Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Категория Менеджмент: 2 Страница

Данная категория - Менеджмент на нашем сайте имеет 1054 страниц.

Суть місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових відносин Фінансові ресурси місцевого самоврядування Економічна сутність державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави і покритті бюджетного дефіциту Вплив державного боргу на економіку Поняття та економічний зміст державних доходів. Структура доходів державного бюджету України Сутність, характеристика, склад, структура державних видатків. Класифікація видатків бюджету Інвестиції: сутність, фактори, які впливають на їх величину Крива інвестиційного попиту в залежності від ОНЧП Сутність, призначення та функції податків Роль фінансової системи держави у забезпеченні умов економічного зростання Тема 4: Фінанси суб’єктів господарювання Домогосподарство як суб'єкт фінансових відносин Поняття фінансової системи і теоретичні основи її побудови Сфери та ланки фінансових відносин, їх характеристика. Взаємовідносини між окремими сферами та ланками фінансової системи Фінансова політика – складова економічної і соціальної політики держави Складові елементи фінансового механізму Поняття, сутність та специфічні ознаки фінансів Прояв розподільчої функцій фінансів у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу Схвалений на засіданні циклової комісії економічних дисциплін СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА Глава 1 Теоретические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия РУКОВОДСТВО ДИПЛОМНЫМ ПРОЕКТОМ И КОНТРОЛЬ ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА И КРИТЕРИИ Какими чертами характера должен обладать такой архетип управляющего как «администратор»? Какие основные факторы участвуют в модели мотивации Виктора Врума? Какая обратная связь имеет большее значение с точки зрения повышения эффективности коммуникации? От какого фактора не зависит тип производственной системы? Какой смысл вкладывается в слово «риск» при принятии решений? Конечной целью менеджмента является Одной из основных функций менеджмента является Высшая школа экономики и бизнеса К.э.н., доц. Жаксыгулова Гульзира Кенжекуловна Методичні вказівки для проведення практичних занять Теми доповідей за тематикою наукові школи менеджменту УНЕ 3. Організація як об'єкт управління. Порівняльна характеристика організаційних структур управління Змістовий модуль І Теоретичні основи менеджменту. Який етап є першим у процесі прийняття й реалізації управлінських рішень? УНЕ 6. Мотивування як загальна функція менеджменту. УНЕ 7. Контролювання як загальна функція менеджменту. Інформація, яка обговорювалася на діловій нараді Показники роботи цеху за попередній та звітний періоди Тема «ПРИНЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ» Методы получения и обработки экспертных оценок согласованности выбора стратегий достижения поставленной цели Сущность и задачи финансового менеджмента, субъекты финансового менеджмента Механизм финансового менеджмента (государственное нормативно-правовое регулирование; рыночное; внутренний механизм регулирования; система приемов и методов управления финансами предприятия) Политика предприятия по привлечению заемных средств НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УКАЗАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ КУРСОВОГО ПРОЕКТА Развитие продукта Концентрированного роста ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА Оценка основных направления деятельности клиники ООО «Садко» и формулировка целей организации Анализ состояния внешней среды организации Оценка интересов контактных групп Анализ факторов внутренней среды организации SWOT- анализ и окончательный выбор стратегии. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ Методы управления оборотным капиталом предприятия Анализ деловой активности (оборачиваемости) ХНАДУ, 310078, Харків, вул. Петровського, 25 Аналіз показників організаційного розвитку АТП. Нормативно-довідникова інформація про роботу автомобілів Області ефективного використання транспортних засобів Формування структури апарату управління автотранспортним підприємством. Зміст основних етапів підготовки курсової роботи Самоперевірка курсової роботи на наявність типових помилок СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ Критерії оцінювання курсової роботи за шкалою навчального закладу Тема 10. Влада і лідерство в діяльності менеджерів (4 год.) Природа та визначення керівництва і лідерства Шкала найбільш суттєвих характеристик керівника за Гізеллі Чотири стилі лідерства за Р. Лайкертом Камышинский технологический институт Последовательность написания курсовой работы Порядок расположения источников в списке литературы Порівняння японської і американської системи менеджменту Понятие о показателях качества продукции и их классификация. Федеральный Закон «О техническом регулировании» ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СИСТЕМА (4 год.) Бюрократичні і діалектичні організації Рекомендації з виховання в персоналу почуття гордості за організацію Методические