Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів


Київ

^ о> о о сч І сч п ш

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 200


ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН: Государственное предприятие Украинский государственный научно -производственные центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей (Укрметртестстандарт)

Разработчики:л. Базик, Савченко (руководитель разработки)

 

1 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 грудня 2006 р. № 374

2 У цьому стандарті реалізовано норми Закону України «Про метрологію та метрологічну діяль­ність» у редакції, затвердженій Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про метро­логію та метрологічну діяльність» від 15 червня 2004 р. № 1765-IV та Закону України «Про до­звільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3400-2000

Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.

Держспоживстандарт України, 2007


ЗМІСТ

С.

1 Сфера застосування......................................................................................................................... 1

2 Нормативні посилання...................................................................................................................... 2

3 Терміни та визначення понять........................................................................................................... 2

4 Основні положення........................................................................................................................... 3

5 Державні приймальні випробування................................................................................................... 6

6 Державні контрольні випробування.................................................................................................. 10

7 Розгляд результатів державних випробувань.................................................................................. 14

Додаток А Форма та розміри Знака затвердження типу засобів вимірювальної техніки....................... 17

Додаток Б Форма опису типу засобів вимірювальної техніки для Державного реєстру...................... 18

Додаток В Форми заявок на проведення державних приймальних випробувань

засобів вимірювальної техніки............................................................................................ 20

Додаток Г Перелік документів, які подають на державні приймальні випробування засобів

вимірювальної техніки, призначених для серійного виробництва в Україні......................... 22

Додаток Д Перелік документів, які подають на державні приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, що підлягають ввезенню на територію України партіями........................................................ 22

Додаток Е Форма акта державних приймальних випробувань засобів вимірювальної

техніки, призначених до серійного виробництва в Україні................................................... 23

Додаток Ж Форма акта державних приймальних випробувань засобів вимірювальної

техніки, що підлягають ввезенню на територію України партіями....................................... 27

Додаток И Форма сертифіката затвердження типу засобів вимірювальної техніки.............................. 31

Додаток К Перелік документів, які подають на державні контрольні випробування

засобів вимірювальної техніки............................................................................................ 32

Додаток Л Форма акта державних контрольних випробувань засобів вимірювальної

техніки, що призначені до серійного виробництва чи які серійно виробляють в Україні..... 33

Додаток М Форма акта державних контрольних випробувань засобів вимірювальної

техніки, призначених що ввозять на територію України партіями........................................ 35

Додаток Н Форма сертифіката відповідності засобів вимірювальної техніки

затвердженому типу........................................................................................................... 37

Додаток П Форма свідоцтва про визнання затвердження типу засобів вимірювальної

техніки................................................................................................................................ 38


ДСТУ 3400:2006НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

Метрология

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Государственные испытания средств измерительной техники проводят, чтобы:

- Обеспечить единство измерений в Украине;

- Внедрить в производство, серийно производить и ввозить на территорию Украины партиями средства измерительной техники, которые соответствуют статье 26 Закона Украины «О метрологии и метрологической деятельности» и установленным метрологическим нормам и правилам;

- Защитить граждан и национальную экономику от последствий недостоверных результатов измерений.

4.2 Основными задачами государственных испытаний средств измерительной техники являются:

- Установить соответствие разработанных в Украине средств измерительной техники требованиям нормативных документов - стандартов и (или) технических условий (далее - НД);

- Установить соответствие средств измерений, подлежащих ввозу и которые ввозят на территорию Украины партиями, требованиям НД и технической документации иностранного производителя;

- Проверить правильность выбора методов и средств поверки (калибровки) средств измерительной техники, а также обеспеченность средств измерительной техники методиками поверки (калибровки) и рабочими эталонами во время выпуска из производства, после ремонта и в процессе эксплуатации;

- Проверить соответствие средств измерений требованиям безопасности и охраны окружающей среды;

- Проверить соответствие средств измерений, серийно производятся в Украине и ввозятся на территорию Украины партиями, требованиям НД и их утвержденным типам.

