Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дозвільні процедури в будівництві


Схема дозвільних процедур в будівництві має наступний вигляд.

ЕТАП 1.ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТА МІСТОБУДУВАННЯ(законодавче регулювання: Закон України «Про планування і забудову територій», Закон України «Про архітектурну діяльність»).

Крок 1.Фізичні та юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об'єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, подають письмову заявупро надання дозволу на будівництво до виконавчого органу відповідної ради або Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації. Якщо інвестор оформив право власності або користування земельної ділянки, яка перебувала(є) у власності міста (району чи села), то рішення про надання цієї ділянки є одночасно і дозволом на будівництво.

До заяви додається документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою. Якщо заявник не є власником чи користувачем земельної ділянки, то подається нотаріально засвідчена згода власника на забудову цієї ділянки, а якщо ділянка перебуває у користуванні - нотаріально засвідчені згоди власника та користувача земельної ділянки на її забудову.

Перелік інших документів та матеріалів, необхідних для отримання дозволу на будівництво, визначається регіональними та/або місцевими правилами забудови.

Крок 2.Комплексний висновок і проект рішення про дозвіл на будівництво готуються спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури. Зазначені документи готуються протягом місяця від дня звернення зацікавленої особи. До спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури належать: центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури;уповноважений орган містобудування та архітектури Ради міністрівАвтономної Республіки Крим; управління містобудування та архітектури обласних, Київської та Севастопольської міських, відділи районних державних адміністрацій; виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (ст. 13 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

У випадках, передбачених регіональними або місцевими правилами забудови, комплексний висновок готується з урахуванням висновків відповідних землевпорядних, природоохоронних, санітарних та інших органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень. Свої висновки зазначені органи надають протягом двох тижнів від дня звернення спеціально уповноваженому органу з питань містобудування та архітектури.

Крок 3. У разі надання негативного комплексного висновку зацікавленим особам виконавчий орган відповідної місцевої ради, Київська чи Севастопольська міська державна адміністрація також надає роз'яснення та відповідні рекомендації. Роз'яснення та рекомендації надаються в письмовій формі протягом одного місяця від дня звернення.

Крок 4.Виконавчий орган відповідної ради, Київська чи Севастопольська міська державна адміністрація протягом двох місяців з дня подання заяви видає дозвіл на будівництво об'єкта містобудування заявнику. У разі прийняття сільською, селищною чи міською радою рішення про надання земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності для розміщення об'єкта містобудування в порядку, визначеному земельним законодавством, зазначене рішення одночасно є дозволом на будівництво цього об'єкта.

Дозвіл на будівництво об'єкта містобудування не дає права на початок виконання будівельних робіт без одержання відповідного дозволу місцевої інспекції державного архітектурно-будівельного контролю (ст. 24 Закону України «Про планування і забудову територій»).

ЕТАП 2. ОТРИМАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ НА ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТА МІСТОБУДУВАННЯ (законодавче регулювання: Закон України «Про планування і забудову територій», Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.1999 ЛГ 2328 «Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу»)

До вихідних даних на проектування об'єкта містобудування відносяться:

- архітектурно-планувальне завдання (розробляється, затверджується та видається місцевим органом містобудування та архітектури);

- завдання на проектування (складається та затверджується інвестором за участю проектувальника);

- технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури (видаються відповідними інженерними та технічними службами).

Вихідні дані складаються на підставі затвердженої містобудівної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, а також відповідних рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Крок 1. Інвестор укладає договір із проектною організацією на складання опитувальних листів щодо умов підключення до діючих або будівництва нових джерел інженерного забезпечення. Вартість та термін виконання робіт обумовлюються договором.

Укладаючи договір слід передбачити, що проектна організація не лише надає послуги із складання опитувальних листів, а й може одержати від імені інвесторатехнічні умови у відповідних службах. При управліннях містобудування та архітектури функціонують госпрозрахункові підрозділи, які можуть надавати послуги із складанняопитувальних листів та одержання технічних умов.

