Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 14. Організаційно-правові засади біржової діяльності.


1. Поняття, мета створення та ознаки біржі.

2. Види та організаційно-правові форми бірж.

3. Особливості створення та припинення бірж.

4. Функції, права та обов’язки біржі.

5. Біржові угоди.

Нормативний матеріал.

1. Конституція України.

2. Цивільний кодекс України.

3. Господарський кодекс України.

4. Закон України від 7 лютого 1991 року «Про підприємництво» (стаття 4) // ВВР. – 1991. - №14. – ст.168.

5. Закон України від 19 вересня 1991 року «Про господарські товариства» // ВВР. -1991. -N 49.

6. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради. -2006. -№31. –ст.268.

7. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року // Відомості Верховної Ради. -2007. -№29. –ст.389.

8. Закон України «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року // Голос України від 11.10.2012 № 191 (набрання чинності 11 жовтня 2013 року).

9. Закон України від 10 грудня 1991 року «Про товарну біржу» // ВВР. –1992. -№10. -ст. 139.

10. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 року // ВВР. -1993. -№17. -ст.184.

11. Рішення ДКЦПФР Щодо видачі Кримській міжбанківській валютній біржі Свідоцтва про реєстрацію як фондової біржі від 15 січня 1998 року.

12. Рішення ДКЦПФР Щодо приведення організаційно-правової форми Української міжбанківської валютної біржі у відповідність з вимогами чинного законодавства від 15 січня 1998 року.

Спеціальна література.

1. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие. – М.: ИНФРА. – 2000.

2. Биржевой компас: Энциклопедический справочник брокера. – Харьков. – 1993.

3. Гольцберг М.А. Акционерные товарищества. Фондовая быржа. Операции с ценными бумагами. – К. – 1992.

4. Дудорова К. Продано! Не продано? До питання про законність угод купівлі-продажу нерухомості, зареєстрованих громадянами на товарних біржах. // Вісник прокуратури. – 2001. – №3.

5. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні правові основи формування та функціонування. - К. –Юрінком. -1998.

6. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. -К. Юрінком Інтер. -1999.

Завдання 1.Охарактеризуйте мету та засади на яких створюються і діють біржі.

Завдання 2.Складіть схему організаційно-правових форм, в яких можуть створюватися і діяти біржі.

Завдання 3.Підготуйте документи, необхідні для створення товарної біржі.

Завдання 4.Розкрийте процедуру державної реєстрації фондової біржі.

Завдання 5.Визначте суть та порівняйте поняття «брокерська» та «дилерська» діяльність на біржі.

Завдання 6. Розв’яжіть наступні тести.

1. Особливим суб'єктом господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям, є:

- міжбанківська біржа;

- фондова біржа;

- валютна біржа;

- міжбанківська валютна біржа;

- товарна біржа.

2. Товарна біржа створюється на основі:

- розпорядчого акту;

- рішення Кабінету Міністрів України;

- розпорядчо-управлінського акту;

- рішення НБУ;

- добровільного об’єднання.

3. Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення :

- правил біржової торгівлі;

- статуту;

- протоколу зборів;

- засновницького договору;

- засновницької угоди.

4. Товарна біржа діє на підставі :

- свідоцтва про державну реєстрацію;

- засновницького договору;

- засновницької угоди;

- протоколу зборів;

- статуту.

5. Засновниками товарної біржі не можуть бути :

- фізичні особи;

- юридичні особи;

- господарські товариства;

- підприємства;

- органи місцевого самоврядування.

6. Засновниками товарної біржі можуть бути:

- комунальні підприємства;

- державні підприємства;

- підприємство, що частково утримується за рахунок місцевого бюджету;

- органи державної влади;

- фізичні особи.

7. Членами товарної біржі можуть бути:

- комунальні підприємства;

- підприємство, що частково утримується за рахунок державного бюджету;

- підприємство, що частково утримується за рахунок місцевого бюджету;

- органи державної влади;

- господарські товариства.