4.3 Положительные результаты государственных испытаний средств измерительной техники и дальнейшее утверждение их типов ЦОВМ является основанием для серийного производства этих средств измерительной техники в Украине или ввоза их на территорию Украины партиями.

4.4 Есть два вида государственных испытаний средств измерительной техники - государственные приемочные испытания и государственные контрольные испытания.

4.5Государственным приемочным испытаниям подлежат опытные образцы средств измерительной техники, предназначенных для серийного производства в Украине, и образцы средств измерительной техники, которые серийно производят иностранные производители и подлежат ввозу на территорию Украины партиями.

4.6Государственным контрольным испытаниям подлежат:

а) образцы средств измерительной техники с установочной серии в случаях, когда тип средств измерительной техники не утвержден по результатам государственных приемочных испытаний этих средств;

б) средства измерительной техники утвержденных типов, которые серийно производятся в Украине. Эти испытания проводят чтобы контролировать соответствие средств измерений требованиям НД и утвержденным типам в первый год их серийного производства, а также с периодичностью три года;
в) средства измерительной техники утвержденных типов, которые ввозят на территорию Украины партиями. Эти испытания проводят, чтобы контролировать соответствие средств измерений требованиям технической документации иностранного производителя и утвержденным типам, с периодичностью три года;

г) средства измерительной техники утвержденных типов, которые серийно производятся в Украине, - в случае постановки этих средств на серийное производство другими производителями;

д) средства измерительной техники утвержденных типов, которые серийно производят в других странах, - в случае постановки этих средств на серийное производство в Украине;

е) средства измерительной техники утвержденных типов - в случае внесения в конструкцию, технологию изготовления средств измерительной техники или условий их эксплуатации таких изменений, которые могут повлиять на их метрологические характеристики, или в случае изменения нормируемых значений метрологических характеристик этих средств;

 

4.7 При наличии информации об ухудшении качества средств измерительной техники, серийно производимых в Украине, можно проводить внеочередные государственные контрольные испытания этих средств.

Внеочередные государственные контрольные испытания проводят по решению ЦОВМ или территориальный орган по местонахождению производителя средств измерительной техники.

4.8 Сроки проведения государственных контрольных испытаний средств измерительной техники, серийно производятся в Украине, надо устанавливать с учетом производственных планов производителей этих средств.

Допускают совмещение государственных контрольных испытаний средств измерительной техники, серийно производятся в Украине, с квалификационными и периодическими испытаниями этих средств.

4.9 Типы средств измерительной техники, утвержденные Госстандартом, подлежат занесению в Государственный реестр средств измерительной техники (далее - Государственный реестр).

Регистрацию утвержденных типов средств измерений выполняют с порядком, установленным Госстандартом.

4.10 На средства измерительной техники, которые занесены в Государственный реестр и серийно производятся в Украине, а также на эксплуатационные документы на эти средства их производители должны наносить Знак утверждения типа средств измерительной техники (далее - Знак утверждения типа), форма и размеры которого приведены в приложении А. Если из-за особенностей конструкции невозможно или нецелесообразно наносить Знак утверждения типа на эти средства, то указанный Знак наносят на их эксплуатационную документацию.

Иностранные производители средств измерительной техники, занесенных в Государственный реестр на основании результатов государственных испытаний, должны наносить Знак утверждения типа на средства измерительной техники или их эксплуатационную документацию.

4.11 Название и условное обозначение, назначение и область применения, принцип действия и описание конструкции, основные технические характеристики, а также другую информацию относительно средств измерительной техники, занесенных в Государственный реестр, приводят в описании типа средств измерительной техники для Государственного реестра (далее - описание типа для Государственного реестра), который составляется по форме, приведенной в приложении Б.