Крок 2.Інвестор або проектувальник подає спеціальним службам відповідальним за водопостачання та водовідвідення, тепло-, енерго-, газопостачання, радіофікацію, зовнішнє освітлення, відведення зливових вод, телефонізацію, телебачення, диспетчеризацію, пожежну безпеку:

- опитувальні листи підписані інвестором та проектувальником;

- план земельної ділянки (ситуаційний план);

- технічне завдання замовника для об'єктів промислового призначення.

Видача технічних умов здійснюється на платній основі, томупрактично всі служби вимагають подавати їм копію платіжного документа.

Розмір плати за видачу коливається від 200 до 500 грн.

Цей етап згідно з Постановою КМУ від 20.12.1999р. № 2328 повинен йтипісля отримання замовником архітектурно-планувального завдання, оскільки в АПЗ визначається перелік технічних умов, які замовник повинен отримати. Хоча, напрактиці ці два етапи можуть відбуватись як паралельно у часі, мак і отримання ТУ може передувати етапу отримання АПЗ.

Крок 3.Відповідні організації надають технічні умови у 15-денний термін з дня звернення.

Крок 4.Інвестор звертається із заявою до місцевого органу містобудування та архітектури за наданням архітектурно-планувального завдання.

До заяви додаються:

Для нового будівництва або розширення об'єкта:

- рішення про погодження місця розташування об'єкта архітектури (дозвіл на виконання проектно-вишукувальних робіт) разом з матеріалами попереднього погодження;

- належним чином завірена згода власника земельної ділянки (землекористувача) на вилучення або тимчасове використання ділянки, якщо ділянка не перебуває у власності (користуванні) замовника;

- основні характеристики об'єкта архітектури (за намірами замовника);

- висновок уповноважених органів у галузі охорони пам'яток історії та культури;

- висновок державної санітарно-епідеміологічної служби (копія), одержаний замовником для вирішення питання погодження місця розташування об'єкта архітектури (надання дозволу на виконання проектно-вишукувальних робіт);

- викопіювання з генерального або ситуаційного плану;

- для об'єктів архітектури промислового призначення: техніко-

економічний прогноз потреб ресурсів, акт вибору земельної ділянки з відповідними матеріалами, погоджений для міст обласного значення, міст Києва та Севастополя - міським державним управлінням екологічної безпеки, для інших населених пунктів і територій - районними державними інспекціями екологічної безпеки, в тому числі для розташованих у межах промислових формувань висновок територіальної проектної організації з питань промислового будівництва.

У разі коли намічено здійснити розширення об'єкта:

- документ, який засвідчує наявність (відсутність) у замовника права

власності на об'єкт архітектури, а за умови відсутності такого права - згода власника (власників) об'єкта архітектури на проведення зазначеного будівництва.

Крок 5.Орган містобудування та архітектури в місячний термінз дня

подання інвестором документів розробляє, затверджує та видає архітектурно-планувальне завдання.

ЕТАП 3. ОПИС ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ(законодавче регулювання: Закон України «Про планування і забудову територій», «Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-3-2004», затверджені Наказом Держбуду від 20.01.2004 № 8).

На підготовку проектної документації інвестору необхідно укласти договір із ліцензованою організацію. Термін виконання цього етапу робіт, а також вартість обумовлюється у договорі.

Погодження проектної документації управлінням архітектури та службами, які видають технічні умови на проектування, здійснюється в одній інстанції у термін до 15 днів. Погодження проектної документації може також здійснюватись виконавчими органами міської ради, інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю, органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного пожежного нагляду, промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, державного енергетичного нагляду, охорони навколишнього природного середовища, державною інспекцією з енергозбереження та іншими органами, що здійснюють державний нагляд відповідно до призначення об'єкта.

Затверджує проектну документацію інвестор. Слід зазначити, що затвердження проектної документації є фактом прийняття під повну відповідальність інвестора рішень передбачених у документації, при цьому — перед державою за дотримання обов'язкових вимог нормативів та нормативних документів, порядку погодження та експертизи проектної документації.

ПІДЕТАП 3.1. ОПИС ПОСЛІДОВНИХ КРОКІВ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ(законодавче регулювання: Закон України «Про інвестиційну діяльність», Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 № 427 «Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва», Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 483 «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи», Наказу Держбуду України від 12.11.2003 № 187 «Про затвердження Переліку об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи»).

