Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 5. Господарські товариства – суб’єкти підприємницької діяльності.


1. Поняття та види господарських товариств.

2. Заснування господарських товариств.

3. Майно господарських товариств.

4. Права та обов’язки учасників господарських товариств.

5. Управління діяльністю господарських товариств.

6. Особливості створення і діяльності товариств - об’єднань майна (капіталів).

7. Особливості створення і діяльності товариств - об’єднань осіб (діяльності).

8. Довірчі та інші господарські товариства.

Нормативний матеріал:

1. Господарський кодекс України.

2. Цивільний кодекс України.

3. Податковий кодекс України.

4. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року // ВВР. –1991. -№49. –ст.682.

5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року // Відомості Верховної Ради. -2008. -№50-51. –ст.384.

6. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців» від 15 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради. -2003. -№31. –ст.263.

7. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради. -2006. -№31. –ст.268.

8. Декрет Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства» від 18 березня 1993 року // ВВР. –1993. -№19. –ст.207.

Спеціальна література:

1. Демченко С.Ф., Грудницька С.М. Нове корпоративне законодавство і проблеми його застосування судами // Економіка та право. – 2010. - №1.

2. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. –К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.

3. Все про господарські товариства / Під ред. Коссака В.М. Львів: “Вільна Україна”, 1992.

4. Гнатів О. Правова природа засновницького договору / О. Гнатів // Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (26-27 січня 2012 р.). – Львів, 2012 – 436 с. – С. 179-180.

5. Грудницька С. Відмінність об’єднань підприємств від господарських товариств // Право України. -1994. -№9.

6. Грудницька С., Шеремет О. Щодо гармонізації законодавства України про повні товариства й об’єднання підприємств із законодавством ЄС // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 11.

7. Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти) / за заг. ред. В.В. Луця. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.

8. Зорич Г. Актуальні питання та законодавчі аспекти регулювання товариства з обмеженою відповідальністю // Вісник господарського судочинств. - 2007. - № 2.

9. Кравченко С. Право участі, корпоративні права та підприємницька діяльність учасників товариств // Право України. - 2007. - №2

10. Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах. – Львів: Край, 2009.

11. Кучеренко І. Повні та командитні товариства // Підприємництво, господарство і право. – 2001. –№7.

12. Мартин В.М. Захист майнових прав учасника товариства з обмеженою відповідальністю при виході та виключенні з товариства / В.М. Мартин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С.201-204.

13. Медовкіна Ліна. Щодо створення товариства з єдиним учасником в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - №9.

14. Оприско М.В. Порядок укладення договорів про відчуження корпоративних прав щодо банків / М.В. Оприско // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали між нар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П. Маслова, 16 берез. 2012 р. / [редкол.: В.І. Борисова (відп. ред.) та ін..]; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2012. – 464 с. – С. 317-320.

15. Оприско М.В. Особливості суб'єктного складу договорів про відчуження корпоративних прав / М.В. Оприско // Журнал «Адвокат». – 2012. – № 4 (139). – С. 36-41.

16. Проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні // Коссак В.М., Кравчук В.М., Цікало В.І., Бек Ю.Б. / за ред. професора Коссака В.М. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004.

17. Шевченко Н.І. Захист прав заінтересованих осіб при реорганізації господарських товариств // Вісник господарського судочинства. - 2011. - № 3.

18. Цікало У. В. Укладення договорів про придбання частки в статутному (складеному) капіталі господарського товариства у разі його збільшення / У. В. Цікало // Адвокат. – 2011. – № 8. – С. 28–31.

19. Цікало І.І. Правова природа майна довірчого товариства// Vivat Justitia! Міжнародний студентський науково-юридичний альманах. Випуск ІХ, 2009. – с. 69-72.

20. Цікало Уляна. Цесія як спосіб передання корпоративних прав, посвідчених акціями // Юриспруденція: теорія і практика (“Центр правових досліджень “Фурси”). – 2009. – № 10. – С. 27-33.