4.12 Работы по государственных приемочных испытаний средств измерительной техники оплачивают разработчики средств измерительной техники или иностранные производители средств измерительной техники или их официальные представители в Украине, которые подали эти средства на государственные приемочные испытания;

Работы для государственных контрольных испытаний средств измерительной техники оплачивают производители средств измерительной техники, которые серийно производят в Украине, иностранные производители средств измерительной техники, которые ввозят на территорию Украины партиями, или их официальные представители в Украине.

4.13 Результаты государственных испытаний и утверждения типа средств измерительной техники, проведенных в иностранных государствах, может быть признано Госстандартом соответствии с международными договорами Украины.

Признание ЦОВМ результатов государственных испытаний и утверждения типа средств измерительной техники, проведенных в иностранных государствах, осуществляющих в соответствии с процедурами, предусмотренными международными договорами Украины.

4.14 Материалы по результатам государственных испытаний средств измерительной техники, подлежащих ввозу на территорию Украины партиями, может быть использовано ЦОВМ для решения вопроса о полномочии или аттестации в государственной метрологической системе поверочных или калибровочных лабораторий иностранных производителей на проведение поверки (калибровки) средств измерительной техники при выпуске с производства.

4.15 Функции метрологической службы Украины относительно государственных испытаний и утверждения типа средств измерительной техники приведены ниже.

4.15.1 ЦОВМ выполняет следующие функции:

- Уполномочивает метрологические центры и территориальные органы на проведение государственных приемочных и государственных контрольных испытаний средств измерительной техники;

- Уполномочивает организации метрологических служб на проведение государственных приемочных испытаний средств измерительной техники, на которые не распространяется государственный метрологический надзор;

- Организует проведение государственных приемочных испытаний средств измерительной техники, а также государственных контрольных испытаний средств измерительной техники, которые ввозят на территорию Украины партиями;

- Рассматривает материалы по результатам государственных испытаний средств измерительной техники;

- Утверждает типы средств измерительной техники и устанавливает порядок ведения Государственного реестра;

- Выдает сертификаты утверждения типа средств измерительной техники, сертификаты соответствия средств измерительной техники утвержденному типу, а также свидетельства о признании утверждения типа средств измерительной техники на основании международных договоров Украины (далее - свидетельства о признании утверждения типа средств измерительной техники);

- Изымает из Государственного реестра типа средств измерительной техники, если эти средства измерительной техники не отвечают требованиям НД и (или) утвержденному типу;

- Организует издание официальных информационных материалов относительно средств измерительной техники, типы которых занесены в Государственный реестр.

4.15.2 Укрметртестстандарт выполняет следующие функции:

- Выполняет научно-методическое руководство проведением государственных испытаний средств измерительной техники;

- Разрабатывает НД, определяющие порядок проведения государственных испытаний средств измерительной техники и устанавливают общие требования к методике испытаний;

- Рассматривает по поручению Госстандартом заявки предприятий и организаций, а также иностранных производителей на проведение государственных приемочных испытаний средств измерительной техники, готовит и предоставляет ЦОВМ проекты писем-поручений на проведение этих испытаний;

- Составляет проекты планов проведения государственных контрольных испытаний средств измерительной техники, которые ввозят на территорию Украины партиями, и представляет их на рассмотрение и утверждение ЦОВМ;

- Проводит экспертизу и регистрацию типовых программ государственных приемочных испытаний;

- Проводит экспертизу материалов по результатам государственных испытаний средств измерительной техники и представляет их на рассмотрение ЦОВМ;

- Оформляет проекты сертификатов утверждения типа средств измерительной техники, сертификатов соответствия средств измерительной техники утвержденному типу и свидетельств о признании утверждения типа средств измерительной техники;

- Ведет Государственный реестр;

- Готовит информацию, необходимую для издания официальных материалов относительно средств измерительной техники, занесенных в Государственный реестр;

- Выполняет функции, определенные в 4.15.3-4.15.5.

4.15.3 Метрологические центры и территориальные органы, уполномоченные на проведение государственных приемочных испытаний средств измерительной техники, согласно области полномочия, выполняют следующие функции:

- Проводят государственные приемочные испытания средств измерительной техники;

- Проводят работы по совершенствованию методов и средств испытаний (поверки или калибровки) средств измерительной техники.

