б. - М., 2000. – 211 с.

6.Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В. Адміністративно-правові режими в Україні:монографія/НастюкВ.Я., Бєлєвцева В.В. – Х.: Право, 2009.128 с.

7.Митне право України: навч. посібник/За заг. ред. В.В. Ченцова та Д.В. Приймаченка/Вид. 2. – К.: Істина, 2008. – 328 с.

8. Гостєв В.В. Поняття та використання адміністративно-правових режимів в сучасних умовах. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlduvs/2010_1/10_1_3_5.pdf

9. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур ( Конвенція Кіото ) 1973 р. із змінами. – [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_643

10. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4496-VI із змінами. – [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

11. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, ратифікована законом України N 237/94-ВР від 10.11.94 р. //Офіційний вісник України . –2006. –№ 24. – Ст. 1794.

12. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про співробітництво і взаємодопомогу у митних справах від 18.12.1995 р. //Офіційний вісник України . –2004. –№ 20. –Ст. 1403.

13. Угода між Україною і Словацькою Республікою про співробітництво і взаємодопомогу в галузі митної справи від 15.06.1996 р. //Офіційний вісник України . –1997 . –№ 26. –Ст. 41.

14. Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 24.06.1993 р. //Офіційний вісник України . –2004. –№ 20. –Ст. 1402.

15. Митне право України: навчальний посібник. За заг. ред. проф. В.В. Ченцова. – К.: – 2007. – 283 с.

16. Про затвердження Порядку планування митними органами документальних виїзних перевірок та Порядку проведення митними органами зустрічних звірок: Наказ Міністерства фінансів України від 22.05.2012 № 582 // Офіційний вісник України. – 2012. – №56. – Ст.2269.

17. Про затвердження Порядку справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами: Наказ Міністерства фінансів України від 22.05.2012 № 581//Офіційний вісник України. – 2012. – №56. – Ст.2268.

18. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. - К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с.

19. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI. //Відомості Верховної Ради України (ВВР). –2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст.112.

20. Сандровський, К.К. Митне право України: навчальний посібник - К.: Вентурі, 2000. - 208 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.