21. Цікало В.І. Строки у корпоративних відносинах (на прикладі Закону України «Про акціонерні товариства») // Ольвійський форум 2000: стратегії України в геополітичному просторі: Тези міжнародної науково-практичної конференції, 11-14 червня 2009 року. – Ялта, Крим, Україна. – Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, 2009. – С. 103-107.

22. Янкова Елена. Распределение прибыли между участниками хозяйственных обществ // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4.

 

Завдання 1. Визначіть правовий статус засновників, учасників і акціонерів. Вказати відмінність між ними.

Завдання 2.Розкрийте процедурустворення товариства з обмеженою відповідальністю, вказавши необхідні документи.

Завдання 3. Встановіть склад учасників командитного товариства та вкажіть відмінності між ними.

Завдання 4. Охарактеризуйте особливості створення та діяльності довірчого товариства.

Завдання 5. Розв’яжіть наступні тести.

1. Господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників, є:

- товариством з додатковою відповідальністю;

- командитним товариством;

- повним товариством;

- відкритим акціонерним товариством;

- закритим акціонерним товариством.

2. Господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном, є:

- повним товариством;

- акціонерним товариством;

- товариством з додатковою відповідальністю;

- командитним товариством;

- товариством з обмеженою відповідальністю.

3. Господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення, а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами, є:

- командитним товариством;

- товариством з обмеженою відповідальністю;

- повним товариством;

- товариством з додатковою відповідальністю;

- акціонерним товариством.

4. Повними учасниками якого господарського товариства можуть бути лише особи, зареєстровані як суб’єкти підприємництва ?

- командитного товариства;

- повного товариства;

- товариства з додатковою відповідальністю;

- закритого акціонерного товариства;

- відкритого акціонерного товариства.

5. За зобов’язаннями, що виникли відповідно до установчого договору, засновники господарського товариства несуть:

- солідарну відповідальність;

- додаткову відповідальність;

- повну відповідальність;

- необмежену відповідальність;

- спільну відповідальність.

6. Засновницький договір є установчим документом:

- повного товариства;

- товариства з обмеженою. відповідальністю;

- відкритого акціонерного товариства;

- закритого акціонерного товариства;

- товариства з додатковою відповідальністю.

7. Найменування господарського товариства не може вказувати на належність товариства до:

- органів місцевого самоврядування;

- органів страхування;

- органів, наділених господарською компетенцією;

- органів, що мають владні повноваження;

- органів управління і контролю.

8. У господарському товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше:

- 25 відсотків статутного фонду;

- 1250 мінімальних розмірів заробітних плат;

- 100 мінімальних розмірів заробітних плат;

- 50 відсотків статутного фонду;

- 50 відсотків фонду розвитку виробництва.

9. Грошові кошти, що належать товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, розподіляються між учасниками товариства у _______ строк після опублікування інформації про його ліквідацію:

- шестимісячний;

- річний;

- місячний;

- п’ятиденний;

- двохтижневий.

10. При недостатності майна учасника повного товариства для покриття боргів за зобов’язаннями кредитори можуть вимагати у встановленому порядку:

- тимчасового зупинення діяльності товариства;

- реорганізації товариства;

- звернення стягнення на частку учасника;

- виконання зобов’язання товариством;

- ліквідації товариства;

- виділення долі учасника-боржника;

- виключення учасника з товариства.

Задача 1. До складу товариства з додатковою відповідальністю «Основа» увійшло три учасники: Іванчук з часткою у розмірі 10%, Петренко з часткою у розмірі 35% та Хоменко з часткою у розмірі 55%.

Вважаючи, що в законі чітко не встановлено розмір статутного капіталу, засновники сформували його у розмірі 50 000 грн., з яких 75% внесено на момент скликання перших загальних зборів учасників. Решта планувалося внести по мірі надходження коштів на рахунок товариства.

У процесі господарської діяльності товариство уклало кредитний договір на загальну суму 300 000 грн., яку не вдалося повернути після закінчення дії договору.