В случае проведения государственных приемочных испытаний средств измерительной техники, подлежащих ввозу на территорию Украины партиями, указанные метрологические центры и территориальные органы разрабатывают программы государственных приемочных испытаний, документы на методики поверки (калибровки) средств измерительной техники и описания типа для Государственного реестра.

4.15.4 Метрологические центры и территориальные органы, уполномоченные на проведение государственных контрольных испытаний средств измерительной техники, которые ввозятся на территорию Украины партиями, согласно области полномочия, выполняют следующие функции:

- Разрабатывают программы государственных контрольных испытаний;

- Проводят работы по совершенствованию методов и средств поверки или калибровки средств измерительной техники;

- Проводят государственные контрольные испытания средств измерительной техники;

- Предоставляют предложения ЦОВМ по изъятию из Государственного реестра типов средств измерительной техники на основании отрицательных результатов испытаний, а также в случае непредставления этих средств на очередные государственные контрольные испытания.,

4.15.5 Территориальные органы, уполномоченные на проведение государственных контрольных испытаний средств измерительной техники, серийно производят в закрепленном регионе, выполняют следующие функции:

- Составляют и утверждают планы государственных контрольных испытаний средств измерительной техники;

- Проводят государственные контрольные испытания средств измерительной техники;

- Участвуют в проведении государственных приемочных испытаний средств измерительной техники, предназначенных для серийного производства в закрепленном регионе;

- Запрещают выпуск в обращение средств измерений на основании отрицательных результатов государственных контрольных испытаний;

- Оказывают ЦОВМ предложения об изъятии из Государственного реестра типов средств измерительной техники, если эти средства измерительной техники не отвечают требованиям НД и (или) утвержденному типу;

4.15.6 Организации метрологических служб, уполномоченные Госстандартом на проведение государственных приемочных испытаний средств измерительной техники, на которые не распространяется государственный метрологический надзор, в соответствии с областью полномочий, выполняют следующие функции:

- Проводят государственные приемочные испытания средств измерительной техники;

- Проводят работы по совершенствованию метод в и средств испытаний (калибровки) средств измерительной техники.

В случае проведения государственных приемочных испытаний средств измерительной техники, подлежащих ввозу на территорию Украины партиями, указанные организации метрологических служб разрабатывают программы государственных приемочных испытаний, документы на методики поверки (калибровки) средств измерительной техники и описания типа для Государственного реестра.

5 государственные приемочные испытания

5.1 Проведение государственных приемочных испытаний средств измерительной техники организует ЦОВМ на основании рассмотрения заявок на проведение этих испытаний (далее - заявки), которые разработчики средств измерительной техники, предназначенных для серийного производства в Украине, иностранные производители средств измерительной техники, подлежащих ввозу на территорию Украины партиями, или официальные представители этих производителей в Украине составляют по формам, приведенным в приложении В, и подают ЦОВМ.

5.1.1 Предварительное рассмотрение заявок по поручению Госстандартом выполняет Укрметртестстандарт, который в 10-дневный срок проводит это рассмотрение, готовит проекты писем-поручений на проведение государственных приемочных испытаний средств измерительной техники (далее - письма-поручения) и предоставляет их ЦОВМ.

5.1.2 ЦОВМ направляет письма-поручения, а также копии заявок метрологическим центрам, территориальным органам или организациям метрологических служб, которым поручается проведение государственных приемочных испытаний.

Кроме того, ЦОВМ направляет разработчикам средств измерительной техники, предназначенных для серийного производства в Украине, территориальным органам по местонахождению предприятий, которые планируют производить эти средства измерительной техники, а также иностранным производителям или официальным представителям этих производителей в Украине, письма, содержащие информацию относительно организаций , которым поручено проведение государственных приемочных испытаний, и относительно планируемых сроков проведения этих испытаний.