указания к контрольной работе Проверка и защита контрольной работы Тема «Стиль руководства в системе менеджмента». Матеріали до підготовки до модульного контролю № 1 Перелік тестів до модульного контролю № 1 Перелік теоретичних питань до модульного контролю № 1 Основні визначення в області стандартизації Органи стандартизації в Україні Порядок розроблення, побудови та оформлення технічних умов. Исторический очерк эволюции систем менеджмента качества. Звезды качества. Общие сведения о стандартах ISO серии 9000. Классификация стандартов ISO серии 9000 по содержанию. Сравнительный анализ принципов системного подхода к управлению качеством Современный подход к системе менеджмента качества на основе МС ISO 9000:2000 Лекція 1. Менеджмент соціальної роботи як різновид соціального управління Лекція 2. Організація в менеджменті соціальної роботи Лекція 3. Історія та теорія менеджменту соціальної роботи Лекція 4. Система менеджменту соціальної роботи Лекція 5. Об’єкт та суб’єкт менеджменту соціальної роботи Лекція 6. Особливості менеджменту соціальної служби для молоді Лекція 7. Супервізія та менеджмент соціальної роботи Лекція 8. Проектування як специфічний інструмент менеджменту соціальної роботи Лекція 9. Особливості професійної діяльності менеджерів соціальної роботи ДОЛГОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА По выполнению курсового проекта Краткие методические указания по написанию раздела 2. Необходимость организационного развития Трафареты организационного бизнес-моделирования Модели организационного развития предприятия Тема: Управление коммуникациями проекта. Модуль III – «Подсистемы управления проектами» МОДУЛЬ I - «Основы управления проектами. Разработка проекта» Тема: Менеджмент качества проекта Раздел 1. «Основы управления проектами» Тема 2.4. «Сетевое моделирование в условиях неопределенности» Тема 3.3. «Управление проектированием» Определить какой проект предпочтительнее и объяснить почему (провести необходимые расчеты). С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРАКТИК Для защиты курсовой работы должна быть подготовлена презентация: 7 – 10 слайдов и текст защиты. Защита 5 – 7 минут. Структура второй главы курсовой работы Глава 1 Теоретические основы формирования организационной культуры предприятия Рабочая программа комплексного государственного экзамена Межбюджетные отношения. Межбюджетные трансферты. Инвестиции: сущность, виды. Понятие инвестиционного процесса. Депозитные операции коммерческих банков, их понятие и классификация. ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ Цель и задачи преддипломной практики. Дневник прохождения преддипломной практики Выбор и утверждение темы дипломного проекта и выпускной квалификационной работы С п и с о к и с п о л ь з о в а н н о й л и т е р а т у р ы и и с т о ч н к о в Виды защищаемых результатов, изложенных в ВКР Реализация цели работы предопределила решение задач, представленных на листе 1 раздаточного материала. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП И НАПИСАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ Изучение литературных источников ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ Рецензирование и защита дипломного проекта Образец содержания дипломного проекта Тернопільського національного технічного університету Мета та завдання практики, її роль та місце в навчальному процесі. Методичні вказівки для виконання практичного завдання . Методичні вказівки для виконання практичного завдання. Методика проведення оперативно-фінансового аналізу собівартості і прибутку Відхилення виробничих накладних витрат Основы антикризисного управления на предприятии Мета і задачі організаційної практики Організація організаційної практики ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ ЗАХИСТ ЗВІТУ З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ Висновок керівника практики від кафедри Для курсантів авіаційного спрямування Міжнародні авіаційні нормативно-правові акти Глава 1. Общая характеристика экскурсионного обслуживания и особенности предоставления данной услуги. Глава 2. Теоретические аспекты экскурсионного обслуживания Глава 3. Организация экскурсионного обслуживания в гостиницах Тюмени. Правила обработки опросн. листа Контрольный вопросник(чек лист) Особенности сертификационного и инспекционного аудитов. Методы получения инф-ции о сост.