8. Членами товарної біржі не можуть бути:

- підприємства;

- господарські товариства;

- юридичні особи;

- фізичні особи;

- комунальні підприємства.

9. Діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв'язання спорів між членами організатора торгівлі, це діяльність:

- валютної біржі;

- міжбанківської валютної біржі;

- товарної біржі;

- міжбанківської біржі;

- фондової біржі.

10. Для здійснення своєї діяльності фондові біржі, що здійснюють кліринг та розрахунки, повинні підтримувати власний капітал в розмірі, не меншому ніж _________ гривень :

- 2 млн.;

- 3 млн.;

- 500 тис.;

- 1 млн.;

- 25 млн.

11. Фондова біржа утворюється не менше ніж ______ засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку :

- 5;

- 30;

- 15;

- 10;

- 20.

12. Фондова біржа утворюється об’єднанням торговців цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, що налічує не менше ніж ________ торговців цінними паперами :

- 15;

- 15;

- 10;

- 30;

- 20.

13. Частка одного торговця цінними паперами не може бути більшою ніж _____ відсотків статутного капіталу фондової біржі:

- 15;

- 10;

- 30;

- 20;

- 5.

14. Частки торгівців цінними паперами у статутному капіталі фондової біржі є:

- привілейованими;

- рівними;

- пропорційними;

- диференційованими;

- різними.

15. Діяльність фондової біржі як організатора торгівлі тимчасово зупиняється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в разі, коли кількість її членів стала менш ніж _________.

- 15;

- 10;

- 5;

- 30;

- 20.

16. Якщо фондову біржу утворено у формі дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами, то її діяльність припиняється - коли кількість членів такого об'єднання стала менше ніж _______.

- 15;

- 10;

- 5;

- 30;

- 20.

17. Строк для поповнення мінімальної кількості членів фондової біржі становить:

- 18 місяців;

- 12 місяців;

- 1 місяць;

- 3 місяці;

- 6 місяців.

18. Прибуток фондової біржі спрямовується на:

- розподіл між засновниками;

- виплату дивідендів;

- розподіл між учасниками;

- розподіл між торгівцями цінними паперами;

- розвиток фондової біржі.

Задача 1.Орган державної реєстрації відмовив у реєстрації товарної біржі з таких підстав:

1. до її засновників поряд з іншими фізичними та юридичними особами входили: військовослужбовець, державний нотаріус, державний інститут та районний відділ внутрішніх справ;

2. для реєстрації з установчих документів було представлено лише статут;

3. для реєстрації не було представлено документ, що засвідчує сплату внеску до статутного фонду;

4. в статуті містилося положення згідно з яким товарна біржа визнається самостійним суб’єктом підприємництва і на власний розсуд здійснює будь-які види діяльності, не заборонені законом.

Де здійснюється державна реєстрація товарних бірж. Визначити правомірність відмови органу державної реєстрації.

Задача 2. ТзОВ “Довіра” уклало договір купівлі-продажу житлового будинку, який належав на праві приватної власності громадянину К. Угоду було зареєстровано на універсальній товарній біржі “Джип”.

Через декілька днів після реєстрації, К. змінив своє рішення щодо продажу будинку і звернувся до суду із заявою про визнання договору купівлі-продажу між ним та ТзОВ “Довіра” недійсним на підставі ст. 47 ЦК України як такого, що укладений без дотримання нотаріальної форми.

В якій формі укладаються біржові угоди?

Дайте вирішення спору.

Задача 3. Районний орган державної податкової служби під час перевірки фінансово-господарської діяльності фондової біржі “Роялті” виявив, що кількість її членів становить 10 торговців цінними паперами. При чому, частка у її статутному фонді, що належить кожному акціонеру складала 10%.

Враховуючи те, що для створення фондової біржі вимагається не менше 20 акціонерів, податковий орган звернувся до арбітражного суду з заявою про примусове припинення фондової біржі “Роялті”.

Визначити підстави припинення фондової біржі.

Яке рішення повинен прийняти господарський суд?Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.