Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 13. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Іноземне інвестування.


1. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності.

2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

3. Види зовнішньоекономічної діяльності.

4. Суб’єкти та форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

5. Поняття, форма та зміст зовнішньоекономічного договору (контракту).

6. Поняття, види та форми здійснення іноземних інвестицій.

7. Державно-правові гарантії прав іноземних інвесторів.

Нормативний матеріал:

1. Закон України від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність» // ВВР. -1991. -№29. -Ст.377.

2. Закон України від 23 грудня 1998 року «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» // Урядовий кур’єр, 1999, 21 січня, №11-12.

3. Закон України від 13 жовтня 1992 року «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» // ВВР. –1992. -№50. –ст.676.

4. Закон України від 22 грудня 1998 року «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» // Урядовий кур’єр, 1999, 18 грудня, №31-32.

5. Закон України від 22 грудня 1998 року «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» // Урядовий кур’єр, 1999, 25 лютого, №36-37.

6. Закон України від 16 липня 1999 року «Про концесії» // Урядовий кур’єр, 1999, 22 вересня.

7. Закон УРСР від 3 серпня 1990 року «Про економічну самостійність України» // ВВР. -1990. -№34. -Ст.499.

8. Закон України від 19 березня 1996 року «Про режим іноземного інвестування»// Голос України, 1996, 25 квітня.

9. Закон України від 17 лютого 2000 року «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» // ВВР. –2000. -№12. –ст.97.

10. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Відень 1980 року) // Міжнародний комерційний арбітраж. –Збірник нормативних актів. –К.: “ТПП України”, 1995.

11. Постанова Кабінету Міністрів від 29 грудня 2007 року «Про затвердження Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями» // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1409-2007-%D0%BF

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року «Про затвердження Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями» // Урядовий кур’єр, 1996, 19 вересня.

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2013 року «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання» // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/139-2013-%D0%BF

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 року “Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора” // Урядовий кур’єр, 1997, 20 лютого.

15. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Затв. Наказом МЗЕЗ торгу України від 5 жовтня 1995 року // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України, 1996, №1.

16. Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні, Затв. Наказом МЗЕЗ торгу України від 18 січня 1996 року // Урядовий кур’єр, 1996, 29 лютого.

Спеціальна література:

1. Бек Ю.Б. Державно-правові гарантії захисту іноземних інвестицій у спеціальних економічних зонах України //Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. - Івано-Франківськ: Плай, 2001. - Випуск 5. - С. 123-127.

2. Бек Ю.Б. Особливості правового режиму іноземних інвестицій у спеціальних економічних зонах України //Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література, 2002. - Вип. 16. - С. 493-496.

3. Богун В. Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних угод: окремі питання практики застосування // Предпринимательство, хозяйство и право. –1999. -№7.

4. Богун В. Правові аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Право України. -1998. -№4.

5. Гонта А. Внешнеэкономическая деятельность: резиденты, агенты, принципалы, посредничество и агентские соглашения в экспортно-импортных операциях // Бизнес. – 1996. -№25, 26.

6. Красуля А. Правовые аспекты лицензирования экспорта и импорта товаров в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. –1996. -№4.

7. Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. – Львів: Центр Європи. – 1999.

8. Коссак В.М. Незахищені іноземні інвестиції. // Правовий тиждень. – 2009 - № 35.

9. Коссак В. М., Михайлів М. О. Правове регулювання іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги : Підручник / В. М. Коссак, М. О. Михайлів. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 308 с.

10. Коссак В. М. Медіація в міжнародних цивільних відносинах / В. М. Коссак // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті Ю.С.Червоного; 17 грудня 2010 р., м. Одеса. – Одеса: Фенікс, 2010. – С. 132-135.

11. Лукомский В. Об учете отдельных видов внешнеэкономических договоров (контрактов) в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. -1996. -№2.

12. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності . – К. –Юрінком Інтер. -1999.

13. Макогон Ю.В. Внешнеэкономическая деятельность: практика, управление, организация, регулирование: Учеб. пособие. – Донецк: ДонГУ. – 1997.

14. Омельченко А.В. Законодавство про іноземні інвестиції в систенмі законодавства України // Право України. –1997.

15. Правове регулювання іноземних інвестицій /За ред. В.М.Коссака. –К.: Український центр правничих студій, 1999.

16. Святоцький О., Захарченко Т., Борисенко І. Окремі питання правового регулювання іноземних інвестицій // Право України. –1997. -№3.

Завдання 1. Визначте джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Завдання 2. Розробіть та представте документи, необхідні для державної реєстрації представництв іноземних юридичних осіб в Україні.

Завдання 3. Розкрийте особливості здійснення операцій з давальницькою сировиною.

Завдання 4. Розкрийте процедуру одержання ліцензії на здійснення зовнішньоекономічних операцій.

Завдання 5. Визначте сферу застосування гербового збору.

Завдання 6. Складіть проект зовнішньоекономічного договору (контракту).

Завдання 7. Складіть схему видів іноземних інвестицій.

Завдання 8. Розв’яжіть наступні тести.

1. Орган державної реєстрації протягом _____ робочих днів повинен видати дублікат інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції.

2. За державну реєстрацію іноземної інвестиції справляється плата у розмірі _________.

3. За видачу дубліката інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції вноситься плата у розмірі ____ відсотків реєстраційного збору, встановленого на день подання заяви про видачу дубліката зазначеного документа.

4. Для іноземних інвесторів на території України встановлюється _________ режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України.

5. Для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій, може встановлюватися __________ режим інвестиційної та іншої господарської діяльності.

6. Послідовно вкажіть стадії державної реєстрації іноземної інвестиції:

1. внесення плати за реєстрацію іноземної інвестиції; 2. подання органу державної реєстрації інформаційного повідомлення про внесення іноземних інвестицій; 3. присвоєння інформаційному повідомленню про внесення іноземної інвестиції реєстраційного номера.

7. Підберіть відповідне законодавче значення вказаних термінів:

1. інвестиції 1. сукупність цілеспрямованих організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються суб'єктами інвестиційної діяльності та оформлені у вигляді планово-розрахункових документів.
2. інвестиційна діяльність 2.результат техніко-економічного дослідження інвестиційних можливостей, на підставі яких приймається рішення про реалізацію інвестиційного проекту, оформлений у вигляді пропозиції щодо ініціювання інвестиційного проекту.
3. інвестиційний проект 3. сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.
4. інвестиційна пропозиція 4. всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.
  5. сукупність заходів, спрямованих на створення, впровадження, поширення та реалізацію інновацій з метою отримання комерційного та/або соціального ефекту, які здійснюються шляхом реалізації інвестицій, вкладених в об'єкти інноваційної діяльності.  
  6. будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

8. Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється:

- господарським судом;

- обласною державною адміністрацією;

- виконавчим комітетом обласної ради;

- жодна відповідь не є правильною;

- обласним управлінням юстиції.

9. У статутному капіталі підприємства з іноземними інвестиціями, за його наявності, іноземна інвестиція повинна становити:

- 10 відсотків;

-10 відсотків і більше;

- 9 відсотків і більше;

- менше 10 відсотків;

- більше 10 відсотків.

10. У статутному фонді іноземного підприємства, за його наявності, іноземна інвестиція повинна становити :

- менше 100 відсотків;

- 100 відсотків;

- не менше 100 відсотків;

- 99 відсотків і більше;

- 90 відсотків і більше.

11. Державна реєстрація іноземної інвестиції здійснюється шляхом _________

12. Підтвердженням державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора є _______ державної реєстрації договору (контракту).

13. Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту:

- досягнення повноліття;

- державної реєстрації їх як підприємців;

- набуття повної дієздатності;

- реєстрації їх як суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

- укладення зовнішньоекономічного договору.

14. В Україні запроваджено такі види експортних (імпортних) ліцензій:

- колективні;

- компенсаційні;

- особливі;

- закриті;

- універсальні.

15. В Україні запроваджуються такі види експертних (імпортних) квот:

- універсальні;

- групові;

- генеральні;

- разові;

- колективні.

16. Відкриття валютного рахунку в установі банку за межами України суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, у статутному фонді якого є частка державного майна, здійснюється за погодженням з:

- Національним банком України;

- Фондом державного майна України;

- Верховною Радою України;

- Кабінетом Міністрів України;

- Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України.

17. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, у статутному фонді яких є частка державного майна, можуть укладати кредитні договори з іноземними фінансовими установами лише за згодою:

- Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України;

- Фондом державного майна України;

- Національним банком України;

- Верховною Радою України;

- Кабінетом Міністрів України.

18. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту) визначається правом держави:

- за місцезнаходженням майна;

- місця його укладення;

- місця проживання сторони, яка зробила пропозицію укласти договір;

- за правом обраним сторонами;

- місця проживання сторони, яка прийняла пропозицію укласти договір.

19. Товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України у строки, зазначені в такому договорі, але не пізніше:

- 50 днів;

- 180 днів;

- 100 днів;

- 90 днів;

- 120 днів.

Задача 1. Представництво іноземної компанії опублікувало оголошення в місцевій пресі про те, що візьме в оренду приміщення з метою обладнання його під офіс. Прочитавши оголошення, громадянин Л. звернувся до представництва з пропозицією укласти договір оренди належної йому квартири, в якій він не проживає.

У представництві іноземної компанії Л. пояснили, що з ним не можуть укласти такий договір, оскільки він не є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Посилаючись на положення Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” згідно з якими суб’єктами цієї діяльності можуть виступати будь-які фізичні особи, які мають цивільну правоздатність та дієздатність і постійно проживають на території України, Л. вважає відмову безпідставною.

Вирішіть спір.

Задача 2.ПрАТ «Закарпатвино» уклало договір купівлі-продажу скляного посуду з угорською фірмою. Оскільки на момент укладення угоди сторони не змогли домовитись щодо ціни товару, відповідна умова не була включена до договору.

В день, коли товар повинен був надійти українському контрагенту, останній одержав повідомлення з Угорщини про те, що угорська фірма не вважає себе зобов’язаною доставляти скляний посуд на Україну. Відмова мотивувалась відсутністю згоди щодо ціни, яка за українським законодавством є істотною умовою договору купівлі-продажу. Оскільки не було досягнуто згоди щодо істотної умови, то договір слід вважати не укладеним.

ПрАТ «Закарпатвино» звернулося з позовом до Міжнародного комерційного арбітражу при Торгово-промисловій палаті України.

Яке рішення прийме суд і який порядок його виконання?Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.