Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


СКОРОЧЕННЯ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У БІБЛІОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ


ДСТУ 3582 - 97

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформація та документація

СКОРОЧЕННЯ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У БІБЛІОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ

Загальні вимоги та правила

Видання офіційне

 

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ


 

ДСТУ 3582-97

ПЕРЕДМОВА

1. Розроблено Книжковою палатою України. Внесено Міністерством інформації України

2. Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 4 липня 1997р, №391

3. Цей стандарт відповідає ІSО 4: 1984 «Документація. Правила скорочення слів у назвах та найменувань публікацій», ІSО 832:1994 «Інформація та документація. Бібліографічний опис та посилання. Правила скорочення бібліографічних термінів».

4. На зміну РСТ УРСР 1743—82

5. Розробники: Л. В. Мухітдінова, Г. М. Пліса, Г. П. Неліпа, О. Б. Зубарєва

 

 

ãДержстандант України 1998

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

ДСТУ 3582-97

ЗМІСТ

с.

1. Галузь використання ............................................................................................ 1

2. Нормативні посилання ......................................................................................... 1

3. Визначення............................................................................................................. 2

4. Правила скорочень слів у бібліографічному описі ........................................... 2

5. Правила вживання скорочень слів у бібліографічному описі ......................... 6

6. Додаток А. Особливі випадки скорочень слів, що часто трапляються у бібліографічному описі................................................................................. 7


БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ.

СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА

ГОСТ 7.12-93 Межгосударственный стандарт

Дата введения 1995-07-01

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и правила сокращения слов и словосочетаний на русском языке, а также особые случаи сокращения слов, часто встречающихся в библиографической записи.

Стандарт предназначен для библиотек, органов научно-технической информации, книжных палат, издателей (издательств, издающих организаций и других юридических лиц), создающих и (или) использующих библиографические записи (включая библиографические ссылки) на различные виды документов.

Допускается применять сокращения, не предусмотренные настоящим стандартом, или более краткие варианты сокращения слов, чем в данном стандарте, при наличии справочного аппарата, обеспечивающего их расшифровку.

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОКРАЩЕНИЙ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ

4.1 В библиографической записи сокращают слова и словосочетания во всех областях библиографического описания и в других частях записи, включая заголовок, аннотацию и реферат, с учетом условий применения сокращений, оговоренных в разделе 5.

 

4.2 Правила применения сокращений слов и словосочетаний в каждом элементе библиографического описания установлены ГОСТ 7.1 и действующим сводом правил составления библиографической записи.

 

4.3 Не допускается сокращение слов в основном и параллельном заглавии.

Сокращение слов в заглавии, приводимом в сведениях о документе, в котором помещена составная часть, производится по правилам составления аналитического описания.

 

4.4 Сокращение слова или словосочетания не допускается, если при расшифровке сокращения возможно различное понимание текста библиографической записи.

 

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

СКОРОЧЕННЯ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У БІБЛІОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ

 

Загальні вимоги та правила

 

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ

 

Общие требования и правила

 

 

INFORMATION AND DOCUMENTATION

 

ABBREVIATION OF WORDS IN THE UKRAINIAN LANGUAGE IN BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION

General requirements and rules

 

Чинний від 1998-07-01

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт встановлює загальні вимоги та правила скорочень слів в українській мові, особливі випадки скорочень, що найчастіше трапляються у бібліографічному описі, та умови їх застосування.

Вимоги стандарту є обов'язковими для видавців, бібліотек, Книжкової палати України, органів науково-технічної інформації, поліграфічних підприємств та організацій, які складають або використовують бібліографічні описи різних видів документів, незалежно від носіїв інформації.

Він може бути також рекомендований для установ та організацій будь-якої сфери діяльності.

Допускається застосовувати специфічні скорочення, що не передбачені цим стандартом, чи коротші варіанти скорочень слів, чи абревіатури назв періодичних і продовжуваних видань в аналітичному описі та абревіатури назв міжнародних організацій у разі наявності у виданні їх розшифрування.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти:

ГОСТ 7.1 — 84 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. ДСТУ 3018 — 95 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення.

ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті подано терміни, які встановлені ДСТУ 3018, та терміни, які використовуються в такому значенні:

Аналітичний бібліографічний опис — бібліографічний опис складової частини документа.

Бібліографічний опис — сукупність бібліографічних відомостей про документ, наведених за встановленими правилами і призначених для його ідентифікації та загальної характеристики.

Заголовок бібліографічного опису — елемент бібліографічного опису, який містить ім'я індивідуального автора чи найменування колективного автора, чи позначення виду документа, чи уніфіковану назву.

Ініціальна абревіація — спосіб творення слів з початкових букв та звуків.

Область бібліографічного опису — структурна одиниця бібліографічного опису, яка містить один або декілька функціонально або змістовно однорідних елементів бібліографічного опису.

Стягування — скорочування слова вибірковим пропусканням приголосних та голосних літер.

Відсікання — скорочування слова відкиданням двох або більше літер в кінці слова.

ДСТУ 3582 - 97

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформація та документація

СКОРОЧЕННЯ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У БІБЛІОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ

Загальні вимоги та правила

Видання офіційне

 

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ


 

ДСТУ 3582-97

ПЕРЕДМОВА

1. Розроблено Книжковою палатою України. Внесено Міністерством інформації України

2. Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 4 липня 1997р, №391

3. Цей стандарт відповідає ІSО 4: 1984 «Документація. Правила скорочення слів у назвах та найменувань публікацій», ІSО 832:1994 «Інформація та документація. Бібліографічний опис та посилання. Правила скорочення бібліографічних термінів».

4. На зміну РСТ УРСР 1743—82

5. Розробники: Л. В. Мухітдінова, Г. М. Пліса, Г. П. Неліпа, О. Б. Зубарєва

 

 

ãДержстандант України 1998

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

ДСТУ 3582-97

ЗМІСТ

с.

1. Галузь використання ............................................................................................ 1

2. Нормативні посилання ......................................................................................... 1

3. Визначення............................................................................................................. 2

4. Правила скорочень слів у бібліографічному описі ........................................... 2

5. Правила вживання скорочень слів у бібліографічному описі ......................... 6

6. Додаток А. Особливі випадки скорочень слів, що часто трапляються у бібліографічному описі................................................................................. 7


БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.