Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дана робота викладена на 48 сторінках друкованого тексту, містить 3 таблиці та 3 рисунки. Список літератури включає 53 джерела.


Об’єктом дослідження була капілярна та венозна кров хворих з ускладненою кровотечею виразковою хворобою шлунку та дванадцятипалої кишки.

Метою роботи було дослідження клінічних і імунологічних показників крові у хворих з ускладненою виразковою хворобою шлунку та дванадцятипалої кишки та порівняння їх при різних видах оперативного втручання.

Методи дослідження – визначення кількості лейкоцитів, лейкограми, Т- і В-лімфоцитів, Т-хелперів та Т-супресорів.

В результаті дослідження у хворих на виразку шлунку та дванадцятипалої кишки спостерігається напруга клітинної та гуморальної ланки імунітету, яка проявляється у збільшенні Т- і В-лімфоцитів, класів імуноглобулінів, Т-хелперів та Т-супресорів. Операційне втручання призводить до подальшого підвищення лейкоцитів, Т-супресорів, М імуноглобулінів та зниження лімфоцитів, Т-хелперів і G імуноглобулінів. За отриманими результатами операція шляхом антрумрезекції менш стресово впливає на показники імунітету.

Новизна полягає в тому, що вперше проводиться вивчення імунологічних показників крові при різних видах оперативного втручання у хворих з вказаними ускладненими виразковими хворобами. В результаті з’ясована операція з менш стресовим впливом на імунну систему.

Значущість роботи – результати дослідження поширюють уявлення про вплив на імунну систему різних видів оперативного втручання при виразкових хворобах.

Отримані результати можуть бути використані медичними закладами хірургічного профілю для комплексної терапії після операції.

ВИРАЗКОВА ХВОРОБА ШЛУНКУ, ВИРАЗКОВА ХВОРОБА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, ЛІМФОЦИТИ, ІМУНОГЛОБУЛІНИ, Т-ХЕЛПЕРИ, Т-СУПРЕСОРИ.

Додаток Е

Приклад оформлення змісту дипломних робіт

 

ЗМІСТ

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ,

ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ..……………………...... 8

Вступ*………………………………………………………….....9

1 Огляд наукової літератури*...………………………..11

1.1 Історія гірудотерапії ……………………………………..…...11

1.2 Біологічно активні речовини секрету слинних залоз

медичної п’явки ……………………………………………....14

1.3 Біологічний ефект гірудотерапії ………………………….....17

2 Матеріали та методи дослідження*..…………......22

2.1 Об’єкт дослідження ……………………………………..…....22

2.2 Методи дослідження ……………………………………..…..22

2.2.1 Визначення кількості лейкоцитів та лейкограми

капілярноі крові ………..................................................................22

2.2.2 Цитоморфометричний метод ………………………….......23

2.2.2.1 Принцип методу та його вирішальна здатність ……......23

2.2.2.2 Постановка цитоморфометричного методу ……….........25

2.2.3 Авідний розетковий метод …………………………….......26

2.2.3.1 Принцип методу та його вирішальна здатність …....…..26

2.2.3.2 Постановка авідного розеткового методу ………………27

2.2.4 Визначення фагоцитарної активності нейтрофілів ………28

2.2.4.1 Принцип методу та його вирішальна здатність...............28

2.2.4.2. Постановка методу фагоцитоза ………………………...28

2.3 Статистична обробка отриманих результатів ……………...29

3 Експериментальна частина*...……………………...32

3.1 Гематологічний аналіз капілярної крові з пальця людини та з шлунку медичної п’явки ……………………………………32

3.2 Вивчення впливу БАР медичної п’явки на цитоморфометричні показники лімфоцитів

капілярної крові........................................................................39

