Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні функції та завдання Державної митної служби України


 

Основні завдання Держмитслужби визначені у п.3 “Положення про Державну митну службу України”, затвердженого Указом Президента України від 24 серпня 2000 року № 1022/2000.

Основними завданнями Держмитслужби України є:

Ø забезпечення реалізації державної політики у сфері митної справи;

Ø захист економічних інтересів України;

Ø контроль за додержанням законодавства України про митну справу;

Ø використання засобів митно-тарифного та позатарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів та інших предметів;

Ø удосконалення митного контролю, митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;

Ø здійснення разом з Національним банком України комплексного контролю за валютними операціями;

Ø здійснення разом з іншими уповноваженими центральними органами вико­навчої влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;

Ø боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

Ø розвиток міжнародного співробітництва у сфері митної справи. [4]

Пункт 4 цього Положення вихзначає компетенцію Держмитслужби. Зокрема Держмитслужба України відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує та контролює діяльність митних органів;

2) забезпечує своєчасне і повне внесення до державного бюджету коштів від податків, зборів (обов'язкових платежів), справляння яких згідно із законодавст­вом покладено на митні органи;

3) вживає разом з іншими органами виконавчої влади заходи, спрямовані на недопущення незаконного вивезення за кордон цінностей, що становлять куль­турне або історичне надбання українського народу;

4) сприяє у межах своєї компетенції здійсненню заходів щодо захисту прав споживачів товарів, які ввозяться в Україну, а також прав інтелектуальної влас­ності у процесі зовнішньоекономічної діяльності;

5) розробляє та здійснює самостійно або у взаємодії з іншими органами вико­навчої влади заходи щодо запобігання контрабанді, порушенню митних правил та їх припинення;

6) організовує та контролює відповідно до законодавства проведення митни­ми органами дізнання у справах про контрабанду та здійснення ними проваджен­ня у справах про порушення митних правил;

7) веде митну статистику;

8) веде разом з іншими уповноваженими органами виконавчої влади Ук­раїнську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності;

9) здійснює верифікацію (встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України;

10) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики сто­совно державної таємниці, контроль за її збереженням у системі митних органів України, додержання посадовими особами митних органів України вимог законо­давства щодо порядку використання та збереження інформації з обмеженим дос­тупом;

11) реалізовує у межах своєї компетенції державну кадрову політику;

12) бере участь у підготовці проектів програм розвитку митної справи, соціального захисту її працівників;

13) створює, реорганізовує та ліквідовує в установленому порядку регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації, установи і нав­чальні заклади;

14) організовує реконструкцію та спорудження пунктів.пропуску через дер­жавний кордон України для автомобільного сполучення;

15) здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

16) забезпечує гласність у діяльності митних органів, здійснює в установлено­му законодавством порядку інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяль­ності та громадян з питань митного законодавства;

17) бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України;

18) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань. [5]

Держмитслужба України має право:

Ø залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для роз­гляду питань, що належать до її компетенції;

Ø представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

Ø одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також громадян інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

Ø скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компе­тенції.

Держмитслужба України під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, ор­ганами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав. [6]

В наступних розділах ми детально розглянемо механізми взаємодії митних органів з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, ор­ганами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.