Проведення державної експертизи проекту будівництва можна виділити в окремий підетап. Це пов'язано, насамперед, із тим, що незалежно від джерел фінансування будівництва інвестор не має права затверджувати проектну документацію без отримання позитивного комплексного висновку державної експертизи інвестиційних програм та проектів будівництва.

Крок 1. Розроблена проектувальником проектна документація подається замовником до Укрдержбудтекспертизи або до її місцевої служби.

До заяви додається:

· погоджена проектна документація;

· висновки органів, що погоджували проект;

· вихідні дані на проектування.

Крок 2. Місцева служба Укрдержбудекспертизи визначає чи перебуває об'єкт, що планується збудувати, у переліку об'єктів, затвердження проектів будівництва яких не потребує висновку комплексної державної експертизи. Наявність об'єкта у переліку підтверджується довідкою.

Крок 3. Якщо цього об'єкта немає в переліку, місцева служба Укрдержбудекспертизи:

· укладає договір із замовником експертизи;

· визначає виконавців складових частин експертизи та укладають із ними відповідні договори, проводять калькуляцію вартості експертизи та її складових;

· представляє рахунки замовнику;

· забезпечує необхідну кількість примірників проектно-кошторисної документації, направляє матеріали виконавцям складових частин експертизи.

Крок 4. Після оплати замовником вартості проведення експертизи місцева служба Укрдержбудекспертизи на основі отриманих складових частин експертизи готує комплексний висновок та передає його замовнику. Загальний термін проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва не повинен перевищувати 45 календарних днів. В окремих випадках, передбачених законодавством, термін може бути продовжений до 120 днів.

Крок 5. Отримавши позитивний комплексний висновок, інвестор затверджує проектну документацію.

ЕТАП 4. ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ(законодавче регулювання: Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві», Постанови Кабінету Міністрів від 25.03.1993 Л5 225 «Про затвердження Положення про державний архітектурно-будівельний контроль», Наказ Держбуду від05.12.2000 № 273 «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконаннябудівельних робіт»).

Крок 1. Інвестор (забудовник) звертається до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю (далі — Архбудінспекція) із заявою.

До заяви додаються:

- дозвіл на будівництво об'єкта містобудування (рішення виконавчого

комітету місцевої ради або розпорядження голови Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації);

- копія договору оренди земельної ділянки або державного акта на право власності на земельну ділянку;

- комплексний висновок державної інвестиційної експертизи;

- затверджену проектну документацію;

- копія державного акта на право власності на будівлю або згоду власника будівлі – у разі здійснення реконструкції, реставрації чи капітального ремонту.

Крок 2. Архбудінспекція розглядає подані матеріали та видає дозвіл на виконання будівельних робіт протягом 1 місяця з дня звернення, який обов'язково реєструється в Архбудінспекції.

У разі відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт заявнику надаються роз'яснення щодо невідповідності поданих документів вимогам законодавства. Роз'яснення надаються у письмовій формі протягом 1 місяця з дня звернення.

Крок 3. Інвестор (забудовник) розпочинає виконання будівельних робіт та у 7-денний термін повідомляє про це Архбудінспекцію.

ЕТАП 5. БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТА.

Наступним етапом є будівництво об’єкта . Воно здійснюється згідно з договором між генеральним підрядником та інвестором. Авторській нагляд за будівництвом здійснює головний архітектор (головний інженер) проекту.

ЕТАП 6. ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА ТА ОФОРМЛЕННЯ АРХІТЕКТУРНО- ТЕХНІЧНОГО ПАСПОРТА(законодавче регулювання:Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243 «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвомоб'єктів», Наказ Держбуду від 09.09.1999 № 220 ((Про затвердження Положення проархітектурно-технічний паспорт об'єкта та його форму»)

Останнім етапом у процесі проходження дозвільних процедур при будівництві об'єкта є прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та оформлення архітектурно-технічного паспорта.

Крок 1.Генеральний підрядник інформує письмовим повідомленням

інвестора (замовника) про закінчення будівництва об'єкта.

