Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ


Вид Поняття Законодавчі вимоги до мінімального розміру статутного капіталу Відповідальність засновників (учасників, членів) Правовий режим майна Порядок управління товариством Особливості створення та припинення   Особливості правового регулювання
Акціонерне товариство              
Публічне              
Приватне              
Товариство з обмеженою відповідальністю              
Товариство з додатковою відповідальністю              
Повне товариство              
Командитне товариство              
Виробничий кооператив              

Завдання 6.Розв’яжіть наступні тести.

1. Процедура злиття акціонерних товариств здійснюється за таким порядком:

1. Реалізація акціонерами кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, права вимоги обов'язкового викупу належних їм акцій товариства. 2. Задоволення вимог кредиторів, заявлених до кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті. 3. Прийняття загальними зборами кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, рішення про припинення товариства шляхом злиття, про створення комісії з припинення товариства, а також про обрання персонального складу комісії з припинення.

2. Доповніть твердження, вставивши одне слово – … право акціонерного товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

3. Доповніть твердження, вставивши одне слово – … про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства.

4. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом______ днів:

- 20 днів;

- 45 днів;

- 10 днів;

- 30 днів;

- місяця.

5. Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати (*___*) акціонерів.

6. З метою контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах своїх представників можуть призначити :

- Національний депозитарій;

- правління акціонерного товариства;

- ревізійна комісія акціонерного товариства;

- акціонери, які у сукупності володіють більш ніж 10 відсотками привілейованих акцій;

- акціонери, які у сукупності володіють 10 і більше відсотками простих акцій;

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

- реєстратор.

7. Протокол загальних зборів акціонерного товариства підписується:

- усіма акціонерами, присутніми на зборах;

- головою товариства;

- уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- нотаріусом;

- головою виконавчого органу товариства;

- головою зборів;

- усіма членами лічильної комісії.

8. Не належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів такі повноваження :

- затвердження внутрішніх документів товариства;

- визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

- обрання та припинення повноважень членів наглядової ради акціонерного товариства;

- вирішення питання про придбання акціонерним товариством акцій, розміщених ним;

- прийняття рішення про розповсюдження викуплених акцій;

- визначення порядку виникнення збитків;

- обрання та припинення повноважень членів ревізійної комісії.

9. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися:

- керівником організації, яка обслуговує будинок, де проживає акціонер;

- державним реєстратором;

- керівником відділу кадрів;

- керівником місця навчання акціонера;

- зберігачем;

- депозитарієм;

- правлінням товариства.

10. Позачергові збори акціонерного товариства скликаються у таких випадках:

- якщо цього вимагають акціонери, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотками голосів;

- при наявності обставин, вказаних у засновницькому договорі товариства;

- якщо не відбулися чергові збори товариства, внаслідок їх неправомочності;

- якщо цього вимагає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

- в разі необхідності вчинення значного правочину;

- в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом;

- за рішенням суду.

11. Членами ревізійної комісії акціонерного товариства не можуть бути :

- голова акціонерного товариства;

- члени ревізійної комісії акціонерного товариства;

- акціонери товариства;

- акціонери, які володіють значною часткою;

- члени правління акціонерного товариства;

- корпоративний секретар;

- акціонери, які є власниками привілейованих акцій.

12. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління акціонерного товариства проводяться ревізійною комісією :

- за дорученням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш, як 5 відсотками голосів;

- з її власної ініціативи;

- за дорученням голови товариства;

- в інших випадках, передбачених положенням про ревізійну комісію;

- за результатами фінансового року;

- за дорученням ради акціонерного товариства.

13. Акціонерні товариства за типами поділяються на :

- відкриті;

- закриті;

- прості;

- привілейовані;

- приватні;

- публічні;

- змішані.