5.2 Государственные приемочные испытания средств измерительной техники проводят метрологические центры или территориальные органы, уполномоченные Госстандартом на проведение этих работ.

Государственные приемочные испытания средств измерительной техники, на которые не распространяется государственный метрологический надзор, могут проводить организации метрологических служб, уполномоченные Госстандартом на проведение этих работ.

5.3 По решению ЦОВМ к проведению государственных приемочных испытаний могут привлекаться представители заказчика или основного потребителя средств измерительной техники, а также других заинтересованных организаций.

В случае проведения государственных приемочных испытаний средств измерительной техники, предназначенных для серийного производства в Украине, в этих испытаниях должны участвовать территориальные органы по местонахождению предприятий, которые планируют производить средства измерительной техники.

5.4 В обоснованных случаях, по представлению разработчиков или потребителей средств измерительной техники, а также заинтересованных центральных органов исполнительной власти, предприятий и организаций, для проведения государственных приемочных испытаний средств измерительной техники, предназначенных для серийного производства в Украине, может быть созданы государственные приемные комиссии.

Решение о создании государственных приемочных комиссий принимает ЦОВМ на стадии организации государственных приемочных испытаний. Данное решение приводится в письме-поручении. В этом же письме-поручении указывается метрологический центр территориальный орган, который издает приказ о создании государственной приемочной комиссии.

5.4.1 В состав государственных приемочных комиссий привлекают представителей:

- Метрологического центра и (или) территориального органа;

- Территориальный орган по местонахождению предприятия, которое планирует производить средства измерительной техники;

- Заказчика (основного потребителя), разработчика средств измерительной техники и предприятия, которое планирует производить средства измерительной техники;

- Других заинтересованных организаций.

5.4.2 Председателем государственной приемочной комиссии назначают представителя метрологического центра или территориального органа.

5.5 Государственные приемочные испытания средств измерительной техники, предназначенных для серийного производства в Украине, проводят по программе, разработанной разработчиком этих средств и утвержденной руководителем метрологического центра, территориального органа или организации метрологической службы.

В случае проведения испытаний указанных средств измерительной техники государственной приемочной комиссией программу государственных приемочных испытаний утверждает руководитель метрологического центра или территориального органа, представитель которого назначен председателем этой комиссии.

Государственные приемочные испытания средств измерительной техники, подлежащих ввозу на территорию Украины партиями, проводят по программе, разработанной и утвержденной метрологическим центром, территориальным органом или организацией метрологической службы.

5.5.1 Разработчики средств измерительной техники подают метрологическим центрам, территориальным органам или организациям метрологических служб, проект программы испытаний с документами, перечисленными в Г.1-Г.3 приложения Г (по 1 шт.) Не менее чем за 30 дней до плановой даты начала испытаний.

В случае проведения испытаний государственной приемочной комиссией эти документы в указанный выше срок подают метрологическому центра или территориальному органу, представителя которого назначен председателем этой комиссии.

В случае проведения государственных приемочных испытаний средств измерительной техники, подлежащих ввозу на территорию Украины партиями, метрологическим центрам, территориальным органам или организациям метрологических служб в указанный срок подают документы, указанные в Д.1, Д.2 (по 1 шт.).

5.5.2 В течение 15 дней метрологические центры, территориальные органы или организации метрологических служб рассматривают представленные документы, принимает решение о возможности проведения испытаний по предоставленным проектом программы и утверждает программу или возвращают ее разработчику средств измерительной техники с замечаниями и рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

После устранения выявленных недостатков проект программы должен быть представлен на рассмотрение и утверждение повторно.

5.6 Сроки проведения государственных приемочных испытаний отмечают в письме-поручении ЦОВМ.

Если средства измерительной техники не было подано на государственные приемные испытания в сроки, указанные в письме-поручении, метрологические центры, территориальные органы или организации метрологических служб самостоятельно принимают решение относительно изменения этих сроков.