Враховуючи те, що Іванчук, Петренко та Хоменко є учасниками товариства з додатковою відповідальністю, банк пред’явив вимогу про сплату кредиту в повному обсязі до усіх учасників одночасно пропорційно до розміру їх часток.

Учасники товариства заперечили вимогу банку, покликаючись на те, що:

1. необхідно у перешу чергу звертатися з вимогою про сплату боргу до товариства, а не до них;

2. згідно із законом всі учасники несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства в однаковому розмірі, тобто порівну;

3. оскільки частки ними не були сплачені повністю, товариство має нести відповідальність у межах внесених вкладів.

Проаналізуйте фабулу на предмет дотримання порядку створення товариства, вимог банку та заперечень учасників. Розрахуйте в якому розмірі повинні нести відповідальність учасники товариства.

Задача 2. У зв’язку із важким матеріальним становищем, Іванчук вирішив продати належну йому 17% частку в статутному капіталі ТзОВ “Хмара”. Про це він повідомив збори учасників, і запропонував учасникам у 10-денний строк придбати частку за 40 000 гривень.

Учасники вважаючи, що ця сума не відповідає справжній вартості частки, відмовилися від її придбання.

Через деякий час Іванчук продав частку Петренку за 30 000 гривень.

Коли ж Петренко з’явився у товариство, його не допустили, оскільки: 1) Петренко є єдиним учасником іншого господарського товариства; 2) договір про відступлення частки не посвідчений нотаріально; 3) Іванчук порушив права учасників на переважне придбання частки.

Петренка також повідомили, що він учасником товариства не стане, оскільки на загальних зборах було прийнято рішення відмовити йому у вступі до товариства.

Проаналізуйте аргументи учасників товариства. З якого моменту Петренко вважається учасником товариства?

Задача 3. Хоменко, який на зборах учасників голосував проти прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, заявив, що він виходить із товариства.

Через місяць він подав заяву про вихід на ім’я голови товариства.

Збори учасників розглянули його заяву і вирішили задоволити її, вважаючи Хоменка таким, що вийшов з товариства.

У зв’язку зі зміною складу учасників було затверджено зміни до установчих документів. Коли ж ці зміни були подані для державної реєстрації, державний реєстратор відмовив, посилаючись на те, що заява про вихід не посвідчена нотаріально.

Голова товариства звернувся до Хоменка, що б той подав заяву у належній формі (нотаріальній), але Хоменко відмовився це зробити, оскільки йому ще не виплачено вартість його частки.

З якого моменту учасник вважається таким, що вийшов з товариства: з моменту подання заяви, з моменту прийняття рішення зборами учасників, з моменту виділення частки, з моменту державної реєстрації змін до установчих документів, чи з іншого моменту? Як бути у наведеній ситуації? Чи може Хоменко відкликати заяву про вихід?

Задача 4.Шевців звернувся з позовом до ТзОВ „Проект” про виплату йому вартості його частки у статутному капіталі у зв’язку із виходом з товариства.

Під час розгляду справи місцевим господарським судом, Шевців заявив клопотання про призначення економічної експертизи на пердмет встановлення ринкової вартості будівлі, яка належала товариству. За висновоком експерта ринкова вартість будівлі складає 2 млн. грн.

Оскільки частка Шевціва у статутному капіталі ТзОВ „Проект” становила 10 відсотків, місцевий господарський суд зобов’язав товариство виплатити Шевціву 200 тисяч грн.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням, ТзОВ „Проект” подало апеляційну скаргу, в якій просило скасувати рішення місцевого господарського суду і постановити нове рішення на основі даних балансу товариства, а не висновків проведеної екпертизи.

На які виплати може претендувати учасник товариства з обмеженою відповідальністю у разі виходу з нього? Як здійснюється визначення розміру цих виплат? Вирішіть спір.