14. Які із перелічених положень закону щодо реалізації переважного права купівлі акцій є правильними :

- акціонери мають переважне право придбання акцій пропорційно кількості часу, протягом якого вони є акціонерами;

- переважне право акціонерів на придбання акцій діє протягом 1 місяця;

- право акціонера на переважне придбання акцій діє у разі їх продажу іншим акціонерам;

- акціонери мають переважне право придбання акцій залежно від посади, яку вони обіймають у товаристві;

- акціонери мають переважне право придбання акцій пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них;

- право акціонера на переважне придбання акцій діє у разі їх продажу третім особам;

- переважне право акціонерів на придбання акцій діє протягом 10 днів.

15. Які із перелічених положень закону щодо реалізації переважного права на придбання акцій є правильними :

- акціонери мають переважне право придбання акцій залежно від посади, яку вони обіймають у товаристві;

- акціонер повідомляє інших акціонерів про намір продати акції особисто;

- право акціонера на переважне придбання акцій діє у разі їх продажу товариству;

- акціонери мають переважне право придбання акцій пропорційно кількості часу, протягом якого вони є акціонерами;

- акціонер повідомляє інших акціонерів про намір продати акції через товариство;

- переважне право акціонерів на придбання акцій діє протягом 2 місяців;

- переважне право акціонерів на придбання акцій діє протягом 10 днів.

16. Статутний капітал акціонерного товариства збільшується шляхом :

- консолідації акцій;

- внесення додаткових вкладів;

- знерухомленням акцій;

- дроблення акцій;

- розміщення додаткових акцій;

- підвищення номінальної вартості акцій;

- анулювання акцій.

Задача 1. Акціонер П., власник привілейованих акцій АТ “Турист”, прочитав в газеті повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів з порядком денним: затвердження статуту в новій редакції.

Акціонер П. вніс свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів, коли до їх скликання залишилося ще 21 день. Однак, виконавчий орган відмовився включити ці пропозиції до порядку денного, мотивуючи пропуском встановленого строку. П. наполягав на включенні своїх пропозицій до порядку денного загальних зборів, обгрунтовуючи тим, що:

1. він є акціонером, який володіє 7 % голосів;

2. в той же день, коли ознайомився в пресі про скликання загальних зборів акціонерів, він вніс свої пропозиції до порядку денного.

Вирішіть даний спір по суті. З’ясуйте порядок та періодичність скликання загальних зборів акціонерів. Який порядок голосування на загальних зборах акціонерів? Назвіть випадки і умови, коли загальні збори акціонерів приймають правомочні рішення?

Задача 2.З метою створення АТ «Едельвейс», у червні було проведено розподіл акцій між засновниками, які здійснили повну їх оплату. Серед засновників було 16 осіб.

Установчі збори АТ були скликані у листопаді.

В установчих зборах взяли участь особи, які придбали акції, у кількості 12 осіб. Після відкриття зборів, виникло питання щодо їх правомочності. Учасники зборів дійшли до висновку, що вони правомочні.

На зборах були прийняті рішення з питань про:

- заснування товариства;

- затвердження оцінки майна, що внесено засновниками;

- затвердження статуту товариства;

- утворення органів управління товариства;

- затвердження результатів розміщення акцій.

Усі рішення рішення прийняті кваліфікованою більшістю у ¾ голосів.

За яких умов установчі збори акціонерного товариства вважаються правомочними? В який строк мають бути скликані установчі збори? Окресліть коло повноважень установчих зборів акціонерного товариства. Вкажіть правові наслідки прийнятих рішень.

Задача 3.Акціонер Т. передав свої повноваження щодо права участі в голосуванні на загальних зборах акціонерові Г. Передання повноважень відбулося на підставі письмової заяви акціонера Т. на ім’я Голови товариства. Підпис акціонера Т. був завірений нотаріально. Про делегування повноважень щодо участі в голосуванні Голова товариства повідомив учасників зборів.

Акціонер П. висловив заперечення щодо можливості участі представника Т. на загальних зборах у зв’язку із порушенням чинного законодавства. Акціонер П., зокрема, зіслався на положення ст. 100 Цивільного кодексу України, відповідно до якої право участі у товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися іншій особі.

Дайте правовий аналіз ситуації.

Задача 4.П., який є акціонером ПрАТ „Електро”, звернувся з позовом до ТзОВ „Світоч-промреєстр” про зобов’язання надати йому копії документів, які стали підставою для формування та внесення змін до реєстру власників акцій ПрАТ „Електро”.

Вимога П. обгрунтовувалася положеннями ст.ст. 77 та 78 Закону України „Про акціонерні товариства”, які встановлюють коропоративне право акціонера на інформацію.

Суд відмовив у задоволенні позову на тій підставі, що надання акціонерові інформації такого змісту законодавством України не передбачено.

Дайте правову оцінку рішенню суду.

Задача 5.Розглядаючи спір про визнання незаконним рішення загальних зборів акціонерів, господарський суд встановив, що частка акціонера В. у статутному капіталі товариства становить 2 відостки.

Акціонер В. просив визнати незаконним рішення загальних зборів, оскільки він не був персонально повідомлений про їх скликання, а тому не зміг взяти участі у прийнятті рішень.

Представник акціонерного товариства заперчив позов у зв’язку з тим, що товариство має власну веб-сторінку у мережі Інтернет, на якій своєчасно була розміщена інформація про скликання загальних зборів акціонерів. Окрім того, інформація про проведення загальних зборів була опублікована у центральних та місцевих засобах інформації. Також представник відзначив, що рішення, яке просить визнати незаконним акціонер В., було прийнято більшістю у 77 відсотків голосів. Це, на його думку, означає, що акціонер В. навіть у разі присутності на зборах не зміг би вплинути на результат голосування.

Дайте правовий аналіз доводів сторін.

Задача 6.На загальних зборах акціонерів було прийнято рішення про затвердження звітів товариства за попередній фінансовий рік та скерування частини прибутку у фонд виплати дивідендів.

Через місяць після проведення загальних зборів ініціативна група акціонерів звернулися до Голови товариства із спільною заявою про виплату їм дивідендів. У письмовій відповіді на цю заяву Голова товариства пояснив, що право на одержання дивідендів в акціонерному товаристві має умовний характер, тобто може бути реалізоване лише за наявності рішення загальних зборів про порядок виплати дивідендів. Такого рішення збори акціонерів ще не приймали. Дивіденди будуть виплачені акціонерам після того, як загальні збори встановлять розмір дивідендів, а також строк і форму їх виплати.

Акціонери звернулися з позвом до суду про виплату їм дивідендів.

У чому полягає зміст права на дивіденди? З якого моменту виникає таке право? Чи можуть бути виплачені дивіденди акціонерам за рішенням суду?

Задача 7.За даними останньої річної звітності акціонерного товариства „Терекс” вартість його майна становить 5 000 000 грн.; з них – 800 000 грн. вартість зобов’язань товариства.

Рішенням наглядової ради товариства було передбачено укладення договору за результатами процедур державних закупівель на суму 1 100 000 грн. Статутом товариства встановлено правило, згідно з яким, правочини на суму більше 1 000 000 грн. підлягають наступному схваленню загальними зборами.

Під час розгляду загальними зборами акціонерів питання про схвалення договору державної закупівлі власники акцій загальною часткою 17 відсотків статутного капіталу голосували «проти» прийняття такого рішення.

У зв’язку з тим, що рішення про схвалення договору державної закупівлі було прийнято, акціонери, які голосували проти нього, звернулися до товариства з вимогою здійснити у них викуп належних їм акцій.

АТ „Терекс” відмовилося викупити акції в акціонерів, оскільки на думку товариства такий викуп може бути здійснений лише за взаємною згодою сторін.

У чому полягає зміст права акціонера на обов’язковий викуп у нього акцій товариством? За яких умов виникає таке право? Який правочин вважається значним? Вирішіть спір між акціонерами і товариством.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.