В случае проведения государственных приемочных испытаний государственной приемочной комиссией решения об изменении сроков проведения испытаний принимает метрологический центр территориальный орган, представителя которого назначен председателем этой комиссии.

5.7 Началом государственных приемочных испытаний считают дату получения метрологическими центрами, территориальными органами или организациями метрологических служб документов согласно 5.5.1.

Датой окончания испытаний считают дату утверждения акта государственных приемочных испытаний.На державні приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, призначених до серійного виробництва в Україні, подають документи згідно з додатком Г та три дослідні зразки засобів вимірювальної техніки.

5.8 На государственные приемочные испытания средств измерительной техники, предназначенных для серийного производства в Украине, подают документы согласно приложению Г и три опытные образцы средств измерительной техники.

На государственные приемочные испытания средств измерительной техники, подлежащих ввозу на территорию Украины партиями, подают документы согласно приложению Д и три серийные образцы средств измерительной техники.

В обоснованных случаях количество представленных образцов средств измерительной техники может быть уменьшен или увеличен по решению метрологического центра, территориального органа или организации метрологической службы, которым поручено проведение испытаний.

В случае проведения испытаний государственной приемочной комиссией решения по изменению количества представленных образцов принимает метрологический центр или территориальный орган, представителя которого назначен председателем этой комиссии.

5.9 Государственные приемочные испытания средств измерительной техники проводят на испытательной базе:

- Разработчиков средств измерительной техники, предназначенных для серийного производства в Украине;

- Иностранных производителей средств измерительной техники, подлежащих ввозу на территорию Украины партиями.

Разработчик иностранный производитель средств измерительной техники обеспечивает проведение работ по испытаниям необходимыми рабочими эталонами, испытательным оборудованием и соответствующими специалистами.

Государственные приемочные испытания средств измерительной техники, предназначенных для серийного производства в Украине, можно проводить с применением испытательной базы метрологических центров или территориальных органов, а также предприятий и организаций, которые имеют необходимые рабочие эталоны и испытательное оборудование.

В обоснованных случаях, по решению ЦОВМ, государственные приемочные испытания средств измерительной техники, подлежащих ввозу на территорию Украины партиями, можно проводить на испытательной базе метрологических центров или территориальных органов, которым поручено проведение испытаний.

5.10 При проведении государственных приемочных испытаний средств измерительной техники, предназначенных для серийного производства в Украине, проверяют:

- Комплектность представленных документов и соответствие их построению, содержанию, изложению и оформлению требованиям НД Украины;

- Соответствие номенклатуры и способов нормирования технических, в том числе метрологических, характеристик средств измерительной техники, а также нормированных значений этих характеристик, приведенных в проекте технических условий, требованиям НД, распространяющихся на эти средства, и метрологическим нормам и правилам;

- Правильность методик контроля технических, в том числе метрологических, характеристик средств измерительной техники, приведенных в проекте технических условий и в документе на методику поверки (калибровки), а также возможность контроля этих характеристик в процессе серийного производства, после ремонта и при эксплуатации средств измерительной техники;

- Соответствие номенклатуры, способов нормирования и нормированных значений требований безопасности и охраны окружающей среды, а также методов их контроля, приведенных в проекте технических условий, требованиям НД;

- Соответствие номенклатуры, способов нормирования и нормированных значений показателей надежности, а также методов их контроля, приведенные в проекте технических условий, требованиям НД;

- Полноту и правильность изложения эксплуатационной документации;

- Правильность построения, изложения и оформления проекта описания типа для Государственного реестра;

- Соответствие, в том числе метрологических, характеристик опытных образцов средств измерительной техники, которые были испытаны, требованиям проекта технических условий и (или) стандартов, которые распространяются на эти средства измерительной техники;

- Возможность проведения поверки (калибровки) средств измерительной техники согласно проекту документа на методику поверки (калибровки) с обязательной экспериментальной проверкой возможности проведения поверки (калибровки);

- Полноту программы, правильность методики и достоверность результатов предыдущих испытаний, проведенных разработчиком средств измерительной техники.