Задача 5. Спільне підприємство “Система” пред’явило позов до командитного товариства “Консалтингової групи “Кучеренко, Дмитрук і партнери” про стягнення збитків у розмірі 400 000 гривень, завданих внаслідок неналежного обслуговування. Позов задоволено повністю, але у товариства відсутнє майно, достатнє для сплати боргу. З метою запобігання розголошенню цієї інформації та збереження репутації було вирішено змінити назву товариства на “Консультаційний центр бізнесу і фінансів”.

Частки Кучеренка і Дмитрука рівні, а частки п’яти вкладників дорівнюють максимально допустимому за законом розміру.

Який розмір часток Кучеренка і Дмитрука?

В чому полягають особливості відповідальності командитного товариства та його учасників?

Чи може це товариство змінити назву у запропонованому варіанті?

Задача 6. Під час ліквідації повного товариства «Бурило та Осташ» виявилося, що його активів не вистачає для розрахунку з усіма кредиторами.

Загальна сума боргу становить 50 000 гривень. Осташ відмовляється сплатити половину боргу оскільки: 1) він не здійснював безпосередню діяльність товариства; 2) його частка в статутному капіталі складає лише 2 %.

Чи обгрунтовані пояснення Осташа?

В чому особливості відповідальності повного товариства?

Який порядок притягнення до відповідальності засновників товариства?

 

Тема 6. Акціонерні товариства.

1. Поняття і типи акціонерних товариств.

2. Заснування акціонерного товариства.

3. Капітал акціонерного товариства. Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість.

4. Права та обов’язки акціонерів.

5. Правовий режим акцій і дивідендів. Викуп акцій товариством.

6. Управління діяльністю акіцонерного товариства.

7. Виділ та припинення акціонерного товариства.

Нормативний матеріал:

1. Господарський кодекс України.

2. Цивільний кодекс України.

3. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року // ВВР. –1991. -№49. –ст.682.

1.Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року // Відомості Верховної Ради. -2008. -№50-51. –ст.384.

5.Закон України «Про державне регулювання ринку ціннних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради. ‑1996. ‑№51. ‑ст.292 (Із змінами і доповненнями).

6.Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 року // Відомості Верховної Ради. ‑1998. ‑№15. ‑ст.67 (Із змінами і доповненнями) (втрата чинності відбудеться 11 квітня 2014 року).

7.Закон України «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року // Голос України від 11.10.2012 № 191 (набрання чинності 11 жовтня 2013 року).

8.Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців» від 15 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради. -2003. -№31. –ст.263.

9.Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки» від 13 січня 2012 року // Офіційний вісник України від 17.02.2012. - 2012 р., № 11, стор. 22, стаття 398, код акту 60337/2012.

10.Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради. -2006. -№31. –ст.268.

11.Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 року // Відомості Верховної Ради. -2006. -№34. –ст.291.

12. Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21 вересня 2006 року // Відомості Верховної Ради. ‑2006. ‑№46. ‑ст.456.

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про управління корпоративними правами держави» від 15 травня 2000 року // Офіційний вісник України. –2000. -№20. –ст.827.

Спеціальна література:

1. Верес І.Я. Комерційне представництво на ринку цінних паперів / І.Я. Верес // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIІІ регіональної науково-практичної конференції 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – C. 171-174.

2. Виговський О.І. Новели акціонерного законодавства: науково-практичний коментар до Закону України „Про акціонерні товариства” / О.І. Виговський. – К.: Юстиніан, 2009.

3. Выговский Александр. Новые правила и старые проьлемы. Об установлении корпоративного контроля над АО // Юридическая практика. – 2010. - №29.

4. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України „Про акціонерні товариства” / О.М. Вінник. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

5. Віхров О., Ібрагімова Н. До питання про господарсько-правовий статус холдингових компаній // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 5.

6. Гнатів О.М. Види пайових цінних паперів / О.М. Гнатів // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали між нар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П. Маслова, 16 берез. 2012 р. / [редкол.: В.І. Борисова (відп. ред.) та ін..]; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2012. – 464 с. – С. 317-320.

7. Головатенко Оксана. Проблемні питання власності в акціонерних правовідносинах // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - №9.