3.3 Вивчення впливу БАР медичної п’явки на авідні розеткові

показники лімфоцитів капілярної крові ………………….....44

3.4 Вивчення впливу БАР медичної п’явки на фагоцитарну

активність нейтрофілів капілярної крові ……………...........48

3.5 Вплив курсу гірудотерапії на зрушення імунологічних

показників лейкоцитів капілярної крові ……………............55

3.6 Вивчення функціональної активності лейкоцитів

крові людини,які підпадали під вплив БАР у шлунку

п’явки протягом доби ………………………….....................58

4 Охорона праці*...…………………………………..............62

Висновки*...…………………………………............................65

Рекомендації ………………………………………………....66

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ*...........………………………………......67

ДОДАТКИ........................................................................................75

 

 

Примітка. ЗАВДАННЯ, РЕФЕРАТ, розділи та підрозділи, які позначені „*”, є обов’язковими при написанні випускних і дипломних робіт

 


Додаток Ж

Приклад оформлення переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

 

 

БАР – біологічно активні речовини

ЕБ – еритроцити барану

РУК – розеткоутворюючі клітини

ФАН – фагоцитарна активність нейтрофілів

ФІ – фагоцитарний індекс

ФЧ – фагоцитарне число


Додаток К

Приклад виконання тексту машинним способом

 

 

 

Додаток Л

Приклад оформлення кругової діаграми

 

 

 

Рисунок 3.3 – Біохімічні показники хворих на стенокардію напруги

 

Додаток М

Приклад оформлення стовпчикової діаграми

 

Рисунок 3.1 - Біохімічні показники хворих на стенокардію напруги

 

Додаток Н

Приклад оформлення стовпчикової діаграми

 

 

Рисунок 3.2 – Біохімічні показники периферичної крові у хворих на стенокардію напруги у поєднанні з гіпертонічною хворобою


Додаток П

Приклад оформлення графіку без використання маркерів

 

 

Рисунок 3.4 – Цитоморфометричні показники лімфоцитів венозної крові добровольців при клінічному випробуванні лікувально-профілактичного напою

 

 

Додаток Р

Приклад оформлення графіку з використанням маркерів

 

 

Рисунок 3.5 – Цитоморфометричні показники лімфоцитів венозної крові добровольців при клінічному випробуванні лікувально-профілактичного напою

 

 


Додаток С

Приклад книжного розташування, оформлення та перенесення таблиці

 

Таблиця 3.10 – Цитоморфометричні показники лімфоцитів венозної крові добровольців через два тижні після завершення прийому лікувально-профілактичного напою

 

  Обстежу-ваний Цитоморфометричні класи лімфоцитів Середній діаметр, мкм
  КЛ ≤ 6,0 мкм КЛ 7,0-9,0 мкм КЛ ≥ 10,0 мкм
  % Г/л % Г/л % Г/л    
 
Ш.І. 41,0 0,66 54,5 0,88 4,5 0,07 7,79  
Л.Н. 56,5 1,06 41,5 0,78 2,0 0,04 7,25  
К.О. 38,5 0,65 59,5 1,00 2,0 0,04 7,75  
Г.В. 15,5 0,19 75,5 0,94 9,0 0,11 7,85  
С.А. 41,5 0,98 55,0 1,3 3,5 0,08 7,80  
                           

 

Продовження таблиці 3.10

Ю.Д. 26,5 0,75 68,5 1,93 5,0 0,14 7,38
П.С. 26,5 0,86 70,5 2,28 3,0 0,09 7,09
Л.Т. 39,5 0,56 53,5 0,76 7,0 0,10 7,91
Г.М. 28,0 0,39 63,0 0,87 9,0 0,12 7,45
М.Ю 25,5 0,78 62,5 1,91 12,0 0,37 7,63
К.А. 31,0 0,34 62,5 0,69 6,5 0,07 7,16
Г.С. 35,5 1,08 54,5 1,66 10,0 0,30 7,31
Т.П. 30,5 0,34 60,0 0,67 9,5 0,10 7,63
  Х±mх 33,5 ± 2,83 *, ** 0,67 ± 0,08 60,0 ± 2,42 ** 1,21 ± 0,15 ** 6,38 ± 0,92 * 0,13± 0,03 *, ** 7,54 ± 0,08

Примітки:

* - показники, що достовірно відрізняються від даних 2-го етапу (р≤0,05);

** - показники, що достовірно відрізняютьсвід даних 1-го етапу (р≤0,05).


Додаток Т

Приклад книжного розташування, оформлення та перенесення таблиці на іншу сторінку

 

Таблиця 3.4 – Цитоморфометричні показники лімфоцитів капілярної крові з пальця людини та зі шлунку медичних п’явок

 

№ п/п Дже-рело крові Кіль-кість діб Частота розмірних класів лімфоцитів, %
КЛ ≤ 6 мкм КЛ 7-9 мкм КЛ ≥ 10 мкм
Кап 21,2±2,17 64,5±5,3 14,13±2,1
П 27,36±3,57± 42,8±4,13 29,84±3,13**
П 4,5±0,86 48,5±4,5 47±4
П 33,26±0,51 50,95±6,11 15,79±2,3*

 

Продовження таблиці 3.4

П 38,71±0,97 55,71±4,4 9,17±1,8
Вен 21,5±3,15 78,5±5,8
П 0,5±0,11 22±1,18 77,5±6

 

Примітки:

1. *- р<0,05.

2. ** - р<0,01.

3. Кап. – капілярна кров.

4. П – кров із шлунку п'явки.

 

Додаток У

Критерії оцінювання курсових, випускних і дипломних робіт

 

Критерії оцінювання курсовихробіт:

Вимоги до курсових робіт Оцінка Примітка
- обґрунтування актуальності роботи – 1 бал; - обсяг проробленої літератури – 1 бал; - аналіз нових літературних джерел – 1 бал; - наявність посилань на закордонні джерела – 1 бал; - аналіз сучасних методів за науковим напрямом – 1 бал; - обґрунтованість закінчення – 1 бал; - якість оформлення роботи – 1 бал; - якість доповіді – 1 бал; - ілюстративність доповіді – 1 бал; - відповіді на запитання – 1 бал.         якщо студент набирає 9-10 балів   7-8 балів   5-6 бали   якщо студент набирає нижче 5 балів

 

Критерії оцінювання випускних робіт бакалаврів:

Вимоги до випускних робіт Оцінка Приміт-ка
- обґрунтування актуальності роботи – 1бал - обсяг проробленої літератури – 0,5 бали; - аналіз нових, закордонних літературних джерел – 0,5 бали; - наявність експериментальної частини–1бал - статистична обробка даних – 1 бал; - оригінальність і конкретність висновків на основі власних дослідів та їх обґрунтованість – 1 бал; - відповідність методики ДОСТ або обґрунтованість нової – 1 бал; - якість оформлення роботи – 1 бал; - якість доповіді – 1 бал; - ілюстративність доповіді – 1 бал; - відповіді на запитання – 1 бал.       якщо студент набирає 9-10 балів 7-8 балів 5-6 бали якщо студент набирає нижче 5 балів

Критерії оцінювання дипломних робіт спеціалістів:

Вимоги до дипломних робіт Оцінка Примітка
- обґрунтування актуальності роботи – 1 бал; - новизна роботи – 1 бал; - обсяг проробленої літератури – 0,5 бали; - аналіз нових, закордонних літературних джерел – 0,5 бали; - використання статистичної обробки в дослідах – 1 бал; - оригінальність і конкретність висновків на основі власних дослідів та їх обґрунтованість – 1 бал; - рекомендації до впровадження – 1 бал; - відповідність методики ДОСТ, або обґрунтованість нової – 1 бал; - якість оформлення роботи – 1 бал; - ілюстративність доповіді – 1 бал; - якість доповіді – 1 бал.       якщо студент набирає 9-10 балів   7-8 балів   5-6 бали   якщо студент набирає нижче 5 балів

Критерії оцінювання дипломних робіт магістрів:

Вимоги до дипломних робіт Оцінка Примітка
- обґрунтування актуальності роботи – 1 бал; - новизна роботи – 1 бал; - обсяг проробленої літератури – 0,5 бали; - аналіз нових, закордонних літературних джерел – 0,5 бали; - використання статистичної обробки в дослідах – 1 бал; - оригінальність і конкретність висновків на основі власних дослідів та їх обґрунтованість – 1 бал; - рекомендації до впровадження – 1 бал; - відповідність методики ДОСТ, або обґрунтованість нової – 1 бал; - якість оформлення роботи – 1 бал; - ілюстративність доповіді – 1 бал; - якість доповіді – 1 бал; - публікації за темою роботи магістра–2 бали       якщо студент набирає 11-12 балів 9-10 балів   7-8 балів   якщо студент набирає менше 7 балів

Додаток Ф

 

Основні вимоги до курсових, випускних і дипломних робіт

 

  Вимоги Види робіт
курсова випускна дипломна робота спеціаліста дипломна робота магістра
Науковий керівник асистент, старший викладач, доцент, професор асистент, старший викладач, доцент або професор асистент, старший викладач (обов'язково канд. наук), доцент або професор доцент або професор
Рецензія - + + +
Відгук + + + +
Реферат - + + +
Вступ 1-2 стор. 1-2 стор. 2-3 стор. 3-4 стор.
Огляд наукової літератури критич­ний ана­ліз стану наукової проблеми в сучас­ній літе­ратурі те саме + визначення пи­тань, які потребують вирішення на сучас­ному етапі розвитку суспільства те саме + при­пущення мож­ливих причин розбіж­ностей і аналіз шляхів вирішення іс­нуючих про­блем те саме + припу­щення про мож­ливі причини ви­явлених розбіж­ностей і аналіз шляхів вирі­шення існуючих проблем

Продовження додатку Ф

 

Об'єм основної час­тини 20-25 стор. 30-40 стор. 40-50 стор. 50-60 стор.
Матеріали та методи дослі­дження - вичерпна характеристика ме­тодів та мето­дики проведення наукового експерименту, об’єкту дослідження, обґру­нтування адек­ватності обраних методів по­ставленим завданням.
Експеримен­тальна частина - послідовне викладення результатів дослі­дження, опис з'ясованих фактів; висновок про достовірність відмінностей між дослідом і контролем, а також резуль­татами різних дослідів і спостережень. Наголошують на вперше встанов­лених фак­тах, розбіжностях (аналізуючи можливі причини) або звертають увагу на відповід­ність вже опуб­лікованим даним.
Об'єм експе­риментальної час­тини - не менше 5 стор. не менше 7 стор. не менше 10 стор.
Охорона праці - містять матеріали про охорону праці та безпеку життєді­яльності
Закінчення аналіти­чні під­сумки напи­сання різних розділів роботи - - -
Висновки - лаконічний перелік найважливіших резуль­татів дослідження; з отриманих фак­тичних даних у висновки заносять лише абсолютно нові факти, з'ясування яких сут­тєве для розвитку галузі

Продовження додатку Ф

 

Практичні рекомендації - - так так
Перелік посилань перелік усіх джерел, на які зроблені посилання в тек­сті, оформлений у порядку подання у тексті згідно стандартних вимог до бібліографічного опису науково-технічної літератури.
Обсяг переліку посилань не менше 20 не менше не менше не менше
Додатки фактичні дані великого обсягу, які недоцільно залишати в тексті при висвітленні ре­зультатів
Оформлення роботи може бути написана від руки друкована (твердий перепліт) друкована (твердий перепліт) друкована (твердий перепліт)
Вимоги до друку текстовий редактор – WORD; гарнітура шрифту – Times New Roman; кегль шрифту (розмір) – 14; абзацний відступ – 5 символів; міжрядковий інтервал – 15 мм; поля: ліве – 30 мм, праве поле – не менш 10 мм, верхнє і нижнє поле – не менш 20 мм; кількість рядків на сторінці – не більше 40 за умови рівномірного її заповнення; міжрядковий інтервал між заголовком (назва розділу, підрозділу) і текстом роботи – не менше, ніж два рядки.

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-10

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.