СМК: исследования удовл-ти запросов и ожиданий потр-лей, самооценка, аудит, анализ со стороны рук-ва. Менеджер адміністратор як ключовий елемент системи адміністративного управління та суб’єкт адміністративного менеджменту. Зміст діяльності, функції та завдання менеджера адміністратора. Адміністративні посади та їх ієрархія. Вимоги до сучасного менеджера адміністратора. Побудова системи стимулювання адміністрації. Адміністративний менеджмент в різних ділових культурах та цивілізаціях: вплив національних традицій культури та менталітету. Тема: Організація роботи органів місцевого самоврядування Тема: Порядок організації і проведення виборів народних депутатів України Тема: Процесуальна регламентація діяльності Президента України та органів державної виконавчої влади Тема: Конституційне процесуальне право як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Тема: Конституційний процес в Україні Тема: Конституційне провадження Індивідуально-консультативна робота Підсумковий семестровий контроль В конце заголовка точку не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке нельзя. Методика использования SWOT -анализа при исследовании систем управления Кафедра «Экономика и менеджмент» Нумерация страниц, разделов, иллюстраций, таблиц, формул и примечаний Для выполнения контрольной работы Построение дерева целей организаций Трудовые конфликты и методы их разрешения. Виробнича та організаційна структура підприємства ТА ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ Тема 4. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность Управление денежными потоками предприятия Глава 1. Теоретические основы управления денежными потоками предприятия Общая характеристика процесса управления денежными потоками Способы оптимизации денежных потоков Оценка организации управления денежными потоками на ООО «АЗС-Юг» Кафедра экономики и управления на предприятии нефтяной и газовой промышленности Слушатели курсов повышения квалификации получают комплект учебно-методических материалов на CD-диске. Раздел 2. Процессы управления проектами Можно объясняться с теми, кто говорит на другом языке, Стратегия и политика управления персоналом организации Классификация стратегий управления персоналом в зависимости от типа конкурентной стратегии Разработка стратегии управления персоналом Структура Ренсиса Лайкерта. Идеи Криса Арджириса и Уоррена Бенниса. Тейлоризм». Последователи тейлоризма Истоки возникновения поведенческой школы Теории «Х» и «У» Дугласа Макгрегора Теория постановки целей Эдвина Локке Стили лидерства («системы Лайкерта») Модель лидерства «путь – цель» Хауза и Митчелла Тема 4. Мониторинг и контроль рисков Учет и контроль в системе управления рисками Комунікація як функція управління організацією Характеристики зворотного зв'язку при ефективних і неефективних міжособистісних комунікаціях в управлінні людськими ресурсами Київський національний лінгвістичний університет ЯК СИСТЕМНЕ ЯВИЩЕ В СУСПІЛЬСТВІ ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Концепция спортивно-массового мероприятия ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА: ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ I. Организационно-методический раздел. Промежуточная аттестация - зачет Введение в «Организационное поведение» Тема 2. Организационная культура. Поведенческая модель в управлении ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ. ЗАТРАТЫ НА УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ СРЕДА УПРАВЛЕНИЯ МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ Социально-психологические методы АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕД, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ (4-Й ЭТАП) КОММУНИКАЦИЯ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ. МАНЕРЫ КОММУНИКАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ МОДЕЛЬ КОММУНИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА. РАЗНОВИДНОСТИ СИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ. ЭНТРОПИЯ Класичний приватний університет IV. Распределение часов курса по темам и видам работ Общая характеристика проблемы управления и разработки решения. ТЕМА 2.Информационное пространство организации. ТЕМА 3. Формирование среды реализации управленческого решения. Групповые методы выработки управленческих решений. Выработка управленческих решений в условиях неопределенности. Место и роль информации в управленческих решениях. Управленческий цикл и психическая напряженность в управленческом цикле. Система поддержки принятия управленческих решений и ответственность руководителя за их реализацию. ТЕМА 7. Управленческие решения в условиях предпринимательства. ТЕМА 10. Поддержка принятия управленческих решений и ответственность руководителя за их реализацию. Риски в инновационной деятельности Кафедра управления и делового администрирования Организация выполнения курсовой работы Анализ производственных процессов в организации. ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА Этапы работы над рефератом (эссе) Модели оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом риска Управление рисками потери предприятием платежеспособности ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ МЕНЕДЖМЕНТА Вклад школы научного управления в теорию менеджмента Основные принципы организации производства и принципы управления, сформулированные Ф. Тейлором Суть административного управления по А. Файолю, а также его предложения по созданию системы администрирования Выбор аудитора или аудиторской организации экономическим субъектом Выбор аудиторских фирм экономическими субъектами Необходимость и этапы развития корпоративных финансов Этапы развития корпоративных финансов Агентские отношения и теория асимметричной информации Назначение и принципы построения финансовой отчетности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.