Крок 2.Інвестор протягом 5 днів з дня отримання повідомлення створює робочу комісію.До складу включаються представники:

- генерального підрядника;

- субпідрядної організації;

- генерального проектувальника (автор проекту);

- експлуатаційної організації;

- інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;

- органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

- органів державного пожежного нагляду;

- органів промислової безпеки;

- органів охорони праці та гірничого нагляду;

- органів державного енергетичного нагляду;

- органів охорони навколишнього природного середовища;

- державної інспекції з енергозбереження;

- інших органів, що здійснюють державний нагляд відповідно до призначення об'єкта.

Крок 2.1.Інвестор замовляє у генерального проектувальника виготовлення архітектурно-технічного паспорта об'єкта.

Крок 3.Генеральний підрядник надає робочій комісії:

- перелік організацій, які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт;

- комплект виробничої документації на виконані будівельно-монтажні роботи;

- документи, що свідчать про відповідність нормативним вимогам

використаних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання;

- результати досліджень якості питної води, ґрунту, атмосферного повітря залежно від конкретних умов будівництва.

Крок 3.1.Робоча комісія перевіряє відповідність:

- архітектурних і конструктивних рішень закінченого будівництвом об'єкта затвердженому проекту, санітарним, протипожежним, радіаційним та екологічним вимогам та нормам, а також вимогам з охорони праці, промислової безпеки, нормативам щодо технічного стану електричних, теплових та тепловикористовувальних установок і мереж та енергозбереження;

- виконаних будівельно-монтажних робіт вимогам нормативної документації;

- результатів проведених індивідуальних і комплексних випробувань

- устаткування нормативним показникам;

- виробничої документації нормативним вимогам.

Робоча комісія визначає готовність закінченого будівництвом об'єкта до пред'явлення державній приймальній комісії.

Крок 4.Генеральний підрядник оформляє акт робочої комісії, який підписується членами робочої комісії.

Крок 5.Генеральний підрядник передає інвестору (замовнику) під охорону та зберігання об'єкт.

Крок 5.1.Генеральний проектувальник передає інвестору виготовлений архітектурно-технічний паспорт об'єкта.

Крок 6.Інвестор протягом 5 днівпісля підписання акта робочої комісії звертається до виконавчого комітету міської ради або до районної державної адміністрації із заявою щодо утворення державної приймальної комісії.

Крок 7.Виконавчий комітет міської ради або районна державна адміністрація протягом 10 днівпісля надходження заяви утворює державну приймальну комісію,до якої входять представники:

- виконавчого комітету міської ради або районної державної адміністрації, що утворив державну приймальну комісію;

- виконавчого комітету місцевої ради, на території якого розташовано об'єкт;

- інвестора;

- генерального підрядника;

- генерального проектувальника;

- експлуатаційної організації;

- інспекції архітектурно-будівельного контролю;

- органів санітарно-епідеміологічного нагляду;

- органів державного пожежного нагляду.

Крок 8.Інвестор здійснює підготовку акта про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та подає архітектурно-технічний паспорт об'єкта на розгляд та підписання членами державної приймальної комісії.

Крок 8.1.Державна приймальна комісія приймає в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт протягом строку, визначеного органом, що її утворив, який не повинен перевищувати 30 днів.Для об'єктів вартістю 30 млн. грн. і більше цей строк не повинен перевищувати 60 днів.

Крок 8.2.Інвестор, генеральний підрядник, генеральний проектувальник: подають проектну і виробничу документацію; пред'являють виконані будівельно-монтажні роботи; демонструють змонтоване технологічне обладнання; документально підтверджують відповідність виконаних робіт вихідним даним на проектування об'єкта.

Крок 8.3.За результатами роботи державної приймальної комісії складається акт про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, який підписується членами державної приймальної комісії.

Крок 9.Місцева державна адміністрація або виконавчий комітет місцевої ради затверджують акт державної приймальної комісії протягом 15 днівз дня підписання членами державної приймальної комісії.

Крок 9.1.Інвестор подає до відповідного органу містобудування та архітектури на затвердження архітектурно-технічний паспорт об'єкта.

Крок 10.Інспекція державного архітектурно - будівельного контролю

реєструє акт державної приймальної комісії та передає інвестору протягом 15 днівз дня його підписання членами державної приймальної комісії.

Крок 10.1.Орган містобудування та архітектури затверджує архітектурно-технічний паспорт об'єкта та передає його інвестору.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.