8. Гордієнко Тімур. Коментар Закону України «Про акціонерні товариства» // Юридичний журнал. – 2009. - №5.

9. Гулик А. Право акціонера на участь в управлінні справами акціонерного товариства // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 3.

10. Єфименко Анатолій. Корпоративне управління за законом «Про акціонерні товариства»: здобутки та помилки // Юридичний журнал. – 2009. - №9.

11. Здоронюк Г. Актуальні питання діяльності акціонерних товариств. – К.: Юридическая практика, 2007.

12. Ібрагімова Н.В. До питання утворення холдингової компанії // Економіка та право. – 2009. - №1.

13. Коссак В.М. Проблеми захисту майнового права міноритарних акціонерів на отримання дивіденду / В.М. Коссак // Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин. - Івано-Франківськ, 2011. - С.77-79.

14. Коташевська Тетяна. Публічні і приватні – замість ВАТ і ЗАТ. Коментарі до Закону “Про акціонерні товариства” // Юридичний журнал. – 2009. - №3.

15. Оприско М. Здійснення переважного права на придбання акцій приватного акціонерного товариства / М. Оприско // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 9 – С. 38-42.

16. Оприско М. В. Предмет та об’єкт договорів про відчуження корпоративних прав / М. В. Оприско // Журнал «Адвокат». – 2011. – № 6 (129). – С. 43-48

17. Отченаш Майя. Корпоративная система управления в АО в соответствии с новым законом об АО // Юридическая практика. – 2009. - № 9.

18. Спасибо-Фатеева И.В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения. – Харьков: Право, 1998.

19. Спасибо-Фатєєва Інна. Представництво акціонерів // Юридичний журнал. - 2010. - №4.

20. Хиневич Ольга. Дематериализация выпуска акций // Юридическая практика. – 2009. – №43.

21. Хорт Юлія. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - №11.

22. Хорт Ю.В. Реформування режиму статутного капіталу публічних акціонерних товариств у європейському праві // Вісник господарського судочинства. – 2010. - №5.

23. Цікало В.І. Участь нотаріуса у виникненні, здійсненні та припиненні корпоративних прав акціонерів / В.І. Цікало // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2011. - № 3. – С. 153-159.

24. Цікало В. Термін як часова категорія у Законі України «Про акціонерні товариства» / В. Цікало // Ольвійський форум 2011: стратегії України в геополітичному просторі: тези міжнародної науково-практичної конференції, 8-12 червня 2011 року. – Ялта, Крим, Україна – Миколаївський державний університет імені Петра Могили, 2011. – С. 93-97.

25. Цікало В.І. Строки для звернення за захистом корпоративних прав акціонерів / В.І. Цікало // Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин: тези міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 вересня 2011 року. – Івано-Франківськ. – Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – С. 165-167.

26. Цікало В. І. Строки здійснення корпоративних прав та виконання корпоративних обов’язків, позовна давність у Законі України «Про акціонерні товариства» / В. І. Цікало // Юриспруденція: теорія і практика. – 2010. – № 2.

27. Юркевич Ю.М. Окремі питання ліквідації холдингових компаній в Україні / Ю.М. Юркевич // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали міжнар. наук.- практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П. Маслова, 16 березня 2012 року / [редкол.: В.І. Борисова (відп. ред.) та ін..]; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2012. – 464с. – С. 255-258.

28. Яворська О. Проблемні питання правового регулювання діяльності акціонерних товариств // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2003. – Випуск 38.

 

Завдання 1. Письмово викладіть процедуру (послідовність юридичних дій) створення акціонерного товариства.

Завдання 2. Розкрийте відмінності між приватаними і публічними акціонерними товариствами.

Завдання 3. Проаналізуйте поняття акції. Які види акцій передбачені чинним законодавством України?

Завдання 4. З’ясуйте питання створення, функціонування та ліквідації холдингових компаній.

Хто може бути засновником холдингової компанії?

Які документи подає засновник холдингової компанії і кому їх скеровує?

Завдання 5. Заповніть таблицю.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.