Кроме того, во время проведения государственных приемочных испытаний сравнивают технические характеристики разработанных средств измерительной техники с характеристиками аналогичных средств измерительной техники, серийно производятся в Украине и в других странах.

5.11 При проведении государственных приемочных испытаний средств измерительной техники, подлежащих ввозу на территорию Украины партиями, проверяют:

- Соблюдение иностранным производителем правил законодательной метрологии, действующих в стране-экспортере, во время серийного производства средств измерительной техники;

- Соответствие номенклатуры, способов нормирования и нормированных значений технических, в том числе метрологических, характеристик средств измерительной техники, приведенных в технической документации иностранного производителя, требованиям стандартов, а также метрологическим нормам и правилам, действующим в Украине;

- Соответствие номенклатуры, способов нормирования и нормированных значений требований безопасности и охраны окружающей среды, а также методов их контроля, приведенные в технической документации иностранного производителя, требованиям стандартов, действующих в Украине;

- Полноту и правильность методик испытаний, в том числе испытаний на надежность, согласно которым иностранный производитель или уполномоченное на то организация страны-экспортера проводят испытания, а также достоверность материалов по результатам этих испытаний;

- Полноту и правильность методик поверки (калибровки), согласно которым метрологическая служба иностранного производителя или организация национального органа по метрологии страны-экспортера проводит контроль метрологических характеристик средств измерений при выпуске из производства, и достоверность материалов по результатам этого контроля;

- Обеспеченность метрологической службы иностранного производителя рабочими эталонами, необходимыми для контроля метрологических характеристик средств измерений при выпуске из производства, а также своевременность проведения метрологической аттестации (поверки или калибровки) этих эталонов;

- Возможность метрологического обеспечения средств измерений при их эксплуатации в Украине, в том числе возможность проведения поверки (калибровки) согласно документам на методики поверки (калибровки), которые действуют в Украине или разработанные в процессе проведения испытаний;

- Достаточность информации, приведенной в эксплуатационной документации иностранного производителя, поставляемой со средствами измерительной техники, для правильной эксплуатации этих средств в Украину;

- Соответствие, в том числе метрологических, характеристик образцов средств измерительной техники, что было испытано, требованиям технической документации иностранного производителя.

Кроме того, во время проведения этих испытаний оценивают:

- Соответствие метрологических норм и правил передачи размера единиц физических величин от государственных эталонов страны-экспортера средствам измерительной техники, представленным на испытания, аналогичным нормам i правилам, действующим в Украине;

- Систему управления качеством, внедренной у иностранного производителя, - в случае внедрения этой системы;

- Технический уровень средств измерительной техники по сравнению с техническим уровнем аналогичных средств измерительной техники, которые серийно выпускаются в Украине и других странах.

5.12 Результаты государственных приемочных испытаний оформляют ведомости соответствия средств измерительной техники требованиям НД или технической документации иностранного производителя. В этой ведомости приводят результаты:

- Рассмотрения предоставленной на испытания технической документации с указанием конкретных замечаний и рекомендаций по устранению недостатков;

- Экспериментальных исследований опытных образцов средств измерительной техники или экспериментальных проверки серийных образцов средств измерительной техники, подлежащих ввозу на территорию Украины партиями с указанием предельных значений характеристик этих образцов, определенных в процессе проведения испытаний.

5.13 По результатам государственных приемочных испытаний составляют акты испытаний.

Форма акта государственных приемочных испытаний средств измерительной техники, предназначенных для серийного производства в Украине, приведена в приложении Е, а форма акта государственных приемочных испытаний средств измерительной техники, подлежащих ввозу на территорию Украины партиями - в приложении Ж.

5.14 В случае положительных результатов государственных приемочных испытаний средств измерительной техники, предназначенных для серийного производства в Украине, акт испытаний, должен содержать рекомендации ЦОВМ об утверждении типа этих средств измерений, включения в Государственный реестр и выдачи разработчику и производителю этих средств